Kritiky.cz > Recenze knih > Samuel Bjork:V lese visí anděl

Samuel Bjork:V lese visí anděl

VLese
VLese
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Severské detek­tiv­ky už roky drtí kniž­ní žeb­ří­ky jak na poli oblí­be­nos­ti u širo­ké­ho pub­li­ka, tak v oblas­ti pro­dejů. Detektivní romá­ny jako tako­vé se těší dlou­ho­do­bé popu­la­ri­tě, leč jsou kri­ti­ky čas­to ozna­čo­vá­ny jako plytká, lite­rár­ně nehod­not­ná díla, snad vyjma Agathy Christie či Raymonda Chandlera, jejichž dílům se něko­li­krát dosta­lo té cti, pro­nik­nout do pres­tiž­ních lite­rár­ních žeb­říč­ků. A pak najed­nou při­šel Jo Nesbo a jeho str­hu­jí­cí romá­ny spus­ti­ly doslo­va lavi­nu. Po sever­ských detek­tiv­kách se dnes jen zaprá­ší.

Nejinak to prav­dě­po­dob­ně bude i s novou kni­hou Samuela Bjorka, jehož „prvo­ti­na“ má název V lese visí anděl. Ona to ale zase tako­vá prvo­ti­na zrov­na není. Sam Bjork je pseu­do­ny­mem již vel­mi úspěš­né­ho nor­ské­ho spi­so­va­te­le a texta­ře Froda Sander Øiena, jenž má na kon­tě dva vel­mi oce­ňo­va­né romá­ny. Prvotina to může tedy být jen ve smys­lu romá­nu detek­tiv­ní­ho. V rám­ci žán­ru se s ní ovšem popral se ctí.

Dílo V lese visí anděl obsa­hu­je vše, co správ­ná nor­ská detek­tiv­ka obsa­ho­vat má: str­hu­jí­cí děj, pro­lí­na­jí­cí se rovi­ny, úder­né dia­lo­gy, kom­pli­ko­va­né posta­vy, neleh­ké život­ní osu­dy, tajem­no a nási­lí, jemuž je spra­ve­dl­nost v patách. Síla toho­to romá­nu, od kte­ré­ho se lec­kdo jen tak neod­trh­ne, dokud nedo­jde na posled­ní stra­nu, je pře­de­vším ve dvou prv­cích: obě­ti, na kte­rých je toto nási­lí páchá­no, jsou nevin­ná malá děv­čát­ka, což snad­no pro­bu­dí vlnu roz­hoř­če­ných emo­cí, a s posta­va­mi dvou hlav­ních detek­ti­vů, kte­ré se mimo rych­lé­ho vypá­t­rá­ní chlad­no­krev­né­ho vra­ha musí vyrov­nat i s neleh­ký­mi život­ní­mi peri­pe­ti­e­mi, se čte­ná­ři mohou lehce iden­ti­fi­ko­vat. Z psy­cho­lo­gic­ké­ho hle­dis­ka je tato meto­da vel­mi účin­ná – spous­tu lidí se den­no­den­ně musí poprat s pře­káž­ka­mi jak v osob­ním, tak v pra­cov­ním živo­tě, a ne vždy je leh­ké tyto dvě rovi­ny oddě­lit. Nesetkáváme se tu s geni­ál­ní­mi, vždy správ­ně jed­na­jí­cí­mi, bys­trý­mi detek­ti­vy, kte­ří nikdy nedě­la­jí chy­by, ale s oby­čej­ný­mi lid­mi, kte­ří věnu­jí maxi­mál­ní úsi­lí své prá­ci, byť chy­by děla­jí, jako kaž­dý z nás, a záro­veň boju­jí se svý­mi život­ní­mi údě­ly. Hlavní posta­vy si tak čte­nář rych­le oblí­bí, jed­no­du­še pro­to, pro­to­že jsou lid­ské. Mia Krügerová, bri­lant­ní mla­dá vyšet­řo­va­tel­ka, kte­rá svým talen­tem před­čí mno­ho­ná­sob­ně zku­še­něj­ší kole­gy, pla­tí za svůj dar vyso­kou cenu: napros­to osa­mě­lá se roky nemů­že vyrov­nat se ztrá­tou své sest­ry, kte­rá jí byla v živo­tě nej­bliž­ším člo­vě­kem. Vnitřní démo­ni jí sží­ra­jí nato­lik, že se roz­hod­ne je ráz­ně utnout: chys­tá se spáchat sebe­vraž­du, jejíž ter­mín odsu­ne jen kvů­li prosbě o pomoc své­mu nej­lep­ší­mu, a vlast­ně jedi­né­mu, pří­te­li: Holgeru Munchovi. Postarší obtloust­lý roz­ve­de­ný detek­tiv, kte­ré­mu v živo­tě činí potě­še­ní už jen vnuč­ka a mate­ma­tic­ké hádan­ky, je pově­řen pří­pa­dem ritu­ál­ně zavraž­dě­ných malých hol­či­ček, kte­rý otřá­sá celým Norskem, a jeli­kož pří­pad musí vyře­šit v pod­sta­tě oka­mži­tě, neboť počet obě­tí stá­le při­bý­vá, obra­cí se na Miu se žádos­tí o pomoc. Tito dva detek­ti­vo­vé, kte­ří postrá­da­jí smy­sl a náplň v osob­ním živo­tě, se tak s veš­ke­rým úsi­lím vrha­jí do roz­plé­tá­ní na prv­ní pohled nepo­cho­pi­tel­ných činů.

