Kritiky.cz > Recenze knih > KULTovní: Jan van Helsing: Kdo se bojí Smrti?

KULTovní: Jan van Helsing: Kdo se bojí Smrti?

IMG 20200304 131016
IMG 20200304 131016
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

No, není pří­jem­né brát tuto kni­hu do ruky. Je tu už řadu let, ale na sto pro­cent se dočká i dal­ších vydá­ní, pro­to­že v naší repub­li­ce pla­tí za kul­tov­ní kni­hu Jana van Helsinga. Kdo ji nezná, jako by nebyl. Ne, není to nic para­nor­mál­ní­ho, ač musím říct, že mé prv­ní let­mé nahléd­nu­tí k tomu hod­ně svá­dě­lo. A že jsem si také tuto kni­hu vry­la do pamě­ti nato­lik, že když se dívám na Po sto­pách duchů a či podob­né pořa­dy, tak tu posta­vu, tem­nou a tem­něj­ší... pořád vidím. Ale jest­li jsem se ji nau­či­la nebát, to oprav­du nepo­vím. Nevím. O co v této kni­ze jde?

Poprvé jsem se setka­la se sty­lem prá­ce toho­to auto­ra, s jeho zdro­jem infor­ma­cí a se zají­ma­vý­mi duchov­ní­mi pro­žit­ky i moud­ros­tí, kte­rou si už v tex­tu musí kaž­dý pro­brat sám.

Toltékové říka­jí, že bytost, kte­rá nás dopro­vá­zí na ces­tě živo­tem i smr­tí, je s námi stá­le, za naším levým rame­nem. Je dob­rá, nebo nám ško­dí? Zajisté název kni­hy budí oba­vy a ne kaž­dé­mu se do ní bude chtít, ale ve sku­teč­nos­ti tu najde­te i návod na to, jak být šťast­ný, spo­ko­je­ný a spo­jit se se svým zdra­vím.

Naše pozem­ské vní­má­ní svě­ta je tady zce­la roz­me­tá­no a s tex­tem Jana van Helsinga se dostá­vá­me do zce­la nových sfér, kde si může­me život a bytí před­sta­vit v pes­t­řej­ších bar­vách, vrst­vách a sou­vis­los­tech, kte­ré byť by byly sebe­ší­le­něj­ší na prv­ní pohled, dru­hým pohle­dem dáva­jí odpo­vě­di na mno­hé nezod­po­vě­ze­né otáz­ky našich živo­tů.

Tak nějak, jak to je psá­no v tom­to roz­ho­vo­ru s tem­nou bytos­tí, naším Strážcem pro­mě­ny, to sku­teč­ně může být. Dává to smy­sl.

Velká část kni­hy je osob­ní, lid­ská, obec­ně pojed­ná­va­jí­cí o lid­ské duši, také pro­zra­zu­je sku­teč­nos­ti z auto­ro­vých kri­zo­vých život­ních situ­a­cí, ale už se tu dotý­ká i témat, kte­rá poslé­ze v dal­ších letech rád roze­bí­ral v dal­ších svých kni­hách. Ilumináti, řád svě­ta, kdo nám vlád­ne, jaké čer­no­ty (i dob­ré věci), máme nad sebou, ani netu­ší­me…

Jak to je s duší?

Je to jed­na z prv­ních knih, kte­rá kom­plet­ně a oprav­du do hloub­ky pojed­ná­vá o tom, odkud pochá­zí lid­ská duše, co se s ní děje, když vstou­pí do lid­ské­ho těla a kam se zase vra­cí, když tělo opouš­tí. Na své si při­jde ten, kdo si rád čte o sym­bo­li­kách, o his­to­rii, o zob­ra­zo­vá­ní, o hle­dá­ní sou­vis­los­tí. Vše je tu spí­še raci­o­nál­ně pojmu­to, niko­liv emo­ci­o­nál­ně, napří­klad tu nena­jde­te tolik vzlet­ných pojed­ná­ní o lás­ce. Však autor se nám ke kon­ci kni­hy omlou­vá, „no pros­tě je to muž…“ a zají­ma­la ho spí­še fak­ta. Souhlasím s tím, že žena by se nej­spí­še pta­la jinak, pro­to může někdy ta kni­ha půso­bit tvr­dě. Ale zase jde o úhel pohle­du.
Tohle je troš­ku ency­klo­pe­die, pev­ný roz­ho­vor o fak­tech, než roz­plý­vá­ní se v lás­ce a dra­ma­tech emo­cí.

A hod­ně to je o osob­ní zku­še­nos­ti auto­ra.

