Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Rozhovor s Jiřím Štréblem pro Kritiky.cz

Rozhovor s Jiřím Štréblem pro Kritiky.cz

JS
JS
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

K.CZ: Můžete při­blí­žit své herec­ké začát­ky? Co Vás na herec­tví chyt­lo?

JŠ: Mě to vůbec nechyt­lo. To se sta­lo náho­dou. Já jsem měl naro­ze­ni­ny a šel jsem za kama­rá­dem, kte­rý hrál ama­tér­ské diva­dlo. Čekal jsem, až skon­čí, že půjde­me někam na pivo. A jim se sta­lo, že jeden herec nepři­šel na zkouš­ku. Měli před pre­mi­é­rou, ama­té­ři vět­ši­nou zkou­še­jí v sobo­tu nebo v nedě­li, a jed­no­mu páno­vi to jeho man­žel­ka zaká­za­la, pro­to­že v sobo­tu a v nedě­li nebyl doma. Najednou nevě­dě­li před pre­mi­é­rou, kdo to zahra­je. Já jsem tam znal jenom toho své­ho kama­rá­da, a já jsem pros­tě řekl, že to zku­sím.

K.CZ: Kolik Vám bylo?

JŠ: No dost, prá­vě že hod­ně, mož­ná 24 let.

K.CZ: Takže to už jste měl prá­ci, ..

JŠ: Ne, to neměl, já jsem stu­do­val vyso­kou ško­lu, jsem inže­nýr eko­no­mie.

K.CZ: To jste vystu­do­val obor, kte­rý by Vás mohl dneska tře­ba dob­ře živit.

JŠ: Myslím, že bych ale nebyl tak spo­ko­je­nej. Mě tohle nyní napl­ňu­je, mám rád, že se pohy­bu­ju v pro­stře­dí, kte­ré mi vyho­vu­je. Ta eko­no­mie? Asi bych byl bohat­ší!

K.CZ: Nedá se dělat všech­no. Vy jste pro­šel ana­bá­zí růz­ných diva­del a vlast­ně i fil­mo­vých rolí. Z těch fil­mo­vých rolí, kte­ré jste až dosud dělal, byla někte­rá výji­meč­ná nebo něja­kým způ­so­bem zají­ma­vá?

JŠ: No já hod­ně vzpo­mí­nám na svou prv­ní fil­mo­vou roli. Osobně si nemys­lím, že bych tam hrál dob­ře, bylo to spíš tako­vé oťuká­vá­ní, co umím. Byl to pro mě vel­kej záži­tek. Točil jsem s Honzou Hřebejkem film, kte­rý se občas dává v tele­vi­zi, ale je krát­kej a vět­ši­nou se vysí­lá až po půl­no­ci. Je to o páno­vi, kte­rý nemá před­kož­ku a hle­dá dár­ce. Napsal to Petr Zelenka. Natáčení bylo fajn a bylo to v roce 1990, 1991, nevím přes­ně.

Většina mé herec­ké prá­ce však byla na diva­dle. Ale v posled­ní době se to dost otá­čí. Na zkou­še­ní v diva­dle nemám moc čas, když točím tře­ba 6x týd­ně.

K.CZ: Pro roli pana Poláčka ve fil­mu Polednice Vás pří­mo oslo­vi­li, nebo děla­li na roli kon­kurz?

JŠ: Původně chtěl reži­sér a pro­du­cent udě­lat kon­kurz. Pak jsme si dali sraz v restau­ra­ci s tím, že mi řek­li, že na mě troš­ku mys­le­li. Že chtě­li dělat cas­ting a mají zhru­ba 4 her­ce, včet­ně mě. A potom, co jsme spo­lu sedě­li v restau­ra­ci, tak se roz­hod­li cas­ting nedě­lat.  Takhle to bylo. Já jsem klu­ky neznal a mys­lím, že pro mě to bylo skvě­lé. Cítil jsem jejich enorm­ní zájem. Myslím, že pro kaž­dé­ho her­ce, kte­rý je v urči­tém věku, je pocta a radost, když ho oslo­ví lidi, kte­ří jsou tak mla­dí jako klu­ci.