Román, kte­rý pro­lí­ná rovi­nu pát­rá­ní po vra­ho­vi s až filo­zo­fic­kou son­dou do nit­ra hlav­ních postav, je uchva­cu­jí­cí až do té doby, dokud neod­ha­lí vra­ha a jeho pohnut­ky, kte­ré ho k těm­to ohav­ným činům ved­ly. Ačkoliv je patr­ná sna­ha auto­ra o vyjá­d­ře­ní těž­ké­ho vra­ho­va osu­du, aby ve čte­ná­ři pod­ní­til jakousi lítost k této posta­vě, a v rám­ci mož­nos­tí její činy „obhá­jil“, přes­to všech­no je toto vysvět­le­ní poně­kud neu­vě­ři­tel­né. Z celé­ho rozuz­le­ní vyvstá­vá pou­ze dojem hry o nej­vět­ší pře­kva­pe­ní, něco na způ­sob „vrah bude ten, kte­ré­ho nejmíň budeš oče­ká­vat“, což je věru poin­ta vět­ši­ny detek­ti­vek, avšak je to mož­ná ta ten­ká hra­ni­ce, kte­rá dělí brak od kva­lit­ní lite­ra­tu­ry: hra­ni­ce uvě­ři­tel­nos­ti. V tom­to pří­pa­dě je ale závěr mož­ná až pří­liš pře­ta­že­ný za vla­sy, až pří­liš je zde patr­ná sna­ha šoko­vat.

V lese visí anděl je roz­hod­ně solid­ní dílo v rám­ci své­ho žán­ru, a tak jako všech­no má své sil­né i sla­bé strán­ky. Psychologie postav je bri­lant­ní, sna­ha obsáh­nout růz­no­ro­dá téma­ta a pře­kva­pit, už méně. Jako odde­cho­vé čte­ní ovšem poslou­ží vel­mi dob­ře:

Hodnocení: 50%


  • Autor:Samuel Bjork
  • Žánr:svě­to­vá belet­rie, thriller, detek­tiv­ka
  • Nakladatelstvi:PLUS
  • Datum vydá­ní:07.09.2015
  • Doporučeno od:15 let
  • EAN:9788025904220
  • Počet stran:384 stran + 0 stran pří­lo­ha
  • Formát:130x200 - váza­ná s pap. pota­hem s lam. pře­ba­lem
  • Kniha ke kou­pi na Albatros Media a.s.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,05699 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71780 KB. | 28.02.2024 - 17:22:32