Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Seriálový thriller o kyberšikaně #martyisdead poukazuje na alarmující skutečnost, že sociální sítě vládnou nejen našim životům, ale i smrti

Seriálový thriller o kyberšikaně #martyisdead poukazuje na alarmující skutečnost, že sociální sítě vládnou nejen našim životům, ale i smrti

martyisdead vizuál
martyisdead vizuál
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Původně měly lidi sbli­žo­vat. Svou odvrá­ce­nou strán­ku ale uka­zu­jí těm, kte­ří v nich uvíz­li, stá­le čas­tě­ji. Nezřídka roz­dě­lu­jí, dohá­ně­jí k slzám, zou­fa­lým činům a mnoh­dy ješ­tě dál. Sociální sítě nevlád­nou jen našim živo­tům, ale i smr­ti. Kvůli pro­blé­mům na inter­ne­tu spáchá v Česku roč­ně sebe­vraž­du přes deset dětí. Tato alar­mu­jí­cí sku­teč­nost byla pro pro­du­cen­ty Vratislava Šlajera a Jakuba Košťála ze spo­leč­nos­ti Bionaut jed­ním z pod­ně­tů k při­je­tí nabíd­ky pro­du­ko­vat nový seri­á­lo­vý thriller #mar­ty­isde­ad inspi­ro­va­ný reál­ný­mi pří­pa­dy kyber­ši­ka­ny. Ten byl ješ­tě před svým odvy­sí­lá­ním aktu­ál­ně oce­něn na mezi­ná­rod­ním sou­těž­ním fes­ti­va­lu tele­viz­ních a onli­ne seri­á­lů Serial Killer jako nej­lep­ší web­se­ri­ál střed­ní a východ­ní Evropy.

Jak dává čes­ký pře­klad názvu se sym­bo­lic­kým hash­tagem tušit, Marty je sice mrt­vý, ale někdo dal­ší být nemu­sí. Osmidílný seri­á­lo­vý thriller v režii Pavla Soukupa začne vysí­lat inter­ne­to­vá tele­vi­ze MALL.TV v nedě­li 20. říj­na. „Je to prv­ní pro­jekt pod hla­vič­kou Bionaut Dark, což je label, kte­rý se věnu­je žánro­vé pro­duk­ci. Zpracovává ovšem aktu­ál­ní, spo­le­čen­sky závaž­né téma a vel­mi vychá­zí z rea­li­ty. Právě kom­bi­na­ce žán­ro­vých postu­pů a téma­tu, o kte­rém je nut­né mlu­vit, nám spo­leč­ně s širo­kým zása­hem, kte­rý webo­vá dis­tri­buce nabí­zí, umož­ní oslo­vit širo­ké spek­trum divá­ků všech věko­vých kate­go­rií. A to je na tom asi nej­dob­ro­druž­něj­ší,“ říká pro­du­cent Jakub Košťál ze spo­leč­nos­ti Bionaut.

Nový seri­á­lo­vý thriller #mar­ty­isde­ad vypo­ví­dá o tom, co ved­lo dosud bez­pro­blé­mo­vé­ho pat­nác­ti­le­té­ho Martina pře­zdí­va­né­ho Marty, aby vzal do ruky mobil a točil sebe i své blíz­ké ve chví­lích, kte­ré by kaž­dý z pamě­ti rad­ši vyma­zal. Proč se v očích svých rodi­čů, uči­te­lů i přá­tel začal náh­le měnit k nepo­zná­ní a chlad­no­krev­ně ubli­žo­vat jim i sobě samé­mu. Martinův otec se odmí­tá smí­řit s tím, že vycho­val pato­lo­gic­kou zrů­du, a s kaž­dým dal­ším při­hlá­še­ním do tee­nage­ro­va note­boo­ku je pozná­ní kru­té prav­dy blíž. Tak blíz­ko, jak je to jen v ilu­zor­ním svě­tě laj­ků, smaj­lí­ků a srdí­ček, kte­rý se stal jeho syno­vi osud­ným, mož­né.

„Thriller #mar­ty­isde­ad nedé­mo­ni­zu­je pro­stře­dí soci­ál­ních sítí, uka­zu­je ho v jeho při­ro­ze­nos­ti, ke kte­ré pat­ří i kyber­ši­ka­na a sex­ting. Jeho smys­lem není divá­ky děsit výstřed­ní­mi scé­na­mi, před kte­rý­mi budou zaví­rat oči. Naopak, chce­me, abychom pře­sta­li uhý­bat pohle­dem a při­pus­ti­li si, že uvě­řit nesku­teč­né­mu je v dneš­ní době mimo­řád­ně snad­né. Pro kaž­dé­ho z nás a pro ty, kte­ří mají celý život před sebou, obzvlášť. Proto si pře­je­me, aby si Marty zís­kal pozor­nost nejen dospě­lých, ale i dospí­va­jí­cích divá­ků,“ dodá­vá Milan Kuchynka, pro­du­cent hra­né tvor­by MALL.TV.

Osm epi­zod #mar­ty­isde­ad vznik­lo v pro­duk­ci spo­leč­nos­ti Bionaut a ve spo­lu­prá­ci s pro­jek­tem Bezpečně na netu, kte­rý se stal part­ne­rem web­se­ri­á­lu. Hlavní roli tra­gic­ky zesnu­lé­ho Martyho ztvár­nil Jakub Nemčok, jeho seri­á­lo­vý­mi rodi­či se sta­li Petra Bučková a Jan Grundman a role spo­lu­žá­ků si zahrá­li Sára Korbelová a Matěj Havelka. První díl seri­á­lo­vé­ho thrille­ru odvy­sí­lá MALL.TV v nedě­li 20. říj­na, dal­ší budou násle­do­vat v týden­ní peri­o­di­ci­tě. Premiérové uve­de­ní pro­běh­ne sou­čas­ně v obou zemích, ve kte­rých inter­ne­to­vá tele­vi­ze půso­bí, na Slovensku bude #mar­ty­isde­ad k vidě­ní v čes­kém zně­ní s titul­ky. Více na www.mall.tv/martyisdead

Bionaut pat­ří k před­ním pro­du­cent­ským spo­leč­nos­tem a na kon­tě má řadu celo­ve­čer­ních fil­mů i seri­á­lů, jako napří­klad Dáma a král, Svět pod hla­vou, Mamon, Pouta či Vendeta, dlou­ho­do­bě se věnu­je i tvor­bě pro děti – Mlsné med­vě­dí pří­běhy nebo Rosa & Dara a jejich vel­ká dob­ro­druž­ství. Více na www.bionaut.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41049 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71953 KB. | 20.07.2024 - 20:16:40