Kritiky.cz > Články > Lovci šifer – ven za zábavou

Lovci šifer – ven za zábavou

20221116 184700
20221116 184700
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tato kni­ha nevšed­ních nápa­dů zaujme na prv­ní pohled neotře­lou gra­fic­kou úpra­vou. Neobsahuje pří­liš mno­ho tex­tu, avšak při jejím čte­ní se o to více bude­me muset zamys­let.

Obsahuje cel­kem 12 bojo­vek a 60 šifer, čeka­jí­cích na roz­luš­tě­ní. Hrát se dá v pod­sta­tě kde­ko­li, v oko­lí byd­liš­tě, v pří­ro­dě i pří­mo v domě. Rébusy jsou zalo­že­ny na zašif­ro­va­né abe­ce­dě, hrát­kách se slo­vy, obráz­cích, dopl­ňo­vač­kách, pře­smyč­kách či čísel­ných řadách. Dle pro­stře­dí se dělí na zahra­du, oko­lí i výlet a na kon­ci jsou uve­de­ny správ­né odpo­vě­di i nápo­vě­da k nim, již uví­ta­jí všich­ni chví­le­mi bez­rad­ní luš­ti­te­lé.

Lukáš Záleský stu­do­val kni­hov­nic­tví na Karlově uni­ver­zi­tě a psa­ní se věnu­je od dět­ství. Roku 2020 vyšla jeho prvo­ti­na, horo­ro­vé povíd­ky Čtyři stra­ny min­ce, a o dva roky poz­dě­ji Bojovky na doma a Bojovky na ven. Jedná se o prv­ní kni­hy typu „hon­ba za pokla­dem“ u nás.

„Poklad, kte­rý uza­ví­rá ten­to malý pří­běh,

hlí­dá flóra nevhod­ná pro ven­kov­ní výběh,“ dočí­tá­me se v jed­né ze šifer.

A jin­de:

„V jed­nom lese jich jsou kopy,

v jiném po nich ani sto­py...“

Vedle vtip­ných ver­šů se obje­vu­jí i ang­lic­ké tex­ty a na prv­ní pohled nesro­zu­mi­tel­né shlu­ky pís­men a čís­lic, jež dáva­jí smy­sl po hlub­ším pro­zkou­má­ní. Některé z háda­nek lze roz­luš­tit snad­no, jiné zabe­rou více času a tro­chu při nich potrá­pí­me mozko­vé závi­ty. Ale o to zábav­něj­ší tako­vé luš­tě­ní je. Otázky se týka­jí nej­růz­něj­ších oblas­tí, od fyzi­kál­ních veli­čin, výpo­čtů a kří­žo­vek, po otáz­ky z fil­mů, kul­tu­ry i bio­lo­gie. Svou obtíž­nos­tí jsou urče­ny zejmé­na pro dospě­lej­ší hrá­če. Čím více lidí se pát­rá­ní zúčast­ní, tím lépe. Pochopitelně to nej­dů­le­ži­těj­ší je bavit se.

Musím pochvá­lit nápa­di­tou a pře­hled­nou gra­fic­kou úpra­vu i ori­gi­na­li­tu. Velmi prak­tic­ká je mož­nost kaž­dou strán­ku se šif­rou  vytrh­nout a scho­vat na pat­řič­ném mís­tě.

Pokud máme rádi hla­vo­la­my a hádan­ky, je tato pub­li­ka­ce tou správ­nou vol­bou.

Autor: Lukáš Záleský

Název: Lovci šifer

Bojovky na ven

Datum vydá­ní: 18. 5. 2022

ISBN: 978-80-271-3602-5

Formát: 165×235 mm

Počet stran: 160

Hodnocení: 85 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45005 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71865 KB. | 09.12.2023 - 05:56:25