Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Železná srdce

Železná srdce

Srd2
Srd2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Válečný vete­rán, armád­ní ser­žant Don „Wardaddy“ (Brad Pitt) velí jed­no­mu z tan­ků Sherman, kte­ré v dub­nu 1945 postu­po­va­la pro­ti ustu­pu­jí­cí němec­ké armá­dě.  Po těž­kých bojích, kdy spo­je­nec­ká voj­ska muse­la bojo­vat za cenu mno­ha ztrát, se váleč­ná fron­ta dro­lí a nepří­tel se nechce vzdát.  Nacisté boju­jí o kaž­dé mís­to, stří­lí ze zálo­hy a jed­ná se o to, kdo se doká­že rych­le zori­en­to­vat a dřív zabít nepří­te­le.  Největším nebez­pe­čím je setká­ní s němec­ký­mi tan­ky Panther. Tyto tan­ky se osvěd­či­ly na východ­ní fron­tě a bojo­vat s nimi musí i Američané postu­pu­jí­cí Německem. Čelní opan­cé­řo­vá­ní Panthera odo­lá­va­lo přímým stře­lám a z boje ho vyřa­di­ly nejmé­ně tři přes­ně míře­né stře­ly.Srd1 Seržant Don je v bojo­vém nasa­ze­ní od počát­ku vál­ky. Na prv­ní pohled půso­bí jako zku­še­ný a tvr­dý veli­tel kte­rý svou posád­ku zvá­dá bez pro­blé­mů. Z bojo­vých situ­a­cí vždy vyšel tank  pod jeho vede­ním jako vítěz. Všichni, včet­ně nováč­ka Normana,  respek­tu­jí své­ho veli­te­le a věří, že se jim pod jeho vede­ním poda­ří vál­ku pře­žít. Proč by to neby­lo mož­né teď, když se blí­ží konec  vál­ky?

Unavení vojá­ci spo­je­nec­kých vojsk jdou z jed­né bojo­vé situ­a­ce do dru­hé,  při­bý­vá  němec­kých zajat­ců a při­bý­vá také obě­tí  v řadách vojá­ků i civi­lis­tů. Do kon­ce vál­ky zbý­vá nece­lý měsíc a schá­zí ješ­tě  dobýt něko­lik němec­kých měst  a vypo­řá­dat se s těmi,  kte­rým nedo­šlo, že vál­ka kon­čí. Stres a rizi­ko náh­lé a rych­lé smr­ti je všu­dypří­tom­né. Dokud nebu­de konec vál­ky, musí  vojá­ci zapo­me­nout na sou­cit a bojo­vat. Pro mla­dé­ho Normana je těž­ké při­jmout tato základ­ní pod­mín­ky pro pře­ži­tí. Svou cit­li­vou pova­hou se odli­šu­je od ostat­ních čle­nů posád­ky tan­ku a sna­ží si udr­žet ale­spoň tro­chu lid­skou tvář. Seržant Don i ostat­ní čle­no­vé posád­ky však potře­bu­jí nelí­tost­né­ho par­ťá­ka,  na kte­ré­ho bude spo­leh­nu­tí . Jedině tak sej im poda­ří dočkat se kon­ce vál­ky.

Scénář k fil­mu si napsal David Ayer, jehož prv­ní vel­ký fil­mo­vý scé­nář byl k fil­mu Ponorka U-571. Film měl pre­mi­é­ru v roce 2000 a potom už Ayer zvo­lil pro své dal­ší scé­ná­ře dra­ma­tic­ké pro­stře­dí boje poli­ce se zlo­čin­ci. V roce 2005 se pak pus­til i do režie vlast­ních scé­ná­řů.

