Kritiky.cz > Recenze knih > Andělé krystalů: Jak mohou karty odpovědět na otázku?

Andělé krystalů: Jak mohou karty odpovědět na otázku?

IMG 20180721 165331
IMG 20180721 165331
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jakékoliv výkla­do­vé kar­ty mají jedi­neč­nou schop­nost, kte­rou jim nemů­že upřít ani ten nej­vět­ší skep­tik: Možná nám neda­jí přes­nou odpo­věď na naši otáz­ku, to vlast­ně není ani jejich úče­lem, ale roz­hod­ně nás při­ve­dou na jiné úhly pohle­du nebo nám potvr­dí to, co si už mys­lí­me a cítí­me. A i to je ve chví­li, kdy odpo­vě­di hle­dá­me, vel­mi cen­né.

Rozšíří se nám úhel pohle­du, zjas­ní kři­žo­vat­ka….

Doreen Virtue vytvo­ři­la sadu, kte­rá je zasvě­ce­na andě­lům krys­ta­lů, moud­ros­ti andě­lů a dra­hým kame­nům, kte­ré jsou od nepa­mě­ti spo­jo­vá­ny s výraz­ný­mi magic­ký­mi, léči­vý­mi a snad i anděl­ský­mi ener­gi­e­mi. A mají svůj význam i sym­bo­lic­ky, vez­mě­te si, jak dlou­hý čas a s jakou čas­to mili­o­ny let dlou­hou ces­tou někte­ré z těch­to kame­nů vzni­ka­ly.

Jsou to oprav­du malé dra­ho­ka­my. Karty svým nád­her­ným zob­ra­ze­ním odpo­ví­da­jí zdob­nos­ti a milé­mu podí­vá­ní pro oko, ale o čem jsou infor­ma­ce, kte­ré nám pře­dá­va­jí?

Autorka vza­la v potaz obec­ně zná­má fak­ta o jed­not­li­vých kame­nech i andě­lech, bar­vy, sym­bo­li­ku, úči­nek – vše je přes­ně tak, jak má být. Takže položíme-li si otáz­ku, nad kte­rou si láme­me hla­vu, může­me se dočkat tře­ba tako­vé­to odpo­vě­di:

Angelit: Spojte se s podob­ně smýš­le­jí­cí­mi lid­mi, zís­ká­te přá­te­le a urych­lí­te svůj duchov­ní růst.

V tuhle chví­li je mi tedy sdě­lo­vá­no, že v té otáz­ce pomů­že, když se roz­hléd­nu kolem sebe, jaké lidi chci mít ve svém nej­bliž­ším oko­lí. Je to jak výzva k hle­dá­ní těch pra­vých, těch, kte­ří v tuto chví­li souzní, tak i výzva k dočas­né­mu vzdá­le­ní se od těch destruk­tiv­ních. Taková čist­ka v oko­lí, důle­ži­té je se obklo­pit ener­gií lidí, kte­ří to pros­tě mají stej­ně jako vy, nebo to mají tak, jak to chce­te v budouc­nos­ti mít vy.

K tomu jsem si dolo­ži­la ješ­tě jed­nu kar­tu, pro­to­že jsem chtě­la vědět, co s těmi lid­mi nebo s tou na sebe napo­je­nou ener­gií v sou­la­du, mám přes­ně­ji dělat.

Ametrín: Dovolte své žen­ské strán­ce, aby vám pro­půj­či­la tvo­ři­vost a své muž­ské strán­ce, aby vám doda­la sebe­vě­do­mí.

A tady to je o tom, že se správ­ný­mi lid­mi v oko­lí se tepr­ve může­te cítit vyrov­na­ní. Či je to návod, jak svůj pro­blém vyře­šit. Jít na něj tvo­ři­vě, ale nebát se i té prak­tic­ké a rozu­mo­vé strán­ky, stát sám za sebou. Risknout to. Zvýraznit své před­nos­ti a pře­kro­čit své stra­chy a udě­lat přes­ně to, co člo­věk umí. Tvořit, být žena… být muž a umět se roz­ho­do­vat prak­tic­ky.

Nakonec je doce­la dob­rý návod, pro­to­že uká­zal, že v mno­hém pomů­že inven­tu­ra toho, v čem se nachá­zím.

A tím­to způ­so­bem fun­gu­jí vlast­ně všech­ny kar­ty a prá­ce s nimi, jsou inspi­ra­cí, jsou pro­střed­ní­kem pro nové pod­ně­ty, nejen pro odpo­vě­di, ale i pro poklá­dá­ní si otá­zek, kte­ré by nás bez nich tře­ba ani nena­padly. A kte­ré jsou klí­čem k odpo­vě­dím, kte­ré hle­dá­me.

Tak smě­le do toho!

O auto­rech: Doreen Virtue – autor­ka tex­tu je psy­cho­lož­ka, křes­ťan­ská mystič­ka a je zná­ma jako „Andělská dáma“, vystu­pu­je v médi­ích, napsa­la bez­po­čet knih a vytvo­ři­la sady karet, kte­ré jsou stá­le vel­mi oblí­be­né. Můžete ji najít a poslou­chat pra­vi­del­ně v rádi­o­vých pořa­dech, o kte­rých infor­ma­ce najde­te na angeltherapy.com

Marius Michael-George – autor ilu­stra­cí je vizi­o­nář­ský umě­lec, uči­tel kres­le­ní. Pochází z rumun­ské Bukurešti a v sou­čas­nos­ti půso­bí ve výtvar­ném stu­di­um v Montaně a v gale­rii v Kalifornii. www.mariusfineart.com

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie, 2018, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 9,32703 s | počet dotazů: 7223 | paměť: 75111 KB. | 03.03.2024 - 01:04:14