Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Druhá série seriálu Interview s upírem se bude od dubna natáčet v Praze

Druhá série seriálu Interview s upírem se bude od dubna natáčet v Praze

Photo © AMC+
Photo © AMC+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Interview s upí­rem sta­ni­ce AMC mělo pre­mi­é­ru loni na pod­zim a dočka­lo se vesměs nad­še­ných recen­zí od kri­ti­ků i tele­viz­ních divá­ků, při­čemž dru­há série dosta­la zele­nou ješ­tě před odvy­sí­lá­ním té prv­ní. Podle nej­no­věj­ších zpráv od lidí, kte­ří se podí­le­jí na pro­duk­ci, se tato dru­há sezó­na bude od dub­na natá­čet v Praze.

Podle pro­du­cen­ta Interview s upí­rem Adama O’Byrnea, kte­rý hovo­řil pro Toronto Star, se dru­há sezó­na seri­á­lu bude ode­hrá­vat v Paříži, ale pře­váž­ně se bude natá­čet v Praze, kte­rá bude zastu­po­vat fran­couz­ské hlav­ní měs­to v Evropě v obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky.

Části sezó­ny se budou natá­čet také v Paříži a New Orleans, kde se z vel­ké čás­ti natá­če­la prv­ní sezó­na. Na kon­ci prv­ní sezó­ny se nesmr­tel­ní upí­ří hrdi­no­vé vyda­jí do Paříže roku 1940.

Potenciální mís­ta, kte­rá by Interview s upí­rem moh­lo vyu­žít k natá­če­ní v Praze, neby­la zve­řej­ně­na, ale oče­ká­vej­te, že pro­duk­ce vyu­ži­je his­to­ric­ké cen­t­rum čes­ké­ho hlav­ní­ho měs­ta, kte­ré zastou­pí Paříž čty­ři­cá­tých let.

Praha si zahrá­la Paříž již mno­ho­krát v před­cho­zích fil­mech, asi nej­ví­ce ve ver­zi Les Misérables z roku 1998 nebo ve Van Helsingovi z roku 2004. Zatímco čes­ká met­ro­po­le obvykle zastu­pu­je dobo­vou Paříž, zahrá­la si i sou­čas­nou ver­zi ve fil­mu G.I. Joe.

Interview s upí­rem je nato­če­no pod­le romá­nu Anne Riceové, pod­le kte­ré­ho byl v roce 1994 nato­čen i stej­no­jmen­ný film s Tomem Cruisem, Bradem Pittem, Antoniem Banderasem a mla­dou Kirsten Dunstovou v hlav­ních rolích. Druhá sezó­na se bude týkat dru­hé polo­vi­ny toho­to původ­ní­ho romá­nu, ačko­li Riceová napsa­la více romá­nů se stej­ný­mi posta­va­mi, pokud bude seri­ál pokra­čo­vat.

O evrop­ském natá­če­ní se v roz­ho­vo­ru pro AMC Talk zmí­nil i showrun­ner seri­á­lu Rolin Jones.

„Chystáme se do Evropy a dru­há část romá­nu je prv­ní epi­zo­dou dru­hé sezó­ny. Takže se tam chys­tá­me a zaži­je­me to. Pak jede­me do Paříže,“ řek­la Jonesová v roz­ho­vo­ru pro AMC Talk.

„Uvidíme, co všech­no obná­ší život v cove­nu, a máme na to o něco víc času než ve fil­mu nebo dokon­ce v kni­ze. Pokračujeme v tom, aby roz­ho­vor byl jeho sou­čás­tí a byl stej­ně důle­ži­tý jako fla­shback, pro­to­že v Dubaji se budou dít vel­mi aktiv­ní věci.“

V Interview s upí­rem hra­je Sam Reid nesmr­tel­né­ho upí­ra Lestata, kte­ré­ho v před­cho­zím fil­mu ztvár­nil Tom Cruise. Jacob Anderson (Šedý červ ze Hry o trů­ny) se před­sta­ví jako jeho mile­nec Louis, posta­va Brada Pitta z fil­mu, a Bailey Bass jako jejich věč­ně mla­dá „dce­ra“ Claudia, kte­rou dří­ve ztvár­ni­la Kirsten Dunst.

V prv­ní sérii si zahrá­li také Eric Bogosian, Assad Zama, Kalyne Coleman, Chris Stack, Rae Dawn Chong a John DiMaggio, ne všech­ny posta­vy se však vrá­tí do dru­hé série.

Sam Reid již dří­ve natá­čel v České repub­li­ce. V roce 2014 si zahrál ve fil­mu Serena, v němž Praha ze všech míst zastou­pi­la Severní Karolínu, po boku Bradleyho Coopera a Jennifer Lawrence.

Datum pre­mi­é­ry dru­hé série Interview s upí­rem neby­lo sta­no­ve­no, ale O’Byrne pro Toronto Star uve­dl, že oče­ká­vá její debut na pře­lo­mu let 2023 a 2024. Na jaře letoš­ní­ho roku oče­ká­vej­te natá­če­ní seri­á­lu v uli­cích cen­t­ra Prahy.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52034 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71701 KB. | 14.07.2024 - 03:50:04