Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Sebevražedný oddíl - Tentokrát má Batman jenom štěk!

Sebevražedný oddíl - Tentokrát má Batman jenom štěk!

Seb03
Seb03
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Do Sebevražedného oddí­lu dáme pří­tel­ky­ni Jokera (Harley Quinn - Margot Robbie), nej­lep­ší­ho střel­ce vesmí­ru Deadshota (Will Smith) a dal­ší už méně slav­né osob­nos­ti zápo­rác­ké­ho svě­ta. Do jejich rolí obsa­dí­me mla­dé hvězdy, kte­ré mají už něko­lik slav­ných fil­mů za sebou, ale ješ­tě se jim nepo­da­ři­lo najít film, po kte­rém si může­te říct, ten je slav­ný herec. Po dvo­ji­ci Margot Robbie a Will Smith je to hvězdou niž­ší záře Joel Kinnaman, kte­rý se pro­sla­vil rema­kem Robocopa. Nesmíme zapo­me­nout i na Scotta Eastwooda, kte­rý už vystr­ku­je růž­ky po svém otci.

Tím, že jde o svět film Supermana i Batmana záro­veň, tak nesmí­me zapo­me­nout i na to, že se můžou obje­vit i camea. Tím nej­dů­le­ži­těj­ším je návrat Batmana, kte­rý hra­je vel­mi ved­lej­ší, ale i přes­to důle­ži­tou, roli a už dru­hé cameo (po fil­mu Batman vs Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti) má Flash.

David Ayer je reži­sé­rem tako­vých hitů jako jsou Železná srd­ce i S.W.A.T., a tak se pro­du­cen­tům poda­ři­lo sehnat reži­sé­ra, kte­rý mimo režii zvlá­dá i řemes­lo sce­náris­ti­ky. To, že si sám reži­sér nato­čil svůj vlast­ní scé­nář je oprav­du ku pro­spě­chu celé­ho fil­mu. Opravdu ví, jak své her­ce při­mět ke své vizi, kte­rá v rám­ci DC, vyční­vá.

To, že Batman vs Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti nebyl až tak úspěš­ný film, jak se oče­ká­va­lo, to už teď všich­ni víme. Druhý film ze svě­ta Supermana, ten­to­krát v hlav­ních rolích se zápo­rá­ky, se ten­to­krát pove­dl. Je to čer­s­tvý a hra­vý film, se kte­rým se bude­te dob­ře bavit. Neuškodily mu ani dotáč­ky, ani camea Batmana, kte­ré­ho bohu­žel v podá­ní Bena Afflecka musím igno­ro­vat. Asi Ben Affleck ztloust­nul, nebo to dělá jeho nový oblek, že mu jeho akč­nost vůbec nevě­řím. V nej­no­věj­ším Supermanovi jsem mu ale­spoň star­ší poje­tí Batmana věřil, ale teď vůbec ne. To je jedi­ná výt­ka k fil­mu.

Seb02

Parta her­ců od Willa Smithe po Joelu Kinnamana vytvo­ři­la dobrou par­tu, na kte­ré je vidět vzá­jem­ná pod­po­ra a spo­lu­prá­ce. Zdárně dopl­ňu­jí celou par­tu i CGI tri­ky (nevě­řím tomu, že Adewale Akinnuoye-Agbaje byl jenom namas­ko­ván) a vhod­ně zvo­le­né mas­ky v kom­bi­na­ci s přes­ný­mi detai­ly jed­not­li­vých postav. Celá Harley Quinn je přes­ně tako­vá, jak by se od fil­mu čeka­lo, na drob­nos­ti, jako ply­šo­vý jed­no­ro­žec pro Boomeranga i celá posta­va Jokera, se neza­po­mně­lo.

To, že Jokera za posled­ných 30 let hra­je už tře­tí herec, to už vůbec neva­dí. Po Heathovi Ledgerovi pře­vzal Jokera Jared Leto, kte­rý svo­jí zápor­nou posta­vu hra­je zas po svém, ale je také dost mani­a­kál­ní a k posta­vě Harley Quinn je přes­ně tím zami­lo­va­ným tem­ným milen­cem, jak by mělo správ­ně být.

Příběh je zas o zni­če­ní nepří­te­le, kte­rý není z této pla­ne­ty, ale na roz­díl od jiných fil­mů, je pří­běh pro­tkám odbočka­mi v ději, kte­ré nám důvo­dy, proč vlast­ně je ten svět tak zni­če­ný jak je. A také odha­du­je důvo­dy hlav­ních postav, proč se vlast­ně doká­žou spo­jit pro dob­ro svě­ta.

Skoro půl­ka pří­bě­hu fil­mu se věnu­je postup­ným odha­lo­vá­ním postav, kus po kusu, se vysvět­lí její původ, a proč se dosta­li k tomu, aby zabrá­ni­li svět. Příběh má i své sebe­obě­to­vá­ní a smrt pro vět­ší dob­ro.

O hud­bu se posta­ral Steven Price, kte­rý krom toho, že je dvor­ní skla­da­tel reži­sé­ra Davida Ayera, je i drži­tel Oscara za Gravitaci. Moc původ­ní hud­by ke sním­ku moc nevznik­lo, pro­to­že se hlav­ně jed­ná o pís­nič­ko­vý soun­d­track, kte­rý je z 80. let.

 Dvě hodi­ny trva­jí­cí zába­vy a oddychu uběh­lo straš­ně rych­le, o dost rych­le­ji, než Superman, a tak dopo­ru­ču­ji na film zajít, pokud si chce­te spra­vit nála­du po před­cho­zím fil­mu ze stej­né­ho uni­ver­sa.


Podívejte se na hodnocení Sebevražedný oddíl na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83832 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72452 KB. | 28.05.2024 - 03:40:06