Kritiky.cz > Horory > Piranha (2010)

Piranha (2010)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Poklidné jeze­ro Victoria se brzy změ­ní v jed­nu vel­kou krva­vou lázeň. Z jeho hlu­bin se totiž díky zemetře­se­ní vyno­ří hej­no pěk­ně nena­žra­ných pira­ní.

Jindy poklid­né oko­lí jeze­ra Victoria se nyní hemží stov­ka­mi turis­tů, kte­ří zde kaž­do­roč­ně o prázd­ni­nách jez­dí na obrov­ské pár­ty plné alko­ho­lu, drog a nahých žen­ských těl. V posled­ní době však jeze­ro zasáh­lo něko­lik pod­vod­ních zemětře­se­ní, kte­ré zapří­či­ní, že se z hlu­bin jeze­ra dosta­ne napo­vrch cosi, co tam v kli­du žilo uvěz­ně­no přes dva mili­o­ny let. Na svo­bo­du se totiž dosta­lo obrov­ské hej­no prehis­to­ric­kých pira­ní, kte­ré mají nesku­teč­ný hlad a kou­pa­jí­cí se turis­té jsou pro ně víta­nou hos­ti­nou. Lidé musí rych­le vymys­let způ­sob, jak lido­žra­vé ryby zasta­vit, nebo se brzy prů­zrač­ná voda v jeze­ře pro­mě­ní v jed­nu krva­vou lázeň.

Český název: Piraňa 3D
Režie: Alexandre Aja
Rok výro­by: 2010
Délka: 88 min
Země: USA

Hrají:
Elisabeth Shue ... (Julie Forester)
Jerry O’Connell ... (Derrick Jones)
Steven R. McQueen ... (Jake Forester)
Jessica Szohr ... (Kelly)
Kelly Brook ... (Danni)
... a dal­ší

Ti, kdo oče­ká­va­li, že se bude jed­nat o dal­ší rema­ke původ­ní­ho sním­ku z roku 1978 můžou být lehce zkla­má­ni, ale Aja se pře­de­vším sna­žil o zno­vu­o­ži­ve­ní těch­to krve­žíz­ni­vých rybek a do zví­ře­cí­ho odvět­ví horo­ro­vé­ho žán­ru vnést nový a hlav­ně čer­s­tvý vítr. To se mu beze­spo­ru poved­lo, pro­to­že Piranha 3D si pro­za­tím zís­ka­la doce­la vel­kou šká­lu pří­vr­žen­ců, z nichž mno­zí ten­to kou­sek ozna­ču­jí za jeden z nej­lep­ších horo­rů toho­to roku. Aja pat­ří mezi moje nej­ob­lí­be­něj­ší reži­sé­ry a zatím mě svý­mi výtvo­ry snad ani jed­nou nezkla­mal. A ani ten­to­krát se mu nepo­ved­lo, za což jsem mu vděč­ný. Pro mě byl ten­to film jed­na vel­ká jíz­da, kte­rou jsem si užil od začát­ku až do úpl­né­ho kon­ce.

Začátek fil­mu vám mož­ná spí­še při­po­me­ne ame­ric­ké pop­cor­nov­ky tipu American Pie, ale věř­te, že jde jen o prv­ní klam­ný dojem. Pláže plné nadr­že­ných tee­nage­rů, polo­na­hých koček, hek­to­li­t­rů alko­ho­lu a ze všech stran zně­jí­cí hud­ba, však brzy nahra­dí nářek, bolest a utr­pe­ní. Přesně v těch­to věcech se Aja vyží­vá nej­ra­dě­ji, a pro­to ho divá­ci tak milu­jí. Film se nesna­ží si na nic hrát nebo zby­teč­ně kopí­ro­vat mno­hem zná­měj­ší fil­my, ale jde si více méně svou ces­tou. Lhal bych však, kdy­bych tvr­dil, že zde uvi­dí­te pou­ze samé ori­gi­nál­ní nápa­dy. Na tenhle film se však se svý­mi men­ší­mi rato­lest­mi urči­tě nedí­vej­te, pro­to­že by jste jim moh­li při­pra­vit morál­ní újmu.