K.CZ: Ještě jed­nou se vrá­tím k té roli pana Poláčka. Tenhle chla­pík je tako­vá zvlášt­ní tragi­ko­mic­ká posta­va, a v pod­sta­tě i jeho part­ner­ka je tako­vá samo­rost­ka. Tahle dvo­ji­ce film výraz­ně oži­vi­la. Nechal Vám reži­sér dosta­teč­nou vol­nost při hra­ní?

JŠ: Nechali mě veli­kán­skou vol­nost. Samozřejmě, že mi občas řek­li, jak by to chtě­li. Ale už ten prv­ní den, kdy jsme spo­lu  mlu­vi­li, tak jsem říkal, že mám něja­kou kon­krét­ní před­sta­vu. Já jsem říkal, že vidím před sebou člo­vě­ka, kte­rý je tak troš­ku můj vzor. Je to člo­věk, kte­ré­ho znám, se kte­rým se navště­vu­ju dodneš­ka. Trošku jsem čer­pal z toho své­ho zná­mé­ho.

K.CZ: V pod­sta­tě jste měl něja­kou oso­bu jako předob­raz?

JŠ: Měl jsem, ale zda­le­ka to není on. Poláček je to člo­věk, kte­rej když k němu při­jde­te posled­ních deset let, tak Vám bude chtít udě­lat radost. Pustí Vám na gra­mo­fo­nu vždyc­ky tu samou pís­nič­ku. Protože se pat­náct let nikam nehnul, a ani si nepa­ma­tu­je, že Vám ji pouš­těl. Zarazil se někde a před­čas­ně zestárl. Měl ide­á­ly, byl vtip­nej, lidi ho měli rádi. Teď ale sedí se ženou na zahra­dě, dá si to pivo a tím to skon­či­lo.

K.CZ: Takových lidí je ale hod­ně.

JŠ: Takových je hod­ně, taky si mys­lím.

K.CZ: Kromě herec­tví ješ­tě fotí­te?

JŠ: Teď mám zrov­na výsta­vu. Je tako­vá malič­ka­tá. Na rohu Vodičkovy a Palackého uli­ce v Praze, tam je restau­ra­ce Filantrop.

K.CZ: Jaká téma­ta si vybí­rá­te? Je to jen herec­ké pro­stře­dí nebo Vás zají­ma­jí i jiné námě­ty?

JŠ: Já bych to ani nena­zval námě­ty. Já mám vět­ši­nou foťák s sebou a fotím pro­stře­dí, kde zrov­na jsem. Což teda vět­ši­nou jsou zpě­vá­ci, her­ci, nebo moje rodi­na. Já jsem se živil i tím, že jsem deset let fotil diva­del­ní před­sta­ve­ní. Kromě toho, že jsem hrál, tak jsem dělal diva­del­ní­ho foto­gra­fa.

K.CZ: Na tom se člo­věk doce­la vyu­čí a jsou to zají­ma­vé zábě­ry. Teď fotí­te, když Vás něco zaujme?

JŠ: Tak to bylo vždyc­ky, ako­rát jed­nou mě někdo poprosil, jest­li bych mu nezku­sil nafo­tit před­sta­ve­ní. Stalo se, ty fot­ky se nějak líbi­ly, a pak už jsem v jed­nom diva­dle fotil nastá­lo. Potom těch diva­del při­by­lo. Pak jsem byl rok na mateř­ské dovo­le­né a to bylo to nej­krás­něj­ší, co jsem zažil. Místa v těch diva­dlech, kde jsem fotil, rych­le zapl­ni­li jiní. Pak jsem měl také jinou prá­ci a k tomu diva­del­ní­mu foto­gra­fo­vá­ní jsem se už nevrá­til. I když nedáv­no jsem nafo­til zase dvě, ale už je to spíš tako­vá náhod­ná pří­le­ži­tost.

K.CZ: Co máte nyní před sebou? Chystáte něja­kou pre­mi­é­ru?

JŠ: Točím nový seri­ál, kte­rý se jme­nu­je Drazí sou­se­dé. Tam mám tako­vou výraz­nou roli.

