Kritiky.cz > Recenze knih > Doreen Virtue: Láska a světlo. Poprvé v novém...

Doreen Virtue: Láska a světlo. Poprvé v novém...

IMG 20181122 132808
IMG 20181122 132808
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Doreen Virtue popr­vé v novém kabá­tě. Poprvé bez andě­lů, ale na kří­d­lech křes­ťan­ství, dalo by se říci... A jaké jsou její nové kar­ty? Na titul­ní stra­ně vidí­me krás­ný mod­ro­rů­žo­vý výjev, kte­rý sám o sobě je vel­mi něž­ný, heb­ký. A tako­vé jsou i kar­ty. Hebké a hla­di­vé, tako­vé jsou kar­ty Láska a svět­lo od Doreen Virtue. Její pří­z­niv­ci mají prv­ně mož­nost nahléd­nout do její tvor­by poté, co její tvor­bu zača­la ovliv­ňo­vat jiná víra. Anděly vymě­ni­la za Boha, ale ten barev­ný a třpy­ti­vý pohled na svět jí zůstal.  A za to vel­mi děku­ju, pro­to­že to bylo to, zač jsem jí milo­va­la...

Její pří­z­niv­ce tedy potě­ším, kon­ci­po­vá­ní karet je v pod­sta­tě stej­né, napros­to kaž­dý bez ohle­du na co věří či nevě­ří, si z nich může vzít to, co zrov­na v té dané chví­li potře­bu­je.

Na kaž­dé ze 44 karet najde­te pře­krás­nou ilu­stra­ci nábo­žen­ské­ho téma­tu a odpo­ví­da­jí­cí citát z bib­le, inspi­ra­ci k pro­po­je­ní s Boží vel­ko­le­postí, pro duchov­ní roz­jí­má­ní nebo jako kaž­do­den­ní obrá­ce­ní se k Bohu, kte­ré vás povzne­se a pomů­že vám.

Zkusme si jed­nu kar­tič­ku vytáh­nout…

„Zaměřte se na boží lás­ku: Snášejte se navzá­jem v lás­ce a usi­lov­ně hleď­te zacho­vat jed­no­tu Ducha, spo­je­ní svaz­kem poko­je.“

V kníž­ce pak najde­me kro­mě této cita­ce také pojed­ná­ní o tom, jak dětem je nej­lé­pe v pří­tom­nos­ti rodi­čov­ské lás­ky, my bychom měli žít pod kří­d­lem lás­ky bož­ské s vírou, že i díky mod­lit­bám může­me věřit, že nám osud do ces­ty vne­se vždy správ­né lidi i situ­a­ce, kte­ré potře­bu­je­me.“

Celé to tedy může­me chá­pat tak, že je dob­ré milo­vat život jako tako­vý, se vše­mi jeho podo­ba­mi, nachá­zet na něm to krás­né a z toho­to úhlu pohle­du je i snad­něj­ší se potom správ­ně roz­hod­nout, ve správ­ný čas vyčkat a i svý­mi myš­len­ka­mi a smě­řo­vá­ním dojít ke spo­ko­je­nos­ti a kli­du a poci­tu, že svět je tako­vou „rodi­nou“ pro nás všech­ny.

No a řek­ně­me si naro­vi­nu, to někdy potře­bu­je­me všich­ni.

Doreen se vlast­ně pří­liš neli­ší!

Když jsem pře­mýš­le­la nad tím, čím se, kro­mě jiné víry, kar­ty liší, musím poprav­dě říci, že to dob­ré z Doreen, co jsem měla ráda, tu zůsta­lo. Nebyla jsem fanou­šek andě­lů, a nejsem ani křes­ťan­ských výje­vů a bra­la jsem si vždy z její tvor­by ty logic­ké důsled­ky, kous­ky popu­lár­ní a logic­ké psy­cho­lo­gie, kte­rou sem tam sku­teč­ně potře­bu­je­me k tomu, abychom si uvě­do­mi­li v živo­tech něja­ké drob­nos­ti, z nichž mohou vzni­kat i vel­ká roz­hod­nu­tí.  To tu zůsta­lo. Podaná ruka. Podpora ve chví­li, kdy potře­bu­je­te pár slov, kte­rá… jste zrov­na jako na míru potře­bo­va­li.

Tak ať se kar­ty líbí!

O autor­ce: Doreen Virtue vytvo­ři­la tyto kar­ty jako duchov­ní roz­jí­má­ní nebo jako kaž­do­den­ní obrá­ce­ní k Bohu, kte­ré vám povzne­se a pomů­že vám. Je duchov­ní uči­tel­kou, psy­cho­lož­kou, autor­kou mno­ha knih, karet a před­ná­šek na téma anděl­ských ener­gií, a v posled­ní době se zabý­vá křes­ťan­skou téma­ti­kou a inspi­ra­ci hle­dá v Bibli.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2018, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50697 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71508 KB. | 24.06.2024 - 14:27:23