Kritiky.cz > Články > Slunovratové Andělé krystalů: Buďte laskaví k sobě

Slunovratové Andělé krystalů: Buďte laskaví k sobě

Slunovrat
Slunovrat
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Byl by hřích nevy­u­žít tak sil­né a třpy­ti­vé kar­ty Andělé krys­ta­lů od Doreen Virtue při dneš­ním slu­no­vra­tu. O to víc mne pře­kva­pi­lo jejich sdě­le­ní. Dvě kar­ty vel­mi podob­né­ho význa­mu a zamě­ře­né na téma svých vlast­ních hra­nic a zesí­le­ní myš­le­nek na to, co sku­teč­ně chce­me.

A jsou to sil­ná slo­va z úst autor­ky, Doreen Virtue, či přes­ně­ji, z něja­ké­ho důvo­du jsme si vytáh­li oprav­du sil­né a důraz­né kar­ty.

O to víc, že ener­gie slu­no­vra­tu obec­ně je vel­mi naku­mu­lo­va­ná, vypja­tá, nabi­tá ener­gií, kte­rá až elek­tri­zu­je, una­vu­je, zesi­lu­je, zvět­šu­je a – ten poten­ci­ál v ní musí­me nachá­zet ve vel­mi sou­stře­dě­ném a klid­ném sta­vu. A když jsem se tedy zepta­la na to téma, kte­ré je tu nej­vý­raz­něj­ší...

Buďte las­ka­ví k sobě a oprav­te si zdi svých osob­ních hra­nic, plo­ty svých ope­čo­vá­va­ných zahrá­dek a vyžeň­te škůd­ce.

Ale mož­ná si v cita­cích karet najde­te něco jiné­ho i pro sebe... Kartičky Sugilit a Kalcit.

O sugi­li­tu autor­ka píše: „Je to kar­ta eman­ci­pa­ce, při­po­mí­na­jí­cí, že  jste byli stvo­ře­ni k obra­zu a podo­bě Boha. Takže sílu Boha máte stá­le v sobě. Navíc vás posí­li­lo všech­no, co jste v živo­tě pro­ži­li.

Tato kar­ta při­chá­zí jako upo­zor­ně­ní, že jste ode­vzda­li svou moc ostat­ním. Možná jste se báli, že když nebu­de­te plnit jejich přá­ní, vez­mou vám něco, co má pro vás vel­kou cenu. Nebo jste jen nezdra­vě závis­lí na míně­ní jiných lidí.

Teď při­šel čas, abys­te zača­li být aser­tiv­ní, což zna­me­ná nedo­vo­lit ostat­ním pře­kra­čo­vat vaše hra­ni­ce a odmí­tat neo­práv­ně­né poža­dav­ky na váš čas, vaše pení­ze nebo jiné zále­ži­tos­ti. Asertivita vám pomů­že ctít a násle­do­vat vaše vnitř­ní vede­ní, kte­ré je ces­tou har­mo­nie a zdra­ví.“

Sugilit je mine­rál, kte­rý má nád­her­ně levan­du­lo­vou bar­vu, u těch, kte­ří ho mají, napo­má­há duchov­ní­mu posí­le­ní a napo­je­ní na vyš­ší vib­ra­ce. Pomáhá očis­tit vaši ener­gii, uklid­ňu­je a chrá­ní před hru­bos­tí.!

Kalcit je kame­nem nároč­né­ho obdo­bí a mno­ha povin­nos­tí: „Tato kar­ta k vám při­chá­zí, pro­to­že máte mno­ho povin­nos­tí a nej­spíš vás nabi­tý pro­gram stre­su­je. Možná tím, že dělá­te všech­no sami a nikdo vám nepo­má­há, utr­pě­lo i vaše zdra­ví. Dokonce může­te mít pocit, že ostat­ní lidé zne­u­ží­va­jí toho, že jste hod­ní a vel­ko­ry­sí.

Jste nabá­dá­ní k tomu, abys­te si zor­ga­ni­zo­va­li svůj pro­gram. Co může­te vypus­tit, aby se vám lépe dýcha­lo? Pokud máte ten­den­ci všem vyho­vět, mod­le­te se za sílu nasta­vit všem hra­ni­ce a říkat ne těm, kte­ří na vás kla­dou nepři­mě­ře­né poža­dav­ky. Tato kar­ta může být názna­kem, že jste závis­lí na dra­ma­tech a při­ja­li jste vzo­rec stre­so­vat se zby­teč­ně.

Váš hek­tic­ký pro­gram ve vás mož­ná vyvo­lá­vá pří­va­ly adre­na­li­nu nebo pocit důle­ži­tos­ti, chlubí­te se tím, jak jste zane­prázd­nění, nebo se utvr­zu­je­te v poci­tu obě­ti nebo bez­mo­ci coko­li změ­nit.

Mimo to je tato kar­ta zna­me­ním, že vás čeká nároč­né obdo­bí. V těch­to pří­pa­dech je nej­lep­ší naplá­no­vat si péči o své zdra­ví dopře­du tak, abys­te zvlád­li spl­nit roz­lič­né povin­nos­ti a neza­ne­dbá­va­li při­tom sami sebe.“

Kalcit je jeden z nej­běž­něj­ších krys­ta­lů na Zemi a vysky­tu­je se v celé řadě barev, může být neprů­hled­ný i prů­hled­ný. Je zná­mý tím, že očiš­ťu­je od nega­ti­vi­ty, pomá­há uzem­nit se a zvy­šu­je sou­stře­dě­ní.

Tak vám pře­ji krás­ný a sil­ný slu­no­vrat!

Použité kar­ty: Doreen Virtue, Andělé krys­ta­lů (Synergie, 2018)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,11971 s | počet dotazů: 276 | paměť: 69413 KB. | 06.12.2023 - 09:44:49