Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Smrtonosná zbraň 2

Smrtonosná zbraň 2

SZ2
SZ2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Los Angeles. Policisté Martin Riggs (Mel Gibson) a Roger Murtaugh (Danny Glover) jsou na sto­pě paše­rá­ků drog. Sledování účet­ní­ho Lea Getze (Joe Pesci), kte­rý zpro­ne­vě­řil mafi­án­ské pení­ze, je při­vá­dí k jiho­af­ric­ké­mu diplo­ma­to­vi Ruddovi (Joss Ackland). Oba detek­ti­vo­vé mají dosta­tek důka­zů, ale Rudd a jeho zabi­já­ci pod rouš­kou diplo­ma­tic­ké imu­ni­ty neru­še­ně pra­cu­jí dál. Riggs, pře­zdí­va­ný „Smrtonosná zbraň“, se uchy­lu­je k nevy­bí­ra­vým meto­dám. Využije pro­ti Ruddovi i jeho při­taž­li­vou sekre­tář­ku. Mezi gan­gs­te­ry a obě­ma poli­cis­ty vypuk­ne nevy­hlá­še­ná vál­ka. Murtaugh se štěs­tím unik­ne nastra­že­né bom­bě a Riggsův kara­van se po setká­ní s Ruddovými muži změ­ní v roz­stří­le­nou trosku. Nezničitelní detek­ti­vo­vé však poma­lu zís­ká­va­jí pře­va­hu a Rudd se chys­tá k ústu­pu. Schyluje se k roz­ho­du­jí­cí­mu střet­nu­tí v docích Los Angelského pří­sta­vu...

Že je život­ní role Mela Gibsona Šílený Max ze stej­no­jmen­né tri­lo­gie ? Nebo snad William Wallace ze Statečného srd­ce ? Kdeže, je to Martin Riggs ze série Smrtonosná zbraň. Že je život­ní role Dannyho Glovera David Tapp ze Saw ? Nebo snad Mike Harrigan z Predátora 2? Kdeže, je to Roger Murtaugh ze série Smrtonosná zbraň.

Celá série je veli­ce pove­de­ná věc, kte­ré se navíc napříč dal­ší­mi díly neda­ří kle­sat ale spí­še kva­li­tu držet. Příběh star­ší­ho zku­še­něj­ší­ho a klid­něj­ší­ho poli­cis­ty Murtaugha, kte­rý dosta­ne na sta­rost jako par­ťá­ka mlad­ší­ho, zpo­vy­ka­né­ho a divo­ké­ho Riggse načal Shane Black v prv­ní Smrtonosné zbra­ni, a i když sto­jí i za pří­bě­hem k dvoj­ce , scé­nář nako­nec kvů­li divo­kým okol­nos­tem nedo­psal a scé­nář k dvoj­ce tak dopsal Jeffrey Boam, autor scé­ná­ře k Indianu Jonesovi a Poslední kří­žo­vé výpra­vě, tedy výbor­ný scé­náris­ta, kte­rý doká­že spo­jit mix akce a humo­ru a daří se mu to na jed­nič­ku. Ne nadar­mo násled­ně napsal Boam scé­nář i ke troj­ce a dle mého názo­ru je troj­ka z celé série snad i nej­lep­ší. Ale to je na jiný poví­dá­ní, teď řeší­me dvoj­ku...

Změnil se sice scé­náris­ta, ale reži­sér jed­nič­ky Richard Donner zůstal (a násled­ně vydr­žel až do čtyř­ky a ješ­tě sem tam pro­hlá­sí, že by se pět­ce nebrá­nil). Je to výho­da v tom, že má již Donner k Riggsovi a Murtaughovi vztah a tudíž ví jak s nimi zachá­zet a pří­pad­ně je v pokra­čo­vá­ní vyví­jet.

