Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Atlas ptáků – Recenze – 40%

Atlas ptáků – Recenze – 40%

AP Kotek Pechlat nemocnice
AP Kotek Pechlat nemocnice
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Režisér a sce­náris­ta Olmo Omerzu obdr­žel před tře­mi lety na fes­ti­va­lu v Karlových Varech cenu za režii za svou sou­těž­ní komediálně-dramatickou road-movie Všechno bude, jež byla poz­dě­ji oce­ně­na šes­ti Českými lvy, a to včet­ně toho za nej­lep­ší film. Letos se do kar­lo­var­ské Hlavní sou­tě­že vrá­til se sním­kem Atlas ptá­ků, jenž se od jeho před­cho­zí celo­ve­čer­ní tvor­by liší pře­de­vším tím, že v něm popr­vé zce­la absen­tu­je vypra­věč­ská per­spek­ti­va nác­ti­le­tých postav. Čemu nao­pak Olmo Omerzu zůstal věr­ný, je zkou­má­ní vzta­hů uvnitř rodin­né­ho kru­hu, jenž figu­ro­va­lo už v jeho Rodinném fil­mu, kte­rý byl pro změ­nu pro­hlá­šen za film roku při udě­lo­vá­ní Cen čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky.

Atlas ptáků – Recenze
Photo © CinemArt

 

Hlavním hrdi­nou Atlasu ptá­ků je totiž sedm­de­sát­ník s nalo­me­ným zdra­vím Ivo (Miroslav Donutil), ředi­tel tech­no­lo­gic­ké fir­my s domá­cí­mi spo­tře­bi­či, kte­rý se jed­no­ho dne dozví o zmi­ze­ní něko­li­ka mili­o­nů korun z firem­ních účtů (načež dosta­ne infarkt). Situaci s ním řeší jeho spo­leč­ní­ci – syn Martin (Martin Pechlát) a zeť David (Vojtěch Kotek). Z finanč­ních úni­ků nej­ví­ce pode­zí­ra­jí účet­ní Marii (Alena Mihulová), kte­rá je ale zrov­na na dovo­le­né…

Atlas ptá­ků se sna­ží zkom­bi­no­vat kri­mi­nál­ní dra­ma o vyšet­řo­vá­ní zpro­ne­vě­ry a rodin­né dra­ma o gene­rač­ních roz­po­rech Iva s jeho potom­ky, kte­ří mají na vede­ní rodin­né fir­my odliš­ný názor. Obě tyto slož­ky nicmé­ně půso­bí ve své rea­li­za­ci znač­ně roz­pa­či­tě, a to zejmé­na kvů­li sla­bé­mu scé­ná­ři, na němž Olmo Omerzu opět spo­lu­pra­co­val se sce­náris­tou Petrem Pýchou, se kte­rým napsal kro­mě Všechno bude i svůj krát­ko­me­tráž­ní film Poslední den patri­ar­chá­tu. Atlas ptá­ků totiž nej­víc ze vše­ho při­po­mí­ná prů­měr­nou a na celo­ve­čer­ní dél­ku nata­že­nou epi­zo­du něja­ké­ho čes­ké­ho tele­viz­ní­ho kri­mi­nál­ní­ho seri­á­lu (byť solid­ně reží­ro­va­nou a nad­stan­dard­ně zahra­nou), jejíž říd­ký děj je poně­kud umě­le nasta­vo­ván bizar­ně vyzní­va­jí­cí­mi pro­stři­hy na vzá­jem­nou komu­ni­ka­ci růz­ných ope­řen­ců, kte­ří svým štěbe­tá­ním buď komen­tu­jí dění na plát­ně, nebo se vyja­dřu­jí k nesou­vi­se­jí­cím glo­bál­ním pro­blé­mům, nebo si navzá­jem citu­jí laci­ná moud­ra z moti­vač­ních pla­ká­tů.

