Kritiky.cz > Recenze knih > Astrid Lindgrenová-život má plný dětství, ale štěstí v lásce musí hledat

Astrid Lindgrenová-život má plný dětství, ale štěstí v lásce musí hledat

13895 Kniha Astrid Lindgrenova Lieder Grada 350 0 fit
13895 Kniha Astrid Lindgrenova Lieder Grada 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kdo by nemi­lo­val reza­vou hol­ku s copán­ky, Děti z Bullerbynu nebo Karkulína na stře­še? Astrid Lindgrenová je autor­kou mno­ha knih pro děti. Do rukou se mně dostá­vá její živo­to­pis, kte­rý jsem si s chu­tí hned pře­čet­la. Říkala jsem si, jak na mě asi zapů­so­bí a musím říci, že se mně pří­běh moc líbil. Astrid Lindgrenová nemě­la pří­liš leh­ký a hez­ký život. Vztah s mužem se jí nevy­da­řil, své­ho syna nemoh­la od začát­ku vycho­vá­vat, poza­dí vál­ky vše zhor­šo­va­lo. Chcete se dozvě­dět více, tak se na to pojď­te se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. 

Astrid Lindgrenová a její živo­to­pis­ný román vám nabí­zí mož­nost pohléd­nout za zrca­dlo, to jak žila, co jí trá­pi­lo, jaké rados­ti je při­ná­še­lo psa­ní knih pro děti. To, jak se z mla­dé novi­nář­ky sta­la vel­kou náho­dou vel­mi sil­ná a empa­tic­ká autor­ka knih pro děti. Ve svých dva­a­dva­ce­ti letech může koneč­ně vycho­vá­vat své­ho syna Larse. Seznámí se s roz­ve­de­ným mužem, kte­ré­ho si vez­me a naro­dí se jí dcer­ka Karin. Její život vypa­dá na prv­ní pohled bez chy­by, ale postup­ně začí­ná mít trh­li­ny, kte­ré si Astrid tak nějak nechce uvě­do­mo­vat. Když vidí nabíd­ku sou­tě­že vel­mi úspěš­né­ho nakla­da­tel­ství, pošle tam svůj pří­běh u reza­vé hol­čič­ce s copán­ky a vel­kým koněm. Nic si od toho nesli­bu­je. Když ji při­jde zprá­va, že její pří­běh se moc líbil, má obrov­skou radost. Od svých sta­ros­tí utí­ká do svě­ta psa­ní, ve kte­rém začí­ná být nesku­teč­ně dob­rá. Stává se z ní vel­mi úspěš­ná spi­so­va­tel­ka dět­ských knih. Vzniká kni­ha Děti z Bullerbynu či Karkulín na stře­še.

Velmi krás­né kni­hy, na kte­ré mám jako dítě pří­jem­né vzpo­mín­ky. Pipi dlou­há Punčocha byla i zfil­mo­va­ná a jako děti jsme u ní trá­vi­ly prázd­ni­ny a vždy nás moc bavi­la. Děti z Bullerbynu pro nás zna­me­na­la povin­ná čet­ba na základ­ní ško­le. Jelikož jsem milov­ník knih a čte­ní od malič­ka, byla to pro mě hrač­ka. Tento živo­to­pis­ný román se vel­mi poda­řil a musím říci, že jeho čte­ní jsem si nesmír­ně uži­la. Astrid, hlav­ní hrdin­ce jsem moc přá­la, aby ji život nepři­pra­vo­val tako­vé pře­káž­ky, aby měla koneč­ně štěs­tí, uží­va­la si svých dětí i man­že­la. Osud tomu ale chtěl jinak. Následky alko­ho­lo­vé závis­los­ti její­ho man­že­la pro ni byly trist­ní. Autorce Susanne Lieder se vel­mi dob­ře poda­ři­lo zachy­tit, jak tato výji­meč­ná spi­so­va­tel­ka žila, co veš pro­ží­va­la a jak vlast­ně její nád­her­né, dět­ské kni­hy vzni­ka­ly. Kniha se vel­mi dob­ře čte. Je roz­dě­le­na na 7 dílů, je zakon­če­na doslo­vem i cita­ce­mi z jejich knih.

