Kritiky.cz > Spoilery > Shingeki no Kyojin 16. díl

Shingeki no Kyojin 16. díl

vlcsnap 2017 08 27 12h09m54s320
vlcsnap 2017 08 27 12h09m54s320
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Co bude­me teď dělat: Předehra na pro­ti­ú­tok (3. část)

Mezi vojá­ky pro­bí­há vyšet­řo­vá­ní vraž­dy pokus­ných titá­nů. Je kon­t­ro­lo­vá­na 3D výstroj kaž­dé­ho z nich, aby se pozna­lo, kdo ji pou­žil v době, kdy došlo k vraž­dě. Mezi vyšet­řo­va­ný­mi vojá­ky jsou i Armin, Annie a Connie. Nejprve mlu­ví o zabi­tí titá­nů, o tom, proč to někdo udě­lal. Potom ale Connie pře­ve­de řeč k jejich blí­ží­cí­mu se roz­hod­nu­tí o tom, ke kte­ré jed­not­ce se při­da­jí. Říká, že se původ­ně chtěl při­dat k prů­zkum­né jed­not­ce, ale poté, co se setkal s titá­ny, už žád­né­ho nechce vidět. Proto by se radě­ji při­dal k vojen­ské poli­cii. Connie se podí­vá na Jeana a s podi­vem říká, že i Jean se roz­ho­dl při­dat se k prů­zkum­né jed­not­ce. Nabídnou se nám zábě­ry z minu­los­ti, kdy pozůsta­lí kade­ti truch­lí kolem hra­nic, na nichž hoří těla zabi­tých po úto­ku v Trostu. Jean zde vzpo­mí­ná na své­ho pří­te­le Marca a na slo­va, kte­rá mu řekl. Vzpomíná i na slo­va Erena, kte­rý je nabá­dal k boji a k při­dá­ní se k prů­zkum­né jed­not­ce. Jean všem ozna­mu­je, že se při­dá k prů­zkum­né jed­not­ce. Jsme zpět v pří­tom­nos­ti a vidí­me zno­vu tro­ji­ci kade­tů. Connie se ptá Annie, zda ona půjde k vojen­ské poli­cii. Annie neod­po­ví, jen Connieho napo­me­ne, ať se roz­hod­ne pod­le sebe a ne pod­le ostat­ních. Potom se Annie ptá Armina na jeho názor. I ten se vyhne pří­mé odpo­vě­di. Řekne, že pokud člo­věk ví, za co chce zemřít, musí to v pra­vou chví­li udě­lat.

Na nádvo­ří zám­ku prů­zkum­né jed­not­ky se Erd a Günter baví o vyšet­řo­vá­ní vraž­dy a poté o tom, zda se někdo z nových kade­tů při­dá k prů­zkum­né jed­not­ce. Nedaleko od nich sto­jí Eren, a tak se ho zepta­jí, zda mezi jeho spo­lu­žá­ky byl někdo, kdo by se chtěl stát čle­nem prů­zkum­né jed­not­ky. Eren odpo­ví, že dří­ve tam tací byli, ale neví, jak je to teď. Na mís­to při­jíž­dí kapi­tán Levi na koni a povo­lá­vá spe­ci­ál­ní bojo­vé koman­do na hlíd­ku. Erenovi při­tom při­po­me­ne, že se od něj nesmí vzdá­lit na více než 2 koň­ské dél­ky, aby ho Levi mohl hlí­dat.

