Kritiky.cz > Horory > Jakob’s Wife (2021)

Jakob’s Wife (2021)

rp Jakobs Wife 2021.jpg
rp Jakobs Wife 2021.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když se vám začne žena doslo­va měnit před oči­ma, nemu­sí to nut­ně zna­me­nat, že už je v pře­cho­du, nebo jí chyt­la dru­há míza…

Anne žije v malém měs­teč­ku se svým man­že­lem reve­ren­dem Jakobem. Posledních 30 let se sna­ži­la býti vzor­nou ženou a hos­po­dyň­kou, ale přes­to nikdy neza­po­mně­la na své sny a tou­hu po dob­ro­druž­ství, kte­ré coby mla­dá měla. Nyní se po letech vra­cí pra­cov­ně do měs­ta její býva­lá lás­ka a prv­ní myš­len­ky na nevě­ru jsou na spad­nu­tí. Dřív než se tak sta­ne, se však Anne stře­tá­vá z tajem­nou bytos­tí (Mistrem). Od té chví­le započne její pro­mě­na a tou­ha po čer­stvé krvi je stá­le vět­ší a vět­ší. Jakob si brzy všim­ne změn v cho­vá­ní své ženy a navíc v oko­lí začnou záhad­ně mizet nebo­zí oby­va­te­lé. Reverend nyní sto­jí před nej­těž­ší zkouš­kou své víry. Dokáže zachrá­nit svou ženu, než se z ní sta­ne již navždy upír­ka? Otázkou však zůstá­vá, zda­li ona sama tou­ží po spá­se!Režie: Travis Stevens

Rok výro­by: 2021

Délka: 98 min

Země: USA

 

Hrají:

Larry Fessenden...(Jakob Fedder)

Barbara Crampton...(Anne Fedder)

Bonnie Aarons...(The Master)

Jay DeVon Johnson...(šerif Mike Hess)

Sarah Lind...(Carol Fedder)

Mark Kelly...(Bob Fedder)

...a dal­ší


Jsem už zvyk­lý a viděl jsem ledasco, ale tenhle film ve mně zane­chal hod­ně roz­po­ru­pl­né poci­ty. Šel jsem do něj hlav­ně díky herec­ké­mu obsa­ze­ní, pro­to­že jak Larry Fessenden tak Barbara Crampton pat­ři­li (pat­ří) mezi moje oblí­ben­ce. Zápletka samot­ná ovšem v mých očích pří­liš dob­rá neby­la. Bohužel. Zajímavá – to urči­tě, niko­liv však něco, co by ve mně zane­cha­lo bůhví­jak skvě­lý pocit. Upířiny cel­ko­vě mám doce­la rád (hlav­ně tedy ty star­ší­ho data), tady šlo o dost netra­dič­ní podá­ní, jen nevím, jest­li to bylo dob­ře.  

 

Z horo­ro­vé­ho hle­dis­ka se mi to totiž zas až tak moc nelí­bi­lo. Bylo tu pár pove­de­ných gore scén, ale ta trys­ka­jí­cí krev to už bylo mís­ty až moc. To by si upír asi moc necucl, leda že by rád lízal z pod­la­hy, jak se ostat­ně dělo i tady. Scénky s kry­sa­mi urči­tě zají­ma­vé, ale moh­li je zapo­jit mno­hem více. Navíc ta omáč­ka oko­lo těž­ce při­po­mí­na­la spí­še něja­ké dra­ma postar­ších man­že­lů a jejich hle­dá­ní ces­ty k sobě samým. A to už tak atrak­tiv­ní z mého pohle­du neby­lo. Když k tomu při­po­čí­tám i nepří­liš zda­ři­lou mas­ku samot­né­ho „Mistra“ bylo téměř vyma­lo­vá­no. Mnohem lep­ší bylo, když nám nebyl uká­zán v celé své krá­se, ale spí­še byla vidět jen jeho tem­ná silu­e­ta a pařá­ty.

 

Larry Fessenden tu vypa­dal jak vyslou­ži­lý pedo­fil spíš než kněz a Barbara Crampton (kdy­si múza mého mlá­dí zvláš­tě ve svých star­ších kous­cích) už taky vypa­da­la poně­kud str­ha­ně. No jejich cca šes­ti­sekun­do­vý sex ostat­ně mlu­vil za vše. Čumím, že se necha­la pře­ke­cat, aby se svlék­la i tady. Za oba však mlu­ví jejich herec­ké výko­ny (pře­de­vším) a ty byli doce­la sluš­né. Což je taky důvod, proč tomu nako­nec udě­lím ale­spoň prů­měr­né ohod­no­ce­ní.


Hodnocení:

50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56765 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71587 KB. | 20.06.2024 - 13:42:14