Zatím co jed­nič­ka je spí­še přes akci, u dvoj­ky se 50 na 50 stří­dá akce a humor. A pře­de­vším hod­ně pove­de­ný humor: Ten má na svě­do­mí pře­de­vším nová posta­va Lea Getze v podá­ní Joa Pesciho. Pesci má na kon­tě mno­ho legen­dár­ních roli a Leo Getz pat­ří mezi ně. A stal se tak oblí­be­ným, že v sérii zůstal až do finál­ní čtyř­ky.... Někdo může Getze kvů­li jeho ote­vře­né hubě nesná­šet, fakt,že jde o výbor­nou komic­kou figur­ku, kte­rá se záro­veň doká­že zacho­vat správ­ně je ale jas­ný.

Smrtonosná zbraň 2 je dost mož­ná jed­na z nej­lep­ších dvo­jek všech dob a str­ká do kapsy jedničku- je vtip­něj­ší, napí­na­věj­ší, drs­něj­ší a tem­něj­ší. Ano, Smrtonosná zbraň 2 sází na komic­ké momen­ty, pořád je to ale záro­veň akč­ní film a pře­de­vším šoku­jí­cí zvrat a násled­ná situ­a­ce po něm nene­chá člo­vě­ka v kli­du a může člo­vě­ka jed­no­du­še dojmout k slzám.

Více na Kritiky.cz
Krotitelé duchů | Ghostbusters [30%] O tomto filmu se toho hodně namluvilo už dlouho předtím, než se vůbec dostal na plátna k...
Far Cry 5 - DLC Živí mrtví (7 hororových příběhů) Dnes (28. 8. 2018) vyšlo poslední DLC pro hru Far Cry 5. Jedná se o DLC Živí mrtví. Přídav...
Naprosto všechno, co musíš vědět – nálož LEGO informací! Vzpomínáte na své hračky ze svého dětství? Víte, že dřevěný kačer, kterého jsme tahali...
Autoři Euro Truck Simulator 2 ukazují předělané rakouské město Salzburg Rakouský Salcburk je město známé především jako krásná kulisa oscarového muzikálu "The So...
Febiofest 2017 - Naprostí cizinci „Víš, s kým jíš?“ Odpovědi na tuto otázku rozbourají vztahy skupiny dlouholetých přát...

Smrtonosná zbraň 2 je ale pořád pře­de­vším odleh­če­ná záležitost- tako­vá zále­ži­tost, že hlav­ním zápo­rá­kem je jiho­af­ric­ký dro­go­vý gan­gs­ter, kte­rý je ale záro­veň diplo­ma­tem Jihoafriky a mává hrdi­nům před obli­če­jem diplo­ma­tic­kým pasem aby jim při­po­me­nul, že na něj nemů­žou. Ono ale i odleh­če­né scé­ny typu bom­ba na zácho­dě jsou hod­ně fajn a celá série Smrtonosná zbraň má na to stát se jed­nou z nej­lep­ších akčňo-komediálních sérii všech dob ... A že jich je.

Na jakou­ko­liv Smrtonosnou zbraň se i po letech kou­ká hez­ky a to tak moc, že má člo­věk chuť i na tu poten­ci­o­nál­ní pět­ku s Gibsonem a Gloverem nad hro­by. Fungovalo by to ? To je otáz­ka, pořád ale máme 4 dob­ré fil­my, kte­ré nám nikdo nese­be­re.

Smrtonosná zbraň 2 je jed­nou z nej­lep­ších dvo­jek v his­to­rii, kte­rá str­ká do kapsy jed­nič­ku a pře­de­vším je dost mož­ná nej­lep­ší bud­dy kome­dií 80. letech. I po 30 letech bych ji mozná str­čil do TOP 10 Buddy kome­dií jed­no­du­še pro­to, že ten film stár­ne hroz­ně poma­lu.... Osvoboďte Jižní Afriku, vy par­chan­ti!

Verdikt: 4 z 5


Photo © Warner Bros.


Podívejte se na hodnocení Smrtonosná zbraň 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,84142 s | počet dotazů: 272 | paměť: 69923 KB. | 05.12.2023 - 06:27:31