„Na roz­díl od před­cho­zích pub­li­ka­cí je moto moje „osob­ní“ kni­ha, pro­to­že to, o čem zde píši, jsem zažil. A ten­to záži­tek změ­nil můj život nato­lik, že už nemo­hu zůstat tím Janem van Helsingem, kte­rým jsem byl dosud. Couvnout není mož­né.“

Autorův záži­tek, kte­rý tu for­mou roz­ho­vo­ru a plné­ho pře­psá­ní toho, co zažil, pozná­te na vlast­ní čte­nář­skou kůži, může způ­so­bit i to, co jemu samot­né­mu. Jisté pro­bu­ze­ní, chuť inves­to­vat do své­ho vlast­ní­ho živo­ta, do osob­ní­ho vývo­je.

IMG 20200304 131016
IMG 20200304 131016
IMG 20200304 130946
IMG 20200304 130946
IMG 20200304 130920
IMG 20200304 130920

O auto­ro­vi: Jan van Helsing (Jan Udo Holey) psal kni­hy o kon­spi­rač­ních teo­ri­ích, někte­ré musel napří­klad v Německu a Švýcarsku i stáh­nout z pro­de­je. V roce 2010 napří­klad vydal kni­ho o okult­ních prak­ti­kách zed­ná­řů, v dal­ších letech se pak v růz­ných spou­au­tor­stvích věno­val dal­ším skry­tým teo­ri­ím a tajem­stvím. Například v roce 2019 kni­hou Můj otec byl MIB, roz­sáh­lá kni­ha vypo­ví­da­jí­cí o tom, co vše „mužům v čer­ném“ spa­dá pod kom­pe­ten­ci.

Vydalo nakla­da­tel­ství Anch-Books, www.anch-books.eu


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Jan van Helsing: Příručka pro bohy4. února 2023 Jan van Helsing: Příručka pro bohy Je jedno, co mají v plánu ilumináti, důležitý je TVŮJ plán! To je podtitul knihy, které dokonale vyjadřuje obsah. Takto se budete cítit, s tímto naladěním a chutí se do něčeho pustit, […] Posted in Novinky v nakladatelstvích, Recenze knih, Knihovnička
  • Jan van Helsing: Ruce pryč od této knihy!4. června 2020 Jan van Helsing: Ruce pryč od této knihy! Vyčleňte si dost času, dost mozkových kapacit a dost trpělivosti. A odhodlání projít si i smíšenými pocity. Ač má člověk chuť přečíst tuto knihu na jeden zátah, doslova ji zhltnout, asi by […] Posted in Knihovnička
  • Helsing, Mason: Můj otec byl MIB8. listopadu 2019 Helsing, Mason: Můj otec byl MIB Encyklopedický rozměr knihy Můj otec byl MIB je jen jednou předností. Další je fakt, že Jan van Helsing zpracoval informace ve spolupráci se synem muže, který prý pracoval jako Muž […] Posted in Recenze knih
  • "Karta se obrací," říká Jan van Helsing27. září 2018 "Karta se obrací," říká Jan van Helsing Co tohle má být? Chce se vám často nad stránkami této knihy říct? Je to tak syrová pravda o světě kolem nás, že ze stránek chvílemi odkapává hrůzný pot, jež stéká čtenářům po čele, nebo […] Posted in Recenze knih
  • Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní "milion"...7. listopadu 2017 Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní "milion"... Kniha za milion možná mate svým názvem. Ano, váš „milion“ může být cokoliv. Milion korun, vysněný dům, vysněný partner, spokojenost a smysluplnost života. „Milion“ tady berte velmi často […] Posted in Recenze knih
  • Nightbreed (1990)27. února 2015 Nightbreed (1990) Na světě existuje ještě spousta neprobádaných míst a Clive Barker nás do jednoho takového vezme. Aaron dochází na pravidelné sezení ke svému psychiatrovi, kvůli svým častým […] Posted in Horory
  • Peníze těch tupců3. října 2023 Peníze těch tupců Film popisuje neuvěřitelný příběh boje Davida s Goliášem, kdy se parta amatérských investorů na internetu rozhodla během pandemie COVID-19 ukázat, jak je burza na Wall Street křehká, a […] Posted in Filmové recenze
  • Klub Sráčů5. srpna 2003 Klub Sráčů Film strhaný kritiky v každém ohledu, je dobrou a nevázanou zábavou.......Klub Sráčů není ani nadávka či špatný vtip, ale bláznivá komedie z pohledu náctiletých, kteří chtějí dobít svět […] Posted in Filmové recenze
  • Projekty České televize k srpnu 1968 - 1210. května 2023 Projekty České televize k srpnu 1968 - 12 Posted in Videa
  • Titulky k La Brea S02E11 - The Wedding1. listopadu 2023 Titulky k La Brea S02E11 - The Wedding Podařilo se nám dohnat skluz z předchozích týdnů a po odvysílání epizody ve středu nad ránem se v pátek můžete těšit na hotové titulky k 11. epizodě s titulem Svatba. Jak tušíte z minulých […] Posted in Titulky

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,20289 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71909 KB. | 20.07.2024 - 20:48:46