Kritiky.cz > Recenze knih > Sny umírají s králi- napínavý historický román

Sny umírají s králi- napínavý historický román

large
large
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi čes­kou his­to­rii? Chcete se vrá­tit do 14.století a dozvě­dět se, kdo zavraž­dil posled­ní­ho Přemyslovce? Jaromír Jindra je auto­rem kni­hy Sny umí­ra­jí s krá­li. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. Zajímavý his­to­ric­ký román vás chyt­ne již od prv­ní stra­ny. České krá­lov­ství se vzpa­ma­to­vá­vá po smr­ti Václava III. Na trůn se dostá­vá Jindřich Korutanský, man­žel Anny. Nelíbí se ale vrch­nos­ti a chtě­jí jej svrh­nout. Mladší sest­ra Anny je Eliška. Ta by si měla vzít Jana Lucemburského a ten by se měl stát panov­ní­kem. Jan Lucemburský use­dá na trůn po setká­ní s Kondrádem Botenštejnem začí­ná roz­plé­tat klubíč­ko pravd i polo­pravd, kdo tedy vlast­ně zavraž­dil posled­ní­ho Přemyslovce. Velký boj o moc, i intri­ky nemo­hou samo­zřej­mě chy­bět. Velmi zají­ma­vý a napí­na­vý his­to­ric­ký román z dru­hé polo­vi­ny 14.století vás bude bavit a nene­chá vás jen tak spát.

Román se mně moc líbil a zau­jal mě svým obsa­ho­vým zamě­ře­ním. Historie Českého krá­lov­ství nám dává mož­nost nahléd­nout do zají­ma­vých život­ních osu­dů našich panov­ní­ků, kte­ří ovliv­ni­li naši zemi až do sou­čas­nos­ti. Myslím si, že kni­hu toho­to cha­rak­te­ru by si měl pře­číst kaž­dý, aby znal naše ději­ny. Překvapilo mě, jak se děj vyví­jel, a jak pří­běh vlast­ně skon­čil. Kniha má cel­kem jede­náct kapi­tol, 240 stran a je zakon­če­na poznám­ka­mi auto­ra, kte­rý uve­dl abe­ced­ní seznam panov­ní­ků i zají­ma­vos­tí, kte­rou vám pomo­hou dopl­nit infor­ma­ce, aby vám žád­ná infor­ma­ce neu­nik­la, ale i pro lep­ší pocho­pe­ní děje.

Ukázka z kni­hy:

„Právě jsme se všich­ni shro­máž­di­li na jitř­ní a byl to bra­tr Gervasius, kdo měl toho dne číst z Písma sva­té­ho náhod­ně zvo­le­ný verš. Přistoupil k pul­pi­tu, roze­vřel kni­hu a v té chví­li padl k zemi. Přiběhli k němu tři čty­ři brat­ři, chtě­li mu pomo­ci. Mysleli si, že se Gervasiovi udě­la­lo nevol­no, ale se zdě­še­ný­mi výkři­ky zase odstou­pi­li. Teprve pak jsem spat­řil naše­ho bra­t­ra s nepři­ro­ze­ně vystouplý­ma oči­ma, ze kte­rých vyni­ka­lo jako­by do sebe zvrá­ce­né běl­mo, a hrůza-z úst mu visel čer­ný, opuch­lý jazyk. To sám Satanáš ho ztrestal za mno­hé neprav­di­vé řeči, jaké vedl za své­ho živo­ta!“

Král Jan pocí­til zamra­ze­ní.

„Nepravdivé řeči, říkáš?“ otá­zal se po chví­li.

„Když mrt­vé­ho spo­lubrat­ři odnes­li do kap­le, pohlé­dl jsem do Gervasiem roze­vře­né­ho Písma. A tam stá­la tato slo­va: Hospodinův hněv tě zni­če­ho­nic vyhle­dá a dojdeš záhu­by v den odpla­ty. Pověz sám, není to jas­ná odpo­věď Nejvyššího na otáz­ku, proč bra­t­ra Gervasia potka­la tak náh­lá smrt?“

„Věz ale kně­ze opa­te, že to byla prá­vě slo­va toho­to mni­cha, kte­rá do mého srd­ce zase­la semín­ko pochyb. Jistě to bylo přá­ní naše­ho Pána. Neboť čas mi dal nahléd­nout do mno­hých tajem­ství, obe­stí­ra­jí­cích smrt krá­le Václava.“

„Nemluvili jste spo­lu sami, jenom v mé pří­tom­nos­ti,“ podi­vil se Budislav.

„Ne, nemlu­vi­li. Přesto ti mohu opa­ko­vat jeho zne­po­ko­ji­vá slo­va: Všichni vědí, že Botenštejn nevraž­dil. Všichni ale budou tvr­dit, že byl vrah.“

Několik slov auto­ro­vi:

Jaromír Jindra se naro­dil 29.října 1949 v Českých Budějovicích. Po ukon­če­ní stře­do­škol­ské­ho stu­dia se stal redak­to­rem kraj­ské­ho dení­ku, poz­dě­ji zástup­cem šéf­re­dak­to­ra (dnes již nevy­chá­ze­jí­cí­ho) týde­ní­ku Nový život. V letech, kde aktiv­ně půso­bil jako novi­nář, se ve své tvor­bě věno­val odbor­ným pub­li­ka­cím z obo­ru filu­me­nie, kde napsal a vydal takřka dvě stov­ky titu­lů vesměs z his­to­rie čes­ké­ho sir­kař­ství. Ke krás­né lite­ra­tu­ře se vrá­til tepr­ve na kon­ci 20.století. V posled­ní době mu vyšly his­to­ric­ké romá­ny z čes­kých dějin Spiklenci z lás­ky, Válka krá­lo­ven, Jed pro kra­le­vi­ce, Boj sle­pé­ho krá­le, Karel IV. A koru­na řím­ských krá­lů, Karel IV.-Stíny minu­los­ti, Karel IV.- Vzpoura vévo­dů, Zajatec osudu-Dcera Edwarda Kelleyho, Zajatec osudů-Horoskop pro Valdštejna.

Autor: Jaromír Jindra

Žánr: belet­rie, his­to­ric­ký román

Série: Lucemburská sága

Vydáno: 2023, Vydala Euromedia Group a.s. Ikar, Praha, 3.vydání

Počet stran: 240

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-5233-8

Knihu může­te kou­pit zde:

Kniha Sny umí­ra­jí s krá­li - Jaromír Jindra | knizniklub.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61806 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72380 KB. | 28.05.2024 - 02:53:38