Kritiky.cz > Horory > Over the Rainbow (1997)

Over the Rainbow (1997)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Alexandre Aja doká­zal divá­ky zaujmout již ve svých raných začát­cích.

Každý reži­sér musí nějak začít a ne vždy se mu poda­ří vykro­čit tou správ­nou nohou. Divácká pří­zeň je mnoh­dy vel­mi vrt­ka­vá, ale Alexandre Aja doká­zal zabo­do­vat hned napo­pr­vé. Jeho čer­no­bí­lý krát­ko­me­tráž­ní sní­mek nás zave­de do obyt­né­ho domu, kde žije jeden obtloust­lý sta­rý mlá­de­nec, kte­rý zrov­na moc nebo­du­je u ostat­ních nájem­ní­ků. Většina žen z domu se jej bojí a chtě­jí jej vystr­na­dit z bytu. Záhadně zde totiž nedáv­no zmi­ze­la jed­na z nájem­nic a údaj­ně za vším sto­jí prá­vě ten­to chla­pík. Muž si z toho však moc nedě­lá a po očku si dělá zálusk na mla­dou Lisu, kte­rá byd­lí ve stej­ném pat­ře. Koupí puget kvě­tin a chce se poku­sit ji pozvat na schůzku. Dívka se ho však lek­ne a ute­če. Je po nadě­jích? Zprvu se zdá že ano, jen­že mla­dá Lisa začí­ná lito­vat své­ho cho­vá­ní a roz­hod­ne se dát své­mu cti­te­li ješ­tě jed­nu šan­ci. Byl to však rozum­ný nápad? Nu podí­vej­te se sami.

Režie: Alexandre Aja
Rok výro­by: 1997
Délka: 10 min
Země: Francie

Hrají:
Jean Benguigui
Jean-Claude de Goros
Carine Yvart
Anne Zamberlan
...a dal­ší

Pokud někdo z vás čeká něja­kou roman­tic­kou podí­va­nou, tak na to rov­nou zapo­meň­te. Ti kdo zna­jí Ajův styl, tak moc dob­ře vědí, že na tohle on nehra­je. Sice zde lze vycí­tit jis­té názna­ky, ale jakmi­le pocho­pí­te pra­vý význam toho­to shor­tu, bude vám jas­né, že bez toho by se to neo­be­šlo. Nejvíc musím tvůr­ce pochvá­lit za oprav­du dob­rý výběr fran­couz­ských melo­dií, kte­ré doda­jí ději ten správ­ný šmrnc. To samé však musím říct i o samot­né kame­ře, kte­rá odved­la nesku­teč­ný kus prá­ce.

Pravý smy­sl toho o čem vlast­ně sní­mek je, nám reži­sér pood­ha­lí sice téměř na začát­ku, ale i tak se jeho dílo po celou dobu tvá­ří jako­by se mělo jed­nat o detek­tiv­ku, při kte­ré je potře­ba pood­krý­vat díl­ky sklá­dač­ky pěk­ně po pořád­ku a hlav­ně poma­lu. Žádné vel­ké pře­kva­pe­ní se na závěr samo­zřej­mě neko­ná, ale je nám to všech­no podá­no tak dob­ře, že si sní­mek dokon­ce vyslou­žil dvě nomi­na­ce na pres­tiž­ních fil­mo­vých fes­ti­va­lech (např. v Cannes).

Dalším zají­ma­vým prv­kem jsou cha­rak­te­ris­ti­ky jed­not­li­vých postav, kte­ré jsou oprav­du pes­t­ré. Od naše­ho tajem­né­ho jed­lí­ka, pohled­nou Lisu, přes „gang“ sta­ře­nek z bará­ku, po pro­da­va­če kvě­tin. Všechny tyto posta­vy nám mají co nabíd­nout a mají své oso­bi­té kouz­lo. Pokud jste fan­do­vé Ajovy tvor­by, tak by jste si jeho prvo­ti­nu nemě­li nechat v žád­ném pří­pa­dě utéct. Podívat se na ní dá napří­klad na you­tu­be.

Hodnocení:
60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 7,19582 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71400 KB. | 24.06.2024 - 03:08:56