Photo © CinemArt
Photo © CinemArt

 

Během slib­ně roze­hra­né­ho úvo­du a napí­na­vé­ho honu na zmi­ze­lou účet­ní se sní­mek nej­pr­ve zaple­te do faleš­né záplet­ky s taj­ný­mi milen­ka­mi hlav­ní­ho hrdi­ny, kte­ré jsou pojme­no­vá­ny pod­le růz­ných dru­hů ptá­ků (odtud název fil­mu), pak začne pozvol­na budo­vat linii věno­va­nou rodin­ným roz­míškám (kte­ré ale neve­dou k niče­mu uspo­ko­ji­vé­mu) a záro­veň už po prv­ní tře­ti­ně dost neo­pa­tr­ně před­čas­ně nazna­čí, v čem bude nako­nec vězet jádro pud­la. Takže je násled­ně poně­kud zkla­má­ním, když se v závě­ru sna­ží udě­lat pře­kva­pi­vou poin­tu z něče­ho, co divák téměř s jis­to­tou tušil sko­ro celou dobu a měl díky tomu před fil­mem znač­ný náskok.

Ve výsled­ku Atlas ptá­ků doplá­cí jed­nak na nedo­sta­teč­ně roz­vi­nu­té posta­vy a také na pří­liš­nou obsa­ho­vou jed­no­du­chost a měl­kost. Jeho hlav­ním téma­tem se zdá být kro­mě roz­pa­da­jí­cích se vzta­hů uvnitř továr­nic­ké rodi­ny pře­de­vším frustra­ce z osa­mě­los­ti a neu­ko­je­né tou­hy po lás­ce, part­ner­ské blíz­kos­ti a cito­vém napl­ně­ní, kte­rá se stup­ňu­je až k zou­fal­ství a sebekla­mu, a také téma pod­vo­dů na inter­ne­tu, o nějž se film let­mo otře. Mohlo by se zdát, že to všech­no slou­ží něja­ké hlub­ší myš­len­ce, týka­jí­cí se sou­čas­né lid­ské spo­leč­nos­ti, firem­ní poli­ti­ky a kapi­ta­lis­mu, živo­ta střed­ní gene­ra­ce na soci­ál­ních sítích či nástrah vir­tu­ál­ní­ho svě­ta. Spíš jde ale jen o plo­ché moti­vy, navě­še­né na tri­vi­ál­ní kri­mi­nál­ní his­tor­ku se záměr­ně úsměv­ný­mi pta­čí­mi vsuv­ka­mi, repre­zen­tu­jí­cí­mi nai­vi­tu a důvě­ři­vost těch žen, jejichž kon­tak­ty má Ivo ulo­že­né ve svém tele­fo­nu pod kódo­vým ozna­če­ním.

Photo © CinemArt
Photo © CinemArt

 

Nejzdařilejší slož­kou fil­mu tak zůstá­va­jí herec­ké výko­ny. Miroslav Donutil byl patr­ně veden ke tlu­me­něj­ší­mu herec­tví, při­čemž jeho pro­jev v roli auto­ri­ta­tiv­ní­ho Iva, jemuž se čím dál víc roz­pa­dá půda pod noha­ma, je maxi­mál­ně sou­stře­dě­ný a záro­veň i plně věro­hod­ný. Podstatně emo­tiv­ně­ji hra­je Alena Mihulová, jejíž Marie se po před­cho­zích cito­vých zkla­má­ních vší silou upí­ná k vidi­ně slib­ně vyhlí­že­jí­cí­ho vytou­že­né­ho lás­ky­pl­né­ho vzta­hu. Podobně sen­zi­tiv­ní výkon před­vá­dí i Eliška Křenková, kte­rou Olmo Omerzu obsa­zu­je od Rodinného fil­mu pra­vi­del­ně, v malé roli Mariiny dce­ry. Pavla Beretová, Martin Pechlát a Vojtěch Kotek mají jen málo pro­sto­ru na to, aby se doká­za­li pro­sa­dit, jejich úlo­hou je navíc povět­ši­nou jen se sta­že­ným oca­sem rea­go­vat na roz­hod­né jed­ná­ní hrou­tí­cí­ho se patri­ar­chy. Navzdory výraz­ným pro­ta­go­nis­tům ale žád­ná z postav k srd­ci nepři­ros­te, namís­to sym­pa­tií se totiž k divá­ko­vi vkrá­dá spíš uva­žo­vá­ní nad pochyb­nou uvě­ři­tel­nos­tí jejich počí­ná­ní v kon­krét­ních situ­a­cích.