V Trostu se blí­ží oka­mžik, kdy se kade­ti budou muset roz­hod­nout, k jaké jed­not­ce se při­da­jí. Na všech je vidět ner­vo­zi­ta. Connie, Armin, Sasha a Annie sto­jí ved­le sebe. Dorazí k nim Jean a Connie se ho, stá­le nevě­říc­ně, ptá, jest­li se oprav­du che při­dat k prů­zkum­né jed­not­ce. Jean odpo­ví sice okli­kou - mlu­ví o tom, že mu titá­ni nepře­sta­li nahá­nět strach, že nechce zemřít -, ale úmy­sl při­dat se k prů­zkum­né jed­not­ce nepo­pře. Kadeti jsou svo­lá­ni před tri­bu­nu. Před nastou­pe­ný­mi kade­ty sto­jí Erwin Smith. Představuje se a sdě­lu­je kade­tům, že se dnes mají roz­hod­nout, ke kte­ré jed­not­ce se při­da­jí. Přizná, že jeho zámě­rem samo­zřej­mě je nalá­kat je k prů­zkum­né jed­not­ce. Nejprve hovo­ří o nej­bliž­ších plá­nech prů­zkum­né jed­not­ky. Chystají se dobýt zeď Maria a dostat se do Shiganshiny, do piv­ni­ce Jaegerových, kde se prav­dě­po­dob­ně dozví celou prav­du o titá­nech. To někte­ré kade­ty zaujme. Armin ale nechá­pe, proč Smith tuto taj­nou infor­ma­ci zve­řej­nil. Smith nema­že kade­tům med kolem pusy a na rovi­nu mlu­ví o počtech mrtvých prů­zkum­ní­ků během uply­nu­lých let a o tom, kolik z nich prav­dě­po­dob­ně zemře při nad­chá­ze­jí­cích misích. Je mu jas­né, že tím vět­ši­nu lidí odra­dí, ale záro­veň tyto infor­ma­ce poslou­ží jako jem­né síto, přes kte­ré pro­jdou jenom ti nej­od­váž­něj­ší. Potom vyzve k odcho­du všech­ny, kdo se chtě­jí při­dat k jiné jed­not­ce. Od tri­bu­ny začnou prou­dit drti­vé davy kade­tů. Mezi nimi jako sol­né slou­py sto­jí Mikasa, Armin, Jean, Connie a Sasha. Ti všich­ni kro­mě Mikasy zno­vu zva­žu­jí svo­je roz­hod­nu­tí. Když ale prou­dí­cí davy zmi­zí, všich­ni jme­no­va­ní dál sto­jí pod tri­bu­nou a spo­lu s nimi ješ­tě asi 10 dal­ších kade­tů. Velitel Smith je vítá v prů­zkum­né jed­not­ce a vyzná­vá jim svůj respekt před jejich odva­hou.

Nováčkům prů­zkum­né jed­not­ky se před­sta­vu­je veli­tel Ness a jeho kůň Shallot. Vojáci nastou­pí na teo­re­tic­ký výcvik, kde jsou sezná­me­ni s dale­ko­sáh­lou prů­zkum­nou for­ma­cí – útva­rem prů­zkum­ní­ků vytvo­ře­ným veli­te­lem Smithem pro jejich ces­tu do Shiganshiny. Každý z nových prů­zkum­ní­ků se musí zpa­mě­ti nau­čit pozi­ci svo­ji, ale i všech ostat­ních.

Také spe­ci­ál­ní bojo­vé koman­do se sezna­mu­je s nákre­sem for­ma­ce. Budou umís­tě­ni vza­du upro­střed, což má být nej­bez­peč­něj­ší mís­to. Erd, Günter a Eren se baví o úče­lu mise. Tato akce má být pou­ze zkouš­kou před ces­tou do Shiganshiny a cílem má být jen dostat se živí tam a zpět. Všichni ale sly­še­li otáz­ku veli­te­le Erwina na Erena, když došlo k zabi­tí pokus­ných titá­nů: „Co mys­líš, kdo je nepří­tel?“. Nikdo z nich tuto naráž­ku nepo­cho­pil, ale zku­še­něj­ší dva si jsou jis­ti, že tato mise má ješ­tě jiný cíl, o kte­rém jim ale Erwin schvál­ně neří­ká. Chce, aby se sou­stře­di­li pou­ze na pře­ži­tí a návrat za zeď.

Do zám­ku dora­zí noví čle­no­vé prů­zkum­né jed­not­ky a Eren se setká­vá se svý­mi býva­lý­mi spo­lu­žá­ky. Mikasa se v prv­ní řadě zají­má, co se s Erenem dělo a jest­li mu někdo neu­blí­žil. Zmiňuje při­tom, jak ho zra­nil kapi­tán Levi u sou­du, a pří­sa­há, že za to zapla­tí. Eren ji ujis­tí, že se k němu nikdo necho­val špat­ně, a obra­cí se na ostat­ní. Diví se, kolik zná­mých tvá­ří vidí v prů­zkum­né jed­not­ce. Dozvídá se od nich o smr­ti Marca.

Nováčkům jsou roz­dá­ny jejich uni­for­my – tma­vě zele­né pláš­tě s kapu­cí a sym­bo­lem, kte­ré­mu se říká kří­d­la svo­bo­dy, na zádech.

