Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Podzim v České televizi

Podzim v České televizi

DSC00727
DSC00727
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Blíží se pod­zim­ní tele­viz­ní sezó­na a tak Česká tele­vi­ze před­sta­vi­la na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci 1.srpna fil­mo­vé a seri­á­lo­vé novin­ky.

Konference se zúčast­ni­li Petr Dvořák, gene­rál­ní ředi­tel ČT, Milan Fridrich, pro­gra­mo­vý ředi­tel, pozva­ní zástup­ci z tis­ku, reži­sé­ři, pro­du­cen­ti a her­ci před­sta­vo­va­ných novi­nek.

Mezi novin­ky, kte­ré se začnou vysí­lat na pod­zim, jsou: detek­tiv­ní seri­ál Sever (reži­sér Robert Sedláček), cyk­lus Jak si nepo­dě­lat život (reži­sér­ka Tereza Kopáčová), kopro­dukč­ní seri­ál Princip slas­ti (reži­sér Dariusz Jabloňski), zábav­ná show To se ví (mode­rá­tor Tomáš Měcháček) a 10. řada StarDance (prů­vod­ci Tereza Kostková a Marek Eben).

Na pod­zim se budou vysí­lat i zahra­nič­ní seri­á­ly, mezi kte­ré pat­ří kri­mi­nál­ky McMafie, Gomora III., Dicte, Lovec, Hassel, Průsmyk, Hříšná duše I., Hříšná duše II., živo­to­pis­ný seri­ál Gónius: Picasso.

Nedělní vysí­la­cí čas bude v ČT pat­řit úspěš­ným kopro­dukč­ním sním­kům, z nichž mno­hé bodo­va­li na Cenách čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky nebo zís­ka­ly Českého lva. Mezi tyto fil­my pat­ří např. Domestik, Chata na pro­dej, Hmyz, Důvěrný nepří­tel, Hastrman, Chvilky, Zlatý pod­raz, Lajka, Přes kos­ti mrtvých, Odborný dohled nad výkla­dem snu, Nina, Všechno bude, Skokan, Tlumočník, Toman, Na krát­ko.

Nedílnou sou­čás­tí pro­gra­mu ČT jsou také bene­fič­ní pořa­dy, díky kte­rým se kaž­dý rok vybe­re něko­lik mili­o­nů korun na pod­po­ru cha­ri­ta­tiv­ních orga­ni­za­cí. Během pod­zi­mu bude uve­de­no šest bene­fič­ních spe­ci­á­lů sou­tě­že Kde domov můj?, kdy budou divá­ci posí­lá­ním DMS pod­po­řit těch­to šest orga­ni­za­cí: Středisko rané péče Brno, Pestrá psí asi­s­ten­ce, Letní dům, Parkinson-Help, Černí koně a Dům sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou.

V sobo­tu 19.října se bude vysí­lat bene­fič­ní kon­cert Světlo pro Světlušku, v sobo­tu 23.listopadu pro­běh­ne cha­ri­ta­tiv­ní večer StarDance, konat se bude i kon­cert pro obno­vu sva­to­vít­ských var­han.

Do kin se dosta­ne nový film Václava Marhoula Nabarvené ptá­če, sní­mek Pražské orgie reži­sér­ky Ireny Pavláskové, dra­ma Národní tří­da reži­sé­ra Štěpána Altrichtera, film Budiž svět­lo reži­sé­ra Marko Škopa, kome­die Poslední aris­to­krat­ka reži­sé­ra Jiřího Vejdělka, road­mo­vie reži­sé­rů Martina Duška a Ondřeje Provazníka Staříci, film Vlastníci reži­sé­ra Jiřího Havelky a pohád­ka Hodinářův učeň reži­sér­ky Jitky Rudolfové.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,15930 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72051 KB. | 13.04.2024 - 15:13:41