Kritiky.cz > Spoilery > Shingeki no Kyojin 15. díl

Shingeki no Kyojin 15. díl

vlcsnap 2017 08 26 21h39m49s173
vlcsnap 2017 08 26 21h39m49s173
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Speciální bojo­vé koman­do: Předehra na pro­ti­ú­tok (2. část)

Elita prů­zkum­né jed­not­ky vede Erena do býva­lé­ho síd­la prů­zkum­né jed­not­ky. Je to zámek sto­jí­cí upro­střed lesa dale­ko od zdí. Proto je jako síd­lo prů­zkum­né jed­not­ky nevy­ho­vu­jí­cí. Teď poslou­ží jako skrýš pro Erena.

Erenův dopro­vod je spe­ci­ál­ní bojo­vé koman­do prů­zkum­né jed­not­ky, zná­mé také jako Leviho jed­not­ka. Kapitán si je sám vybral jako ty nej­lep­ší z nej­lep­ších. Jednoho po dru­hém nám je Eren před­sta­vu­je. Petru Ral jsme vidě­li po boku kapi­tá­na Leviho již dří­ve, když se prů­zkum­ná jed­not­ka vydá­va­la za zdi. Zabila 10 titá­nů a asis­to­va­la při zabi­tí dal­ších 46. Je to sym­pa­tic­ká mla­dá bru­ne­ta. Auruo Bossard je star­ší muž, kte­rý se při ces­tě na zámek sna­žil pouš­tět na Erena hrů­zu. Zabil 39 titá­nů a zabi­tí dal­ších 9 pomohl. Dalším čle­nem koman­da je Erd Gin, blonďák s vla­sy v drdo­lu. Jeho skó­re je 14 zabi­tých titá­nů a 32 asi­s­ten­cí. Vysoký muž s krát­ký­mi tma­vý­mi vla­sy se jme­nu­je Günther Schultz, zabil 7 titá­nů a pomohl při zabi­tí dal­ších 40. Eren ví, proč ho mají na sta­rost zrov­na oni. Pokud se pře­sta­ne jako titán kon­t­ro­lo­vat, tito lidé ho zabi­jí.

Členové koman­da i Eren se pouš­tí do úkli­du zane­dba­né­ho síd­la. Během něj se Eren baví s Levim o tom, kde bude spát. Z bez­peč­nost­ních důvo­dů je Erenovi při­dě­le­no mís­to v piv­ni­ci, kde bude snad­né ho zkro­tit, kdy­by se vysky­tl něja­ký pro­blém. Levi vysvět­lu­je, že to bylo jed­nou z pod­mí­nek Erenova při­je­tí do prů­zkum­né jed­not­ky, a že ten­to roz­kaz musí dodr­žo­vat. Když Levi odchá­zí a při­chá­zí Petra, Eren se tvá­ří poně­kud zma­te­ně. V roz­ho­vo­ru s Petrou vyply­ne, že Eren je zkla­ma­ný Leviho pova­hou. S jeho sílou a mocí čekal, že bude Levi tro­chu rebel, že nebu­de respek­to­vat roz­ka­zy vele­ní. Petra Erenovi vyprá­ví, že kdy­si byl Levi zlo­čin­cem v hlav­ním měs­tě. Ale zalí­bil se veli­te­li Erwinovi a ten se roz­ho­dl vzít Leviho pod svá kří­d­la.

V Trostu v kan­ce­lá­ři veli­te­le Erwina pro­bí­há roz­ho­vor Erwina a Micheho. Podle plá­nu se má prů­zkum­ná jed­not­ka i s nový­mi kade­ty do 30 dnů vydat mimo zdi a vytvo­řit záso­bo­va­cí sta­ni­ci. Miche si mys­lí, že v tak krát­kém časo­vém úseku nejsou schop­ni se při­pra­vit na ces­tu. Erwin mu vysvět­lu­je, že musí jed­nat rych­le, pro­to­že je nut­né co nej­rych­le­ji uká­zat těm naho­ře Erenovu uži­teč­nost.

O téže výpra­vě mimo zdi se večer baví osa­zen­stvo staré­ho zám­ku. Objevují se pochy­by o způ­so­bi­los­ti nových kade­tů k misi, ale Levi je ujiš­ťu­je, že Erwin ví, co dělá. Následně je pozor­nost pře­ve­de­na na Erena a on má vyprá­vět o jeho pře­mě­ně v titá­na. Jelikož o tom nikdo, ani sám Eren nic neví, Levi zmí­ní jis­tou „onu“, o kte­ré před­po­klá­dá, že se bude o Erena zají­mat a varu­je ho, že ho může i zabít. Když se Eren ptá, kdo je „ona“, začne se někdo dobý­vat do jídel­ny přes zaba­ri­ká­do­va­né dve­ře. Petra ote­vře dve­ře a do míst­nos­ti vstou­pí Hanji. Omlouvá se Erenovi, že na ni musel čekat, ale dosta­la za úkol dělat expe­ri­men­ty na zaja­tých titá­nech. Oznámí Erenovi, že by zít­ra chtě­la jeho pomoc, k čemuž si zís­ká Leviho nedob­ro­vol­né svo­le­ní. Eren se ptá, o jaké expe­ri­men­ty se jed­ná. Auruo ho varu­je, ať se radě­ji neptá, ale už je poz­dě. Hanji se chys­tá k zapá­le­né­mu vypra­vo­vá­ní a všich­ni čle­no­vé koman­da opouš­tě­jí míst­nost, dokud můžou, a necha­jí Erena s Hanji samot­né­ho.

