Kritiky.cz > Recenze knih > Robert D. Enright – Rozhodni sa odpustiť – 100%

Robert D. Enright – Rozhodni sa odpustiť – 100%

enright
enright
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Úprimne ma pote­ši­lo, keď som v kníh­ku­pec­tve obja­vi­la kni­hu pro­fe­so­ra Enrighta. Problematika odp­úšťa­nia mi nie je nezná­ma a pre­to som vede­la, že táto kni­ha je poklad.

Na zači­a­tok je vhod­né pove­dať pár slov o auto­ro­vi – Robert D. Enright je vyso­ko­škol­ský pro­fe­sor, kto­rý sa viac ako 30 rokov venu­je prá­ve pro­ble­ma­ti­ke odp­úšťa­nia. Za ten čas pub­li­ko­val mno­ho výskumov z oblas­ti odp­úšťa­nia, vytvo­ril aj pár psy­cho­lo­gic­kých dotaz­ní­kov. No ten­to pán nie je len neja­ký sucho­pád­ny výskum­ník - pro­ble­ma­ti­ke odp­úšťa­nia sa venu­je nao­zaj do hĺb­ky – stretá­va sa aj s ľuď­mi a pro­stred­níc­tvom roz­ho­vo­rov pozná­va ich život­né prí­be­hy. Na zákla­de svo­jich poznat­kov zosta­vil tera­pe­u­tic­ký pro­gram REACH – kto­rý pomá­ha člo­ve­ku dosi­ahnuť odpus­te­nie (je to potvr­de­né aj mno­hý­mi štúdi­a­mi).

Asi teda už tuší­te o čom je táto kni­ha. Enright na úvod kni­hy krát­ko objas­ňu­je, čo odpus­te­nie je (a ako vyze­rá) a čo odpus­te­nie nie je. Zvyšok kni­hy obsa­hu­je „návod, ako odpus­tiť“. Schválne to píšem v úvod­zov­kách, pre­to­že pre­ží­va­nie a emó­cie návod nemajú. Nečakajte žia­d­ne roz­ka­zy, skôr usmer­ne­nia, čo by ste moh­li spra­viť, ak chce­te odpus­tiť – no iba, ak to tak cíti­te. Žiadne kro­ky nasi­lu či sna­ha presko­čiť neja­ký krok vás k úspe­chu nepri­ve­die.

Asi by bolo vhod­né vás však vopred varo­vať, že kni­ha vás bude kon­fron­to­vať s neprí­jem­ný­mi pocit­mi ako sú hnev, smútok, strach a pre­to sa môže stať, že sa niekde zasek­ne­te a bude sa Vám zdať, že sa ďalej už nepo­hne­te. Ale taký­to pocit je v pori­a­d­ku. Odpúšťanie je pro­ces, kto­rý ply­nie svo­jim vlast­ným tem­pom a keď nasta­ne ten správ­ny čas, posuni­e­te sa ďalej.

Možno sa pýta­te - pre­čo mám odpus­tiť dru­hé­mu? Psychológovia hovo­ria, že odpus­te­nie pri­náša pre člo­ve­ka nespor­ne veľa pozi­tív – lep­šie fyzic­ké a men­tál­ne zdra­vie, nápra­vu vzťa­hu s dru­hým člo­ve­kom atď. Ďalšie argu­men­ty pre­čo odpus­tiť nájde­te v kni­he.

Teraz už vie­te, čo odpuš­te­nie pri­náša a radi by ste to dosi­ahli, ale v duchu si vra­ví­te – „fajn, odpus­te­nie je síce pek­ná vec, ale ten had si ho neza­sl­úži!“ Človeku odp­úšťa­me kvô­li sebe a nie kvô­li jemu samot­né­mu. Navyše, keď dru­hé­mu neod­pus­tí­te, „nebo­lí“ to vin­ní­ka, ale iba vás.

Záverečné zhr­nu­tie:

Robertovi Enrightovi sa poda­ri­lo napí­sať veľ­kú kni­hu. Dajú sa z nej cítiť roky jeho skú­se­nos­tí a vedo­mos­tí pro­ble­ma­ti­ky odp­úšťa­nia. Kniha je „psy­cho­lo­gic­ký manu­ál k odpus­te­niu“, no nejde o žia­d­ny kom­pli­ko­va­ný text len pre psy­cho­ló­gov. Je to veľ­mi prehľad­ná a zro­zu­mi­teľ­ná kni­ha, vhod­ná pre takmer kaž­dé­ho člo­ve­ka – len je potreb­né, aby mal člo­vek aspoň pri­e­mer­nú schop­nosť introspek­cie a rozu­mel svo­jim emó­ci­ám. Prostredníctvom den­ní­ko­vých zápi­sov môže­te moni­to­ro­vať svoj pokrok, až sa nako­niec nao­zaj môže­te svoj­po­moc­ne dopra­co­vať k odpus­te­niu. Samozrejme, ak na to pôjde­te trpez­li­vo a bude­te akcep­to­vať pro­fe­so­ro­ve rady.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,26805 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71675 KB. | 14.07.2024 - 06:37:32