Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Druhá série seriálu Interview s upírem se bude od dubna natáčet v Praze

Druhá série seriálu Interview s upírem se bude od dubna natáčet v Praze

Photo © AMC+
Photo © AMC+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Interview s upí­rem sta­ni­ce AMC mělo pre­mi­é­ru loni na pod­zim a dočka­lo se vesměs nad­še­ných recen­zí od kri­ti­ků i tele­viz­ních divá­ků, při­čemž dru­há série dosta­la zele­nou ješ­tě před odvy­sí­lá­ním té prv­ní. Podle nej­no­věj­ších zpráv od lidí, kte­ří se podí­le­jí na pro­duk­ci, se tato dru­há sezó­na bude od dub­na natá­čet v Praze.

Podle pro­du­cen­ta Interview s upí­rem Adama O’Byrnea, kte­rý hovo­řil pro Toronto Star, se dru­há sezó­na seri­á­lu bude ode­hrá­vat v Paříži, ale pře­váž­ně se bude natá­čet v Praze, kte­rá bude zastu­po­vat fran­couz­ské hlav­ní měs­to v Evropě v obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky.

Části sezó­ny se budou natá­čet také v Paříži a New Orleans, kde se z vel­ké čás­ti natá­če­la prv­ní sezó­na. Na kon­ci prv­ní sezó­ny se nesmr­tel­ní upí­ří hrdi­no­vé vyda­jí do Paříže roku 1940.

Potenciální mís­ta, kte­rá by Interview s upí­rem moh­lo vyu­žít k natá­če­ní v Praze, neby­la zve­řej­ně­na, ale oče­ká­vej­te, že pro­duk­ce vyu­ži­je his­to­ric­ké cen­t­rum čes­ké­ho hlav­ní­ho měs­ta, kte­ré zastou­pí Paříž čty­ři­cá­tých let.

Praha si zahrá­la Paříž již mno­ho­krát v před­cho­zích fil­mech, asi nej­ví­ce ve ver­zi Les Misérables z roku 1998 nebo ve Van Helsingovi z roku 2004. Zatímco čes­ká met­ro­po­le obvykle zastu­pu­je dobo­vou Paříž, zahrá­la si i sou­čas­nou ver­zi ve fil­mu G.I. Joe.

Interview s upí­rem je nato­če­no pod­le romá­nu Anne Riceové, pod­le kte­ré­ho byl v roce 1994 nato­čen i stej­no­jmen­ný film s Tomem Cruisem, Bradem Pittem, Antoniem Banderasem a mla­dou Kirsten Dunstovou v hlav­ních rolích. Druhá sezó­na se bude týkat dru­hé polo­vi­ny toho­to původ­ní­ho romá­nu, ačko­li Riceová napsa­la více romá­nů se stej­ný­mi posta­va­mi, pokud bude seri­ál pokra­čo­vat.

O evrop­ském natá­če­ní se v roz­ho­vo­ru pro AMC Talk zmí­nil i showrun­ner seri­á­lu Rolin Jones.

„Chystáme se do Evropy a dru­há část romá­nu je prv­ní epi­zo­dou dru­hé sezó­ny. Takže se tam chys­tá­me a zaži­je­me to. Pak jede­me do Paříže,“ řek­la Jonesová v roz­ho­vo­ru pro AMC Talk.

„Uvidíme, co všech­no obná­ší život v cove­nu, a máme na to o něco víc času než ve fil­mu nebo dokon­ce v kni­ze. Pokračujeme v tom, aby roz­ho­vor byl jeho sou­čás­tí a byl stej­ně důle­ži­tý jako fla­shback, pro­to­že v Dubaji se budou dít vel­mi aktiv­ní věci.“

V Interview s upí­rem hra­je Sam Reid nesmr­tel­né­ho upí­ra Lestata, kte­ré­ho v před­cho­zím fil­mu ztvár­nil Tom Cruise. Jacob Anderson (Šedý červ ze Hry o trů­ny) se před­sta­ví jako jeho mile­nec Louis, posta­va Brada Pitta z fil­mu, a Bailey Bass jako jejich věč­ně mla­dá „dce­ra“ Claudia, kte­rou dří­ve ztvár­ni­la Kirsten Dunst.

Více na Kritiky.cz
PS4 exkluzivity Ghost of Tsushima se za měsíc červenec... PS4 exkluzivity Ghost of Tsushima se za měsíc červenec digitálně prodalo 1,9 milionu kusů...
Lovecká sezóna 3D Pokud jste chtěli vzít své ratolesti do Imaxu na nějaký ten 3D sn...
Warcraft: První střet - PŘEDSTAVENÍ TĚCHTO SVĚTŮ Legendary Pictures a Universal Pictures vám přináší Warcraft, epické dobrodružství dvou stř...
Šílený Max: Zběsilá cesta | Mad Max: Fury Road [95%] Jedno varování na začátek. Tato recenze je silně zaujatá, především díky osobní oblib...
Koktejl štěstí - Iva Lecká - “To, co činí šťastným jednoho, nemusí nutně obšťastnit druhého.” (str. 11) Namíchtejte si ingredience svého koktejlu tak, abyste byli skutečně šťastní. Tahle kniha vám...

V prv­ní sérii si zahrá­li také Eric Bogosian, Assad Zama, Kalyne Coleman, Chris Stack, Rae Dawn Chong a John DiMaggio, ne všech­ny posta­vy se však vrá­tí do dru­hé série.

Sam Reid již dří­ve natá­čel v České repub­li­ce. V roce 2014 si zahrál ve fil­mu Serena, v němž Praha ze všech míst zastou­pi­la Severní Karolínu, po boku Bradleyho Coopera a Jennifer Lawrence.

Datum pre­mi­é­ry dru­hé série Interview s upí­rem neby­lo sta­no­ve­no, ale O’Byrne pro Toronto Star uve­dl, že oče­ká­vá její debut na pře­lo­mu let 2023 a 2024. Na jaře letoš­ní­ho roku oče­ká­vej­te natá­če­ní seri­á­lu v uli­cích cen­t­ra Prahy.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,48550 s | počet dotazů: 278 | paměť: 69759 KB. | 29.11.2023 - 19:12:22