Až do rána Hanji vyprá­ví, co s titá­ny děla­la. Pokusy s komu­ni­ka­cí, s boles­tí, se svět­lem, neboť se zdá, že titá­ni čer­pa­jí ener­gii ze slun­ce. Při tom všem lze poznat, že Hanji je titá­ny napros­to posed­lá a fas­ci­no­va­ná. Dala jim dokon­ce jmé­na a mlu­ví s nimi jako s přá­te­li. Při poku­sech cit­li­vos­ti na bolest je litu­je. Řekne Erenovi také jed­nu zají­ma­vost, a to, že těla titá­nů jsou nepo­měr­ně leh­ká vzhle­dem k jejich veli­kos­ti. Zjistila to, když kdy­si odkop­la hla­vu jed­no­ho titá­na. Potom nemě­la pro­blém zved­nout jeho odříz­nu­tou ruku, přes­to­že čeka­la, že ji neu­zved­ne. Hlavně Erenovi vysvět­lí svo­ji moti­va­ci pro její cho­vá­ní – chce se na titá­ny dívat jinak, než všich­ni ostat­ní, bez nená­vis­ti. Eren si uvě­do­mí, že prů­zkum­ná jed­not­ka je jakési úto­čiš­tě pro šílen­ce, pro­to­že kaž­dý, koho dosud z prů­zkum­né jed­not­ky poznal, je v něčem div­ný.

Ráno Eren litu­je své­ho roz­hod­nu­tí vyzvat Hanji, aby mu vše řek­la. Je vyčer­pa­ný a poslou­chat ji ho už neba­ví, ale ona chce pokra­čo­vat dál. Od dal­ších řečí ho zachrá­ní voják, kte­rý vtrh­ne do míst­nos­ti a ozná­mí Hanji, že oba pokus­ní titá­ni byli zavraž­dě­ni.

S ohrom­nou hrů­zou Hanji běs­ní nad těly titá­nů Sawneyho a Beana. Günther a Erd se baví o tom, kdo spáchal tuto vraž­du. Prý byli mini­mál­ně dva a byli to vojá­ci, pro­to­že uprch­li za pomo­ci 3D výstro­je.

Dosud zná­má fak­ta z 15. dílu

Kněz, kte­rý se roz­či­lo­val v soud­ní síni, byl jed­ním ze čle­nů nábo­žen­ské sek­ty, kte­rá si říká víra zdí. Jejich vliv postup­ně ros­te. Tato sek­ta uctí­vá zdi a nedo­vo­lí niko­mu se jich dotknout, ani za obran­ný­mi úče­ly.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 %6. srpna 2018 Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 % Další dva díly 3. série mají názvy Bolest a Starý příběh a přinesly nám přesně to, co v celé této řadě očekáváme. Zlomové informace. Ve 2. dílu jsme se dozvěděli dosud tajené příjmení […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 %23. července 2018 Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 % V produkci studia Funanimation vznikla již třetí řada seriálu podle populární japonské mangy Shingeki no Kyojin známého hlavně pod anglickým názvem Attack on Titan. Fanoušci se mohli na […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl15. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl Řev Erenovi se vybavují vzpomínky na matku, kdy mu říká, že se má vzchopit a někdy musí chránit také on Mikasu. Teď se k němu a Mikase blíží titán, který jeho matku snědl, a Eren ji […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -11. díl11. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 -11. díl Daň Erwin zpozoruje opancéřovaného titána, jak se svými pasažéry utíká pryč od lesa. Všem vojákům nakáže, aby ho následovali a přitom se nechali pronásledovat titány. Jedním vojákem je […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl10. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl Děti Yoš s několika dalšími průzkumníky přijíždí do Ragaka a konstatuje, že vše je tak, jak je uvedeno ve zprávě. Vesnice je zničena, ale nikde není ani kapka krve, ani těla. Průzkumníci […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -9. díl29. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 -9. díl Zahájení Erwin se svými lidmi zahajuje pronásledování opancéřovaného a kolosálního titána. Zraněná Hanji zůstává na zdi Rosé s Yošem a nakazuje mu, aby jí dal koně. Na jeho otázku, kam […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl27. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl Lovci Kolosální titán svým pádem ze zdi vytváří prudký vítr a proud horké páry, který ochromí všechny vojáky. Někteří jsou odváti pryč, jiní se z posledních sil drží okraje zdi. Mnoho […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl26. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl Boj zblízka Eren se přeměňuje v titána, dopadá spolu s Reinerem na zem a pouští se s ním do pěstního souboje. Mikasa, během toho, co přihlíží souboji, lituje, že Reinerovi i Bertholdovi […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl21. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl Bojovník Tělo Ymir je na nosítkách vytaženo průzkumníky na zeď Rosé. Dozvídáme se, že Ymir nezemřela, jen je ve velmi vážném stavu, který by nepřežila, kdyby byla „normální“. Christa […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl17. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl Historie Kadeti ze 104. jednotky absolvují zimní výcvik. Jeden po druhém přicházejí zničení do cíle své trasy, kterou absolvovali ve sněhové vánici. Jenže se zjistí, že Christa, Ymir a […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,92765 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71510 KB. | 25.06.2024 - 20:01:44