Astrid Lindgrenová byla nezná­měj­ší a nej­ob­lí­be­něj­ší autor­kou knih pro děti, ale byla také auto­ri­tou podí­le­jí­cí se na tvor­bě veřej­né­ho míně­ní a ved­la kam­pa­ně za prá­va dětí a ochra­nu zví­řat. Velmi důle­ži­tá pro ni byla i ochra­na pří­ro­dy a vyme­zi­la se pro­ti jader­né ener­gii. Byla vel­mi bys­trá, vtip­ná a měla úžas­ný smy­sl pro humor, kte­rý se roz­hod­ně pro­mí­tal do jejich kní­žek. Když jí bylo více než sedm­de­sát napsa­la kni­hu Ronja, dce­ra lou­pež­ní­ka, moje vel­mi oblí­be­ná kni­ha z dět­ství. Zemřela 28.ledna 2002 ve svém bytě ve Stockholmu, kde žila přes šede­sát let.

Celý svět zná její kni­hy, ale kdo zná její život­ní pří­běh?

Ukázka z kni­hy:

„A je vůbec čte­ní a psa­ní knih prá­ce?“

Rabén sepnul ruce vza­du za krkem, pro­tá­hl sea poho­dl­ně se opřel. „Jak jsem vás zatím poznal, tak pro vás asi ne.

Ale pro mě vět­ši­nou ano. I když mám svou prá­ci vel­mi rád.“

Vrhl na ni rych­lý pohled. „Myslíte, že jinak bych tak ris­ko­val a zalo­žil si v téhle neklid­né době nakla­da­tel­ství?“

Chvíli mlče­li. Astrid zatou­ži­la po jejich prázd­ni­no­vém domě na Furusundu.

„Ani jsem vám nepo­bla­ho­přál k prv­ní­mu mís­tu, „ vytr­hl ji ze zamyš­le­ní Rabén.

„Jsem oprav­du ráda, že se vám moje Pipi líbí.“

Usmál se. „Je to vel­mi zvlášt­ní dív­ka, to se nedá popřít. Rozhodli jsme se, že ten pří­běh vydá­me ješ­tě letos.“

Tohle Astrid neče­ka­la a on jí to zjev­ně viděl na očích.

„Proč čekat? Odvedla jste opět vyni­ka­jí­cí prá­ci, ruko­pis je v pod­sta­tě při­pra­ve­ný pro tisk, paní Lindgrenová.“

Začervenala se a sklo­pi­la pohled.

Rabén ji pozo­ro­val, ale mlčel. Ona ale tuši­la, co si mys­lí.

Jak ohro­mu­jí­cí je, že se dospě­lá žena po jeho chvá­le začer­ve­ná.

„To je.. oprav­du krás­né, pane Rabéne.“

Několik slov autor­ce:

Německá autor­ka Susanne Lieder se naro­di­la v roce 1963 v Bad Oeynhausenu a zhru­ba od jede­nác­ti let vědě­la, že se chce jed­nou stát spi­so­va­tel­kou. Její prvo­ti­nou byly dvě pohád­ky na dobrou noc, kte­ré podob­ně jako Astrid Lindgrenová napsa­la v obdo­bí, když se sta­la mat­kou. Poslala je do nakla­da­tel­ství a oba pří­běhy byly oprav­du vydá­ny. Než však vyšel její prv­ní román, uběh­lo ješ­tě mno­ho let. Jako spi­so­va­tel­ka na plný úva­zek pra­cu­je od roku 2012. Píše pře­de­vším his­to­ric­ké romá­ny a bio­gra­fie, čas­to pod růz­ný­mi pseu­do­ny­my.

Susanne Lieder žije se svou rodi­nou, pěti kocou­ry a koč­kou Cleo ve sto tři­cet let starém hrázdě­ném domě.

Autorka: Susanne Lieder

Přeložila: Romana Hájková

Žánr: belet­rie, spo­le­čen­ský román

Edice: Beletrizované živo­to­pi­sy

Vydáno: Vydala Grada Publishing, a.s., pod znač­kou METAFORA Praha, 2024

Počet stran: 316

Vazba kni­hy: pev­ná šitá vaz­ba

ISBN: 978-80-7625-303-2

Knihu může­te kou­pit zde:

Astrid Lindgrenová - Lieder Susanne | Knihy Grada


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,01297 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72129 KB. | 19.04.2024 - 19:05:40