Toho natá­če­ní je teď tolik, že jsem musel teď odmít­nout s vel­kým smut­kem asi tři diva­del­ní role. Trojí zkou­še­ní, kte­ré bych dělal hroz­ně rád s reži­sé­ry. Ale ono to nejde dohro­ma­dy, když točí­te kaž­dý den, tak nemů­že­te dělat diva­dlo. V diva­dle musí­te být pří­to­men, nemů­že­te tam jed­nou při­jít, jed­nou nepři­jít. .

K.CZ: Máte v plá­nu ješ­tě něja­kou výsta­vu?

JŠ: Ano, měla by být vel­ká výsta­va, ale nechci říkat kde, aby to vyšlo. Měla by být v Praze. Poslední vel­kou výsta­vu jsem měl před rokem, ale to bylo v Turnově. V loň­ském roce jsem měl veli­kán­skou výsta­vy v Piešťanech. Takže mám teď udě­la­né fot­ky a ozý­va­jí se lidé. Je mož­né, že se foce­ní budu zase víc věno­vat.

K.CZ: Děkuji za roz­ho­vor a ať se daří.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Bony a klid30. června 2022 Bony a klid Recenze na český film Bony a klid: Jakožto dítě generace Z toho o vekslácích, bonech a tuzexech vím jen velmi málo, konkrétně vůbec nic. Tedy, něco už jsem si nastudoval. Přijde mi, že do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Past - tragický příběh herečky Jiřiny Štěpničkové16. února 2020 Past - tragický příběh herečky Jiřiny Štěpničkové V pražském Divadle na Vinohradech si herečka Jiřina Štěpničková nepřipadá na počátku padesátých let příliš obsazovaná. Před válkou byla známou filmovou hvězdou díky významným filmovým […] Posted in TV Recenze
  • Tisková konference k filmu PAST12. února 2020 Tisková konference k filmu PAST Po včerejší novinářské projekci filmu Past proběhla krátká tisková konference za účasti scénáristy a režiséra Viktora Polesného a herců. Film Past vypráví příběh herečky Jiřiny […] Posted in Filmové premiéry
  • Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný!17. listopadu 2019 Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný! První dva díly seriálu Bez vědomí šly dnes na HBO, tak trocha recenze neuškodí. Ivan Zachariáš patři mezi velkou budoucnost český režisérů. Jeho krátká mini série Pustina, kterou spolu […] Posted in TV Recenze
  • Bez vědomí17. listopadu 2019 Bez vědomí 1989. Sovětské impérium slábne. Marie a Viktor se po 12 letech vracejí z londýnského exilu do Prahy. Věří, že vítr změn začne brzy vát i tady. Jenže místo toho Viktor záhadně zmizí a Marie […] Posted in Spoilery
  • Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše13. listopadu 2019 Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše Seriál Bez vědomí bude mít premiéru 30 let od Sametové revoluce. Režisér Ivan Zachariáš nám tentokrát připravil seriál o roku 1989, kdy se po dlouhé době vrací do ČSSR houslistka Marie, […] Posted in Trailery
  • Lída Baarová19. června 2019 Lída Baarová Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood. Po počátečních potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků […] Posted in Galerie
  • Zlatý podraz - Ve filmu ožívají kromě výborných sportovních úspěchů i obyčejné lidské osudy.25. října 2018 Zlatý podraz - Ve filmu ožívají kromě výborných sportovních úspěchů i obyčejné lidské osudy. Ve filmu „Zlatý podraz“  je zachycen osud mladého basketbalisty Františka, který trénuje  v průběhu  II. světové války pod vedením trenéra Valenty. Pro Františka je trenér velký životní […] Posted in Filmové recenze
  • Zlatý podraz hraje s diváky férově19. října 2018 Zlatý podraz hraje s diváky férově Na včerejší tiskové konferenci představili tvůrci nový film „Zlatý podraz“, kde se  hlavní hrdina musí popasovat s velkou sportovní výhrou i zásadními životními prohrami. Příběh se odvíjí […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Zlatý podraz24. září 2018 Zlatý podraz Již Příběh začíná v dramatickém roce 1938. Mladí Čechoslováci se na táboře YMCA učí od amerických mormonů vedených trenérem Johnem Trusilem hrát basketbal. Domluvil jim to trenér národního […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,04019 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72198 KB. | 21.04.2024 - 19:31:30