Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Skupina Nova představila podzimní sezónu 2019! Premiérové díly Policie Modrava, Tvoje tvář má známý hlas i Malé lásky

Skupina Nova představila podzimní sezónu 2019! Premiérové díly Policie Modrava, Tvoje tvář má známý hlas i Malé lásky

Lasky
Lasky
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Skupina Nova při­pra­vi­la pro divá­ky v rám­ci pod­zim­ní­ho pro­gra­mo­vé­ho sché­ma­tu osvěd­če­nou a úspěš­nou kom­bi­na­ci důvě­ry­hod­né­ho zpra­vo­daj­ství a pub­li­cis­ti­ky, kva­lit­ní seri­á­lo­vé pro­duk­ce i nej­lep­ší zába­vy. Nadcházející sezó­na před­sta­ví nová pokra­čo­vá­ní divác­ky nej­ob­lí­be­něj­ších seri­á­lů lokál­ní pro­duk­ce Ulice, Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2, Specialisté a při­dá se i pre­mi­é­ro­vá řada tele­viz­ní­ho hitu ze Šumavy Policie Modrava. S novým hvězd­ným obsa­ze­ním se vrá­tí vel­ko­le­pá zábav­ní show pro celou rodi­nu Tvoje tvář má zná­mý hlas. Radost, štěs­tí, lás­ku, ale i smu­tek a zkla­má­ní při­ne­sou rea­li­ty show Výměna man­že­lek a Malé lás­ky. Úplnou novin­kou je série Příběhy čes­kých zlo­či­nů odkrý­va­jí­cí poza­dí reál­ných kri­mi­nál­ních pří­pa­dů. V pří­pra­vě jsou také pokra­čo­vá­ní pořa­dů a seri­á­lů Dáma a Král, Mise nový domov, O 10 let mlad­ší, Utajený šéf nebo MasterChef Česko.

„Skupina Nova zůstá­vá i nadá­le jed­no­znač­ným líd­rem na trhu! V cílo­vé sku­pi­ně 15-54 jsme za prv­ní polo­le­tí 2019 dosáh­li 37 % podí­lu na sle­do­va­nos­ti a den­ně oslo­ví­me téměř 4,8 mili­o­nu divá­ků star­ších čtyř let. Síla naše­ho úspě­chu spo­čí­vá v dlou­ho­do­bé a stá­lé pro­gra­mo­vé stra­te­gii. Naším cílem je při­ná­šet důvě­ry­hod­né zpra­vo­daj­ství i tu nej­lep­ší zába­vu pro celou rodi­nu,“ říká Alex Ruzek, ředi­tel­ka sek­ce pro­gra­mu sku­pi­ny Nova.

Začátky vysí­lá­ní pořa­dů:

Televizní pořad Start vysí­lá­ní
Ulice Pondělí 19. 8. 2019
Co na to Češi Pondělí 19. 8. 2019
Specialisté Pondělí 26. 8. 2019
Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2 Úterý 27. 8. 2019
Výměna man­že­lek Středa 28. 8. 2019
Malé lás­ky Středa 28. 8. 2019
Tvoje tvář má zná­mý hlas Sobota 7. 9. 2019
Policie Modrava Neděle 1. 9. 2019
Příběhy čes­kých zlo­či­nů Neděle 1. 9. 2019

Podzim na TV Nova

Pondělní veče­ry na TV Nova budou pat­řit novým, pre­mi­é­ro­vým dílům kri­mi­nál­ní­ho seri­á­lu Specialisté. Tým ve slo­že­ní Martin Dejdar, Jakub Štáfek a Zuzana Kajnarová dopl­ní nový člen v podá­ní Jiřího Hány. Specialisté budou ten­to­krát pát­rat napří­klad po vra­ho­vi zaměst­nan­ky­ně pán­ské­ho klu­bu, vyšet­řo­vat smrt stu­den­ta, kte­rý zemřel na pře­dáv­ko­vá­ní nebez­peč­ně sil­nou dro­gou, či roz­plé­tat nevšed­ní rodin­nou tragé­dii, kte­rá se rov­něž neo­be­šla bez ztrá­ty na živo­tě.

Úterky a čtvrt­ky zůstá­va­jí nadá­le ve zna­me­ní oblí­be­ných seri­á­lů a pub­li­cis­tic­kých pořa­dů. Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2 se na pod­zim ote­vře už po pat­nác­té. Do jubi­lej­ní pat­nác­té sezó­ny vstu­pu­je i Ulice. V úter­ním a čtvr­teč­ním pro­gra­mu nebu­dou chy­bět ani pořa­dy Víkend či Život ve hvězdách.

Středeční veče­ry ovlád­nou rea­li­ty show. Vedle stá­li­ce, Výměny man­že­lek, se na obra­zov­kách TV Nova obje­ví také pokra­čo­vá­ní úspěš­né doku­re­a­li­ty Malé lás­ky z plzeň­ské gynekologicko-porodnické kli­ni­ky.

