Kritiky.cz > Spoilery > Zhrnutie epizódy – Flash S03E21 – 95%

Zhrnutie epizódy – Flash S03E21 – 95%

121d4c2a 3fe2 476d 8593 5d2d75818086 large16x9 TheFlashMay9
121d4c2a 3fe2 476d 8593 5d2d75818086 large16x9 TheFlashMay9
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po napí­na­vom odha­le­ní Savitarovej iden­ti­ty v pred­chá­d­za­j­úcej epi­zó­de sa dozve­dá­me, ako sa s tou­to infor­má­ci­ou vyrov­ná­va zvy­šok tímu Flash.

Epizóda začí­na pres­ne tam, kde sme skon­či­li - pokra­ču­je kon­fron­tá­cia Barryho a Savitara-Barryho. Savitar je časo­vý pozosta­tok - dvoj­ník, kto­ré­ho raz Barry vytvo­ril (ale­bo vytvorí). Časový dvoj­ník nie je Barry - nemo­hol žiť jeho život, nemal Joea, Wallyho, Cisca  - a pre­to bol zlo­me­ný a smut­ný. Vtedy sa roz­ho­dol stať Savitarom. Teraz žije v akejsi časo­vej sluč­ke (ako to v seri­á­li vysve­tľu­je Cisco na tabu­li). Jeho oblek - či skôr brne­nie je inte­li­gent­né a keď Barry napad­ne Savitara, tak ho jeho brne­nie brá­ni.

the-flash-shade-savitar-image-600x281

Keďže je Savitar Barryho časo­vý dvoj­ník, vie pres­ne ako sa Barry zacho­vá a pre­to dostá­va Cisco bláz­ni­vý nápad - zabrá­niť, aby sa Barrymu vytvá­ra­li nové spo­mi­en­ky. Experiment nedo­pad­ne dob­re - Barry si nepa­mä­tá ani svo­je meno. Je to obrov­ská kom­pli­ká­cia, pre­to­že v ten deň má ísť sved­čiť k súdu. Funguje to aj na Savitara - nepa­mä­tá si, kto je a chce zabiť Killer Frost.

Barry má na súde špe­ci­ál­ne oku­li­a­re, kde mu Julian píše, čo má hovo­riť. Okuliare však zoskra­tujú a vďaka Barryho nevy­po­ve­da­niu je zlo­či­nec voľ­ný. Do STAR Labs pri­chá­d­za Killer Frost. chce im pomôcť, aby napra­vi­li situ­á­ciu - inak sa Barry nesta­ne Savitarom a ona z toho nebu­de pro­fi­to­vať. Zo Savitara pro­fi­tu­je aj Wally - a keď­že momen­tál­ne je Savitar mimo, on nemá schop­nos­ti a nie je Kid Flash.

Zločinec, kto­rý sa dostal vďaka Barrymu z väze­nia sa vybe­rá do mes­ta spô­so­bo­vať cha­os. Podpáli budo­vu a je iba na Barrym, aby všet­kých zachrá­nil. za pomo­ci Ciscovho vyná­le­zu a povzbu­de­nia od Iris si spo­mí­na, kto je (aj Savitar). Wallymu sa vra­cajú schop­nos­ti a spo­lu s Barrym zasta­vu­je pla­me­ne.

2017-5-2-67b611ba-6edf-44cf-9198- flashf33e6de8b0fb

Killer Frost odchá­d­za zo STAR Labs. Cisco, Julian a Barry sa ju sna­žia pre­ho­vo­riť, ale ona odchá­d­za. Vo výťa­hu vidí­me, že v nej stá­le je Caitlin Snow - na sekun­du sa na ňu mení. Vedátorka Tracy celú epi­zó­du sta­via Speedforce bazo­o­ku, ktorú na kon­ci epi­zó­dy dokon­čí. Problém je, že potre­bu­je viac ener­gie ako doká­žu zohnať. V záve­re epi­zó­dy vidí­me zlo­du­cha z dru­hej série - King Sharka - pri nie­čom, čo vyze­rá ako zdroj ener­gie.

Záverečné zhr­nu­tie:

Epizóda bola roz­hod­ne lep­šia ako pred­chá­d­za­j­úca. Barry bol celú dru­hú polo­vicu série mrzu­tý, usta­ros­te­ný ale teraz bol vese­lý, uvoľ­ne­ný, vtip­ný (síce kvô­li zma­za­nej pamä­ti)... Taký už dáv­no nebol. Pripomenulo mi to zači­at­ky seri­á­lu. No naj­vi­ac sa mi páči­lo, ako na záver skon­šta­to­val, že život nie je vždy o rados­ti a hrdi­nom je aj vďaka tým zlým zážit­kom a pre­to stra­ta pamä­ti nie je pre neho.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,95800 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71902 KB. | 22.02.2024 - 02:22:51