Srd2Pro výraz­nou roli ser­žan­ta zís­kal Brada Pitta, kte­rý se sna­ží dát své posta­vě veš­ke­rou drs­nost, co jen mohl v kou­tech své pří­vě­ti­vé tvá­ře nalézt. V jed­né ze scén dokon­ce odho­dí vojen­skou hale­nu, obna­ží  svou dob­ře žive­nou a bojem ušpi­ně­nou hor­ní část těla a omy­je se a oho­lí. To vše na návštěvě u němec­kých, sluš­ně vycho­va­ných dívek. Jak se uká­že, pod drs­nou slup­kou někde dří­má cit­li­vá duše, kte­rá se pro­je­ví prá­vě u těch­to děv­čat a nechá­vá se poznat i nováč­ko­vi Normanovi. Dvaadvacetiletý Logan Lerman se pro svou báz­li­vou roli Normana Ellisona bez­vad­ně hodí. Vedle ostat­ních vete­rán­ských kole­gů půso­bí při­ro­ze­ně nejis­tě a jeho odpor k zabí­je­ní je cel­kem pocho­pi­tel­ný. Kluk s neu­stá­le vystra­še­ným pohle­dem tvo­ří k sebe­jis­té­mu ser­žan­tu Donovi i ostat­ním čle­nům posád­ky výraz­ný kon­trast. Role váleč­ných vete­rá­nů hra­jí  Shia LaBeouf  (Transformers),  Jon Bernthal a Michael  Peňa (Chavez). Všichni mají dost pro­sto­ru na to, aby svým posta­vám doda­li život a věro­hod­nost. Při výbě­ru těch­to her­ců měr reži­sér oprav­du šťast­nou ruku a vypla­ti­lo se to. Podařilo se vytvo­řit par­tu lidí, kte­ří přes své pova­ho­vé roz­dí­ly dove­dou bojo­vat v drs­ných bojo­vých pod­mín­kách a půso­bí lid­sky věro­hod­ně.

Srd3Film se sna­ží půso­bit jako auten­tic­ký bojo­vý film, ale ame­ric­ký ruko­pis se sym­bo­li­kou obra­zů a vel­kých zábě­rů se neza­pře. Pobavilo mě dvo­jí šven­ko­vá­ní po sty­li­zo­va­né bitev­ní scé­ně, kde jsou ved­le sebe trosky bojo­vé tech­ni­ky.  Obraz tra­gic­ké mar­nos­ti ješ­tě dokres­lil tajem­ný jez­dec na bílém koni. Kdo by odo­lal nato­čit tako­vý záběr, když na plát­ně to bude tak krás­ně vypa­dat? I ten nej­pi­to­měj­ší divák pozná, že tady muse­la pro­běh­nout vel­ká bitva.  A kdo neví, jak málo mís­ta je v tan­ku, tak ten jis­tě oce­ní detail­ní zábě­ry sedí­cích hrdi­nů i vyba­ve­ní vnitř­ku tan­ku.

Scénář umož­ňu­je hlav­ní pěti­ci her­cům roze­hrát své posta­vy a zachy­tit je ve vypja­tých bojo­vých chví­lích i v čase rela­tiv­ní­ho kli­du. Bojovou atmo­sfé­ru a pocit bez­mo­ci řidi­če tan­ku nebo střel­ce pak nabí­zí zábě­ry kame­ry prů­zo­rem pro řidi­če nebo střel­ce. Jedna bojo­vá scé­na je vyslo­ve­ně věno­vá­na tan­ko­vé­mu sou­bo­ji, kdy je patr­ná tech­nic­ká pře­va­ha němec­ké­ho Panthera.

David Ayer vsa­dil na dobrou kar­tu. Hrdinové fil­mu i jejich osu­dy jsou dob­ře čitel­né, bojo­vé scé­ny se neo­be­jdou bez výbuchů a střel­by na lidi, ale to k váleč­né­mu fil­mu pros­tě pat­ří. Žádné neob­vyk­lé řeše­ní nebo myš­len­ku však film nena­bí­zí a přes všech­nu sna­hu tvůr­ců zůstá­vá film Železná srd­ce jen malič­ko nad prů­měr.


60 %

Photo © Sony Pictures Entertainment


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,15494 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71821 KB. | 29.02.2024 - 00:50:09