Pátky při­ne­sou poho­du u pre­mi­é­ro­vých čes­kých fil­mů – Dvě nevěs­ty a jed­na svat­ba, Věčně tvá nevěr­ná, Miss Hanoi, LOVEní. České fil­my dopl­ní i zahra­nič­ní titu­ly, napří­klad Kong: Ostrov lebek, Warcraft: První střet, Sedmý syn, Loupež ve vel­kém sty­lu, Já, padouch a dal­ší.

Sobotní večer bude na pod­zim 2019 pat­řit vel­ko­le­pé show pro celou rodi­nu Tvoje tvář má zná­mý hlas, kte­rá se v nové sérii vra­cí s hvězd­ným obsa­ze­ním – Zuzana Norisová, Roman Zach, Debbi Kalová, Robert Urban, Kateřina Brožová, Ján Jackuliak, Kateřina Marie Fialová a Marek Lambora. V sobo­tu přes den pokra­ču­jí oblí­be­né pub­li­cis­tic­ké pořa­dy KořeníVolejte Novu.

V neděl­ním pri­me time nabíd­ne TV Nova pre­mi­é­ro­vé díly nej­ú­spěš­něj­ší­ho kri­mi seri­á­lu posled­ních let Policie Modrava nato­če­né­ho v pro­stře­dí maleb­né šumav­ské pří­ro­dy. Po Modravě se před­sta­ví úpl­ná novin­ka pod­zi­mu Příběhy čes­kých zlo­či­nů. Investigativní novi­nář Janek Kroupa divá­kům postup­ně odkry­je poza­dí reál­ných kri­mi­nál­ních pří­bě­hů. Večerní pro­gram dopl­ní Střepiny.

Každý všed­ní den budou moci divá­ci sle­do­vat nové díly oblí­be­ných seri­á­lů, zpra­vo­daj­ských i nezpra­vo­daj­ských pořa­dů. Seriál Ulice vstu­pu­je do 15. sezó­ny a při­ne­se nové záplet­ky i nové tvá­ře. Pokračovat bude sou­těž­ní show Co na to Češi, Televizní novi­ny jako vždy při­ne­sou aktu­ál­ní zpra­vo­daj­ství z domo­va i ze svě­ta, a kaž­dé všed­ní ráno zpří­jem­ní Snídaně s Novou.

Podzim na tema­tic­kých sta­ni­cích sku­pi­ny TV Nova

Tematické sta­ni­ce i na pod­zim nabíd­nou to nej­lep­ší z domá­cí i zahra­nič­ní tvor­by pro celou rodi­nu.

Nova Cinema při­ne­se divá­kům boha­tou nabíd­ku pre­mi­é­ro­vých i oblí­be­ných fil­mo­vých titu­lů. Premiéra Dánské dív­ky před­sta­ví v podá­ní Eddieho Redmaynea život jed­no­ho z nej­lep­ších dán­ských malí­řů Einara Wegenera a jeho emo­ci­o­nál­ní pro­mě­nu v ženu. O dra­ma­tic­ké fil­mo­vé momen­ty se posta­rá i dal­ší pre­mi­é­ro­vé živo­to­pis­né dra­ma Nezlomný, vyprá­vě­jí­cí neu­vě­ři­tel­ný pří­běh olym­pij­ské­ho běž­ce a váleč­né­ho vete­rá­na Louise Zamperiniho. Pro celou rodi­nu je pak při­pra­ve­na pre­mi­é­ra sním­ku Kubo a kou­zel­ný meč. Z divác­ky oblí­be­ných titu­lů odvy­sí­lá Nova Cinema fil­my Vykoupení z věz­ni­ce Shawshank, Pianista, Ocelová pěst, Interstellar, Karlík a továr­na na čoko­lá­du a celou řadu dal­ších. Pro milov­ní­ky super­hr­di­nů je při­pra­ve­na divá­ky i kri­ti­ky ceně­ná tri­lo­gie Batman začí­ná, Temný rytíř a Temný rytíř povstal.

I pod­zim­ní pro­gra­mo­vé sché­ma sta­ni­ce Nova 2 se pone­se v duchu divác­ky oblí­be­ných a vděč­ných seri­á­lů a sit­ko­mů. V pre­mi­é­ro­vém uve­de­ní pokra­ču­je ame­ric­ký kome­di­ál­ní hit Znovu 20 vyprá­vě­jí­cí pří­běh svo­bod­né mat­ky, kte­rá se sna­ží vrá­tit zpět do prá­ce a zjiš­ťu­je, že je téměř nemož­né začít v jejím věku zno­vu od začát­ku. Rozhodne se tak změ­nit vizáž, aby vypa­da­la, jako by jí bylo 26 let. Dále Nova 2 uve­de titul Děda se závaz­ky či nesmr­tel­né sit­co­my Přátelé, Dva a půl chla­pa a Will a Grace. To nej­dů­le­ži­těj­ší z celé­ho dne z domá­cí­ho i svě­to­vé­ho dění shr­ne kaž­dý všed­ní den od dva­a­dva­cá­té hodi­ny zpra­vo­daj­ská rela­ce TN2. Chybět nebu­dou ani roz­ší­ře­né infor­ma­ce o poča­sí a spor­tu.