Režijně si je Olmo Omerzu jis­tý zejmé­na v sub­til­něj­ších a zti­še­něj­ších mís­tech, v suve­rén­ním vede­ní her­ců a v něko­li­ka netra­dič­ních tvůr­čích vol­bách, mezi kte­ré se řadí i zmí­ně­ná pta­čí sym­bo­li­ka, byť odsko­ky do zví­ře­cí říše jsou v jeho fil­mo­gra­fii zná­my už z Rodinného fil­mu i ze Všechno bude. Tentokrát ale tyto jeho sil­né strán­ky na pří­liš úrod­nou půdu bohu­žel nedo­padly.

 


Photo © CinemArt


Podívejte se na hodnocení Atlas ptáků na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Iveta Karel Šimek a Ján Jackuliak1. února 2024 Nová kapitola v životě Ivety Bartošové Tvůrčí tým pod vedením režiséra a scenáristy Michala Samira zakončil poslední klapkou tříletou životopisnou ságu o jedné z nejvýraznějších postav tuzemské pop-music – Ivetě Bartošové. Nová […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Iveta20. července 2022 Iveta Od malička jsem měla ráda zpěvačku Ivetu Bartošovou, její písničky a neuvěřitelný hlas, a proto není divu, že jsem si nemohla nechat ujít zhlédnutí minisérie "IVETA", mapující počátky […] Posted in TV Recenze
  • Na Voyo odstartovala nová minisérie o Ivetě Bartošové11. května 2022 Na Voyo odstartovala nová minisérie o Ivetě Bartošové Minisérie nese prostý název Iveta a mapuje první kroky ke slávě Ivety Bartošové, její kariérní vzestup a vztah se zpěvákem Petrem Sepešim. Na Voyo je nyní ke shlednutí první díl třídílné […] Posted in TV Recenze
  • Rafťáci: Komerční eskapáda nezapůsobí na náročné diváky9. května 2023 Rafťáci: Komerční eskapáda nezapůsobí na náročné diváky Rafťáci. Achjo.jak se dá na tohle napsat nezaujatě recenze? tenhle film má dvě skupiny diváků, jedni, kteří budou film opěvovat a vynášet ho jako jednu z nejlepších českých cool […] Posted in Retro filmové recenze
  • Natáčení 4. série seriálu Das Boot probíhá v České republice16. srpna 2022 Natáčení 4. série seriálu Das Boot probíhá v České republice Natáčení čtvrté série mezinárodního koprodukčního seriálu Das Boot, který sleduje události kolem německé ponorky za druhé světové války, začalo v červnu v České republice a v současné době […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
  • Rafťáci - Mádl a Kotek balí holky na raftech.16. dubna 2021 Rafťáci - Mádl a Kotek balí holky na raftech. Možná Vám přijde divné, proč píšu o filmu, který tu už má napsanou slušnou recenzi, ale mám potřebu se pár slovy k němu také vyjádřit, tak mě prosím pochopte. :) Úvodní scéna dostane […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zrádci vnesli na obrazovku svět zasažený drogami3. dubna 2020 Zrádci vnesli na obrazovku svět zasažený drogami Když v prvním díle televizního krimiseriálu Zrádci představuje hlavní hrdina David svoje výhodné obchody s drogami a svůj pohled na způsob života, je jisté, že s tímto chlápkem se musí […] Posted in TV Recenze
  • Čtvrtstoletí Pelíšků8. dubna 2024 Čtvrtstoletí Pelíšků Mezi českými porevolučními filmy byla spousta kinohitů, ale jen málokterý z nich se stal novodobou klasikou, ze které by diváci dokázali citovat hlášky i […] Posted in Filmová klasika
  • Sucho – Recenze – 60 %3. dubna 2024 Sucho – Recenze – 60 % Filmový režisér a scenárista Bohdan Sláma se po svém přechozím filmu Krajina ve stínu vrací k autorské tvorbě, k tématu mezigeneračních rodinných střetů a také k prostředí současného […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,11164 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72117 KB. | 13.04.2024 - 15:26:16