Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Dnes má premiéru poslední sezóna seriálu Rozčarování

Dnes má premiéru poslední sezóna seriálu Rozčarování

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po čtyřech neza­po­me­nu­tel­ných sezó­nách plných dob­ro­druž­ství, intrik a smí­chu, při­chá­zí seri­ál „Rozčarování“ ke své­mu emo­ci­o­nál­ní­mu finá­le. Tato ani­mo­va­ná kome­die od Netflixu si zís­ka­la srd­ce mno­ha fanouš­ků po celém svě­tě svým jedi­neč­ným sty­lem, ori­gi­nál­ním pří­bě­hem a vtip­ný­mi posta­va­mi. Dnes má pre­mi­é­ru posled­ní sezó­na, kte­rá sli­bu­je ukon­čit pří­běh prin­cez­ny Beany a její­ho podiv­né­ho svě­ta s grá­cií a humor, kte­rým jsme si již zvyk­li.

Pátá sezó­na „Rozčarování“ začí­ná s napě­tím, kte­ré bylo nasta­ve­no v minu­lém díle. Královna Dagmar vyslý­chá oby­va­te­le Země snů, pro­to­že tou­ží odha­lit tajem­ství týka­jí­cí se Beanina těla. Fanoušci se dočka­jí odha­le­ní, kte­ré mno­ho z nich dlou­ho oče­ká­va­lo. Luci, Beanův démo­nic­ký spo­leč­ník, zjis­tí, kdo je jeho otec, a tím se blí­že sblí­ží s Beaninou rodi­nou.

Další epi­zo­da, „Ryba na suchu,“ nás vez­me na neče­ka­nou ces­tu, kdy Bean a její přá­te­lé hle­da­jí způ­sob, jak se zba­vit těla. Král Zog se mezi­tím pokou­ší brá­nit své tři syny pro­ti poli­cii, robo­tům a roz­zu­ře­né­mu davu. Tato epi­zo­da sli­bu­je neče­ka­né a komic­ké momen­ty.

„Electric Ladyland“ při­ná­ší dal­ší dob­ro­druž­ství, kdy Malfus vyslo­ví děsi­vé pro­roc­tví a Bean se spo­lu s Mora vydá­va­jí do Steamlandu. Aby se však moh­ly setkat se Zogem, musí nejdřív roz­luš­tit záhad­nou zprá­vu. Tato epi­zo­da zved­ne napě­tí a před­sta­ví nové hádan­ky.

Následující epi­zo­da, „Hlavně neztra­tit hla­vu,“ nás při­ve­de do Obludária, kde Bean, Zog a Mora chtě­jí osvo­bo­dit Dereka, Méďu a Červenáčka. Mezitím se Elfo a ostat­ní pokou­ší unik­nout Zlé Bean, což sli­bu­je spous­tu akce a intrik.

V epi­zo­dě „Kdo zastře­lil Elfa?“ se Elfo roz­hod­ne vyšet­řit záha­du kolem své smr­ti a zjis­tit, kdo ho zastře­lil. Tato epi­zo­da bude napí­na­vá a plná pře­kva­pe­ní.

„Domácí blesk není žád­ná věda“ při­ná­ší setká­ní Beany s krá­lov­nou babic v zapo­me­nu­tém měs­tě Marú. To ji povzbu­dí, aby zača­la vyu­ží­vat svo­ji novou super­schop­nost. Zároveň se Elfo zami­lu­je do kama­rád­ky, což sli­bu­je roman­ti­ku a humor.

V „Terapie šokem“ se lidé ve měs­tě při­pra­vu­jí na vál­ku, a Bean s Zogem se ocit­nou v Bleskosvodském blá­zin­ci, kde prin­cez­na zjis­tí něco šoku­jí­cí­ho o svém osu­du. To sli­bu­je dra­ma­tic­ké momen­ty a emo­ci­o­nál­ní zvra­ty.

V posled­ní epi­zo­dě s názvem „Bitva o slzo­pád“ se Bean ocit­ne tvá­ří v tvář své­mu nej­vět­ší­mu nepří­te­li - samé sobě. Bitva mezi armá­dou Země snů a Dagmarinými voj­sky při­ne­se napí­na­vé závě­ry, kte­ré mohou mít dale­ko­sáh­lé důsled­ky pro všech­ny posta­vy.

A nako­nec, v „Sbohem, Bean,“ se osud Země snů oci­tá na ten­kém ledě, a mat­ka svá­dí s dce­rou boj o krá­su, moc a nesmr­tel­nost. Otázka věč­né­ho živo­ta se stá­vá stře­dem pozor­nos­ti, a fanouš­ci se budou moci těšit na vzru­šu­jí­cí finá­le.

Pátá sezó­na „Rozčarování“ sli­bu­je závěr plný emo­cí, dob­ro­druž­ství a vtip­ných momen­tů. Fanoušci budou smí­chá­ni s nos­tal­gií, ale záro­veň se mohou těšit na ukon­če­ní pří­bě­hu s grá­cií, kte­rou si tato série zaslou­ží. Sledujte posled­ní sezó­nu a dozví­te se, jaký osud čeká naši oblí­be­nou prin­cez­nu Bean a její svět Rozčarování.


Zdroj: Rozčarování na Animania.cz a Netflix.cz


Podívejte se na hodnocení Rozčarování na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70480 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71956 KB. | 13.07.2024 - 01:26:47