Jejich reví­rem je dál­ni­ce, jejich tem­po je vra­žed­né! Nejúspěšnější němec­ký seri­ál Kobra 11 se uve­de na pod­zim pre­mi­é­ro­vou řadou a s ní i dal­ší­mi pří­pa­dy pro kri­mi­nál­ní oddě­le­ní dál­nič­ní poli­cie v Kolíně nad Rýnem. S pre­mi­é­ro­vý­mi díly se na Nova Action vrá­tí také likvi­dá­tor pro­blé­mů slav­ných a boha­tých Ray Donovan. Diváci v pro­gra­mo­vé nabíd­ce najdou i oblí­be­né stá­li­ce Válka skla­dů nebo Mistři zasta­vár­ny a o vel­kou dáv­ku kri­mi a napě­tí se posta­ra­jí titu­ly Vražedná čís­la, Sherlock Holmes: Jak pros­té, Lovci zlo­čin­ců a mno­ho dal­ších. Netradiční spo­je­ní kou­zel­nic­kých tri­ků úspěš­né­ho ilu­zi­o­nis­ty a FBI nabíd­ne seri­ál Mistr ilu­ze.

Nova Gold zave­de divá­ky na pod­zim na úpl­ný začá­tek jed­no­ho z nej­ú­spěš­něj­ších seri­á­lů čes­ké tele­viz­ní tvor­by – Ordinace v růžo­vé zahra­dě. Společně se vrá­tí­me do roku 2005, na počá­tek vzta­hu Čestmíra Mázla s Gitou Petrovou. S Ulicí divá­ci zavzpo­mí­na­jí na rok 2014 a obra­zov­ky roze­zpí­vá seri­ál Gympl s (r)učením ome­ze­ným s Libuší Šafránkovou, Karlem Heřmánkem a Ondřejem Brzobohatým v hlav­ních rolích. Večerní vysí­lá­ní bude pat­řit ame­ric­ké­mu seri­á­lu Paní minis­try­ně, ve kte­rém musí poli­tič­ka Elizabeth McCordová sklou­bit nároč­ný poli­tic­ký život s mnoh­dy ješ­tě nároč­něj­ším živo­tem rodin­ným. Z archi­vu tele­viz­ní zába­vy nabíd­ne Nova Gold napří­klad Riskuj, Zlatou mříž nebo TELE TELE.

Začátky nových sezón, ale také vyvr­cho­le­ní těch pro­bí­ha­jí­cích, to bude pod­zim­ní pro­gram na pré­mi­o­vé sta­ni­ci Nova Sport 1. Na led zno­vu vyra­zí nej­lep­ší hoke­jis­té svě­ta, kte­ří budou usi­lo­vat o zisk Stanley Cupu v kanadsko‑americké NHL. I letos čeká na divá­ky až 15 zápa­sů týd­ně včet­ně toho říj­no­vé­ho v Praze. Kromě obvyk­lých utká­ní Evropské ligy UEFA a němec­ké­ho pohá­ru DFB-Pokal divá­ci popr­vé uvi­dí závě­reč­nou fázi nej­vyš­ší pro­fe­si­o­nál­ní fot­ba­lo­vé ligy v USA a Kanadě MLS. Mistrovství svě­ta sil­nič­ních moto­cy­klů také pozná cel­ko­vé­ho vítě­ze, stej­ně tak jako seri­ál Mistrovství České repub­li­ky v rallye a Světová série v extrém­ních sko­cích do vody s Čechem Michalem Navrátilem. České zástup­ky­ně bude mít také Světová série plá­žo­vé­ho volej­ba­lu.

Podzim na pré­mi­o­vé spor­tov­ní sta­ni­ci Nova Sport 2 bude opět ve zna­me­ní nových začát­ků. Do nové sezó­ny vstou­pí nej­pres­tiž­něj­ší bas­ket­ba­lo­vá sou­těž svě­ta NBA s Tomášem Satoranským. Jediný Čech v sou­tě­ži bude popr­vé oblé­kat dres Chicaga Bulls. Nová sezó­na začne i nej­vyš­ší fran­couz­ské fot­ba­lo­vé lize Ligue 1, ve kte­ré se před­sta­ví vel­ko­klu­by jako PSG, Monako, Lyon nebo Marseille. Do fot­ba­lo­vé nabíd­ky pat­ří i ang­lic­ký ligo­vý pohár Carabao Cup. Šipkové fanouš­ky čeka­jí pře­no­sy ze všech tele­viz­ních šip­ko­vých tur­na­jů PDC. Odměnou za celou sezó­nu jim pak na pře­lo­mu roku bude vysí­lá­ní Mistrovství svě­ta. Potěšeni budou také milov­ní­ci bojo­vých spor­tů. Na ty čeká pořád­ná por­ce gala­ve­če­rů UFC. Pod hla­vič­kou této orga­ni­za­ce půso­bí Češka Lucie Pudilová. Chybět nebu­dou ani ty nej­vět­ší hvězdy a gala­ve­če­ry v evrop­ských časech.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73993 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72293 KB. | 18.05.2024 - 09:47:33