Večer se Jean vyptá­vá Erena na to, jak napa­dl Mikasu, jest­li si nepa­ma­tu­je nic ze své pře­mě­ny a zda oprav­du nemá nad titá­nem kon­t­ro­lu. Eren to při­zná­vá a Jean se sna­ží roz­ší­řit mezi ostat­ní­mi pani­ku. Pokud prý jejich živo­ty závi­sí na Erenovi, pak prav­dě­po­dob­ně všich­ni zemřou tak jako Marco a Eren o tom nebu­de ani vědět. Mikasa na Jeana zaú­to­čí otáz­kou, čeho chce těmi­to řeč­mi dosáh­nout. Rozrušený Jean jí odpo­ví­dá, že oni na roz­díl od ní nechtě­jí pro Erena za kaž­dou cenu zemřít pro nic za nic, nýbrž že od něj chtě­jí něco na oplát­ku za svůj život, a chtě­jí tudíž vědět, co jim nabí­zí a zda sto­jí za to ris­ko­vat pro to život.

Následující den zvon ozna­mu­je odjezd prů­zkum­né jed­not­ky. Vojáci na koních jsou při­pra­ve­ni před bra­nou a čeka­jí, až se ote­vře. Jsou při­tom pozo­ro­vá­ni a obdi­vo­vá­ni malý­mi klu­ky, což vyvo­lá nos­tal­gic­ký úsměv na Erenově tvá­ři. Brána se otví­rá a prů­zkum­ná jed­not­ka se vydá­vá na 57. výpra­vu mimo zdi.

Dosud zná­má fak­ta ze 16. dílu

Je nám při­po­me­nu­to, že po ukon­če­ní výcvi­ku se kade­ti roz­ho­du­jí, zda se při­da­jí k vojen­ské poli­cii, měst­ské hlíd­ce nebo prů­zkum­né jed­not­ce. Také je zopa­ko­ván fakt, že čle­nem vojen­ské poli­cie se může stát jen 10 nej­lep­ších z roč­ní­ku.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 %6. srpna 2018 Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 % Další dva díly 3. série mají názvy Bolest a Starý příběh a přinesly nám přesně to, co v celé této řadě očekáváme. Zlomové informace. Ve 2. dílu jsme se dozvěděli dosud tajené příjmení […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 %23. července 2018 Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 % V produkci studia Funanimation vznikla již třetí řada seriálu podle populární japonské mangy Shingeki no Kyojin známého hlavně pod anglickým názvem Attack on Titan. Fanoušci se mohli na […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl15. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl Řev Erenovi se vybavují vzpomínky na matku, kdy mu říká, že se má vzchopit a někdy musí chránit také on Mikasu. Teď se k němu a Mikase blíží titán, který jeho matku snědl, a Eren ji […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -11. díl11. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 -11. díl Daň Erwin zpozoruje opancéřovaného titána, jak se svými pasažéry utíká pryč od lesa. Všem vojákům nakáže, aby ho následovali a přitom se nechali pronásledovat titány. Jedním vojákem je […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl10. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl Děti Yoš s několika dalšími průzkumníky přijíždí do Ragaka a konstatuje, že vše je tak, jak je uvedeno ve zprávě. Vesnice je zničena, ale nikde není ani kapka krve, ani těla. Průzkumníci […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -9. díl29. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 -9. díl Zahájení Erwin se svými lidmi zahajuje pronásledování opancéřovaného a kolosálního titána. Zraněná Hanji zůstává na zdi Rosé s Yošem a nakazuje mu, aby jí dal koně. Na jeho otázku, kam […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl27. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl Lovci Kolosální titán svým pádem ze zdi vytváří prudký vítr a proud horké páry, který ochromí všechny vojáky. Někteří jsou odváti pryč, jiní se z posledních sil drží okraje zdi. Mnoho […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl26. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl Boj zblízka Eren se přeměňuje v titána, dopadá spolu s Reinerem na zem a pouští se s ním do pěstního souboje. Mikasa, během toho, co přihlíží souboji, lituje, že Reinerovi i Bertholdovi […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl21. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl Bojovník Tělo Ymir je na nosítkách vytaženo průzkumníky na zeď Rosé. Dozvídáme se, že Ymir nezemřela, jen je ve velmi vážném stavu, který by nepřežila, kdyby byla „normální“. Christa […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl17. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl Historie Kadeti ze 104. jednotky absolvují zimní výcvik. Jeden po druhém přicházejí zničení do cíle své trasy, kterou absolvovali ve sněhové vánici. Jenže se zjistí, že Christa, Ymir a […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,19901 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72021 KB. | 12.04.2024 - 20:06:07