Jistým oži­ve­ním je zde něko­lik růz­ných sku­pin lidí, kte­ré nás dopro­vá­zí fil­mem. Kromě něko­li­ka potá­pě­čů, jenž při­je­li pro­zkou­mat zemětře­se­ní a kte­ří si uži­jí svou chvil­ku slá­vy v pod­moř­ské jes­ky­ni (mimo jiné se tu ve ved­lej­ší roli obje­ví i Dina Meyer), jsou mno­hem záživ­něj­ší dvě pěk­né hol­ky a reži­sér por­no­fil­mů, kte­ří se vydá­va­jí na jeze­ro, aby zde nato­či­li něko­lik pěk­ných zábě­rů. No a pře­de­vším muž­ská část divá­ků si uži­je oprav­du dosy­ta. Podmořské hrát­ky dvou nahých žen urči­tě sto­jí za pozor­nost a jsou pří­jem­ným zpes­t­ře­ním před nad­chá­ze­jí­cím masa­krem. Kromě nich se zde obje­ví i míst­ní atrak­tiv­ní poli­cist­ka a její tři děti. Jednotlivé posta­vy však v ději (tedy na žeb­říč­ku nej­dů­le­ži­těj­ších věcí) pat­ří až na dru­hé mís­to.

Prim totiž pat­ří samot­ným piraňím. Tentokrát se nejed­ná o žád­né ryby, kte­ré byly vysta­ve­ny vědec­kým poku­sům a ute­čou odně­kud z armád­ní­ho bazén­ku, ale prehis­to­ric­ké pary­by, kte­ré byly uvěz­ně­ny v jes­ky­ni pod jeze­rem. Tito dva mili­o­ny let uvěz­ně­ní miláč­ci mají vel­ký hlad, a tak není divu, že na jeze­ře roz­pou­ta­jí oprav­do­vý masa­kr, a to mys­lím doslov­ně. Aja se totiž nechtěl poni­žo­vat jen gumo­vý­mi ryb­ka­mi a tro­chou té mali­nov­ky ve vodě, ale pro své divá­ky si při­chys­tal oprav­do­vé krva­vé láz­ně, při kte­rých si nej­ví­ce poš­mák­nou pře­de­vším milov­ní­ci gore. Nejbrutálnější show v his­to­rii vod­ních horo­rů je oprav­do­vou pas­tvou pro oči a divá­ci zde kro­mě uhryz­nu­tých kon­če­tin či ohlo­da­ných torz těl uvi­dí mno­hem víc. Už jste někdy vidě­li, co udě­lá s lid­skou tvá­ří lod­ní šroub, do kte­ré­ho se vám zamo­ta­jí vla­sy? Rozhodně zde neče­kej­te žád­né sli­to­vá­ní, pro­to­že tohle slo­vo Aja pros­tě nezná. Pro své divá­ky si při­pra­ví vždy to nej­lep­ší. Bohužel se však najde urči­tě i mno­ho tako­vých, kte­rým se tohle dílo bude hnu­sit, ale co už.

Pro men­ší roz­ptý­le­ní je zde k vidě­ní i něko­lik humor­něj­ších scé­nek, i když jak se to vez­me. Kupříkladu uvi­dí­te, jest­li zuba­tým potvo­rám chut­ná muž­ské při­ro­ze­ní, či žen­ské poprsí atd. Kromě toho zde nebu­de chy­bět ani roz­čtvrce­ní lid­ské­ho těla čím jiným než…. Nebudu pro­zra­zo­vat. Samotné ztvár­ně­ní ryb si samo­zřej­mě nej­víc uži­je­te v 3D roz­li­še­ní, pro­to­že pokud se na film bude­te dívat doma na počí­ta­či, tak z toho moc mít nebu­de­te. Docela vel­ký počet scén se totiž ode­hrá­vá v přítmí a bez brý­lí uvi­dí­te pou­ze roz­máz­lé stí­ny.

Herecké výko­ny jsou rov­něž na doce­la při­ja­tel­né úrov­ni a asi zde nena­jdu niko­ho, koho bych musel nějak kri­ti­zo­vat. Z těch zná­měj­ších jmen zde může­te vidět Elisabeth Shue, Kelly Brook, Christophera Lloyda, Richarda Dreyfusse, nebo se tu na chví­li mih­ne i Eli Roth.

Piranha 3D urči­tě nesed­ne kaž­dé­mu, ale pro mě je to po dlou­hé době zase nad­prů­měr­ný zví­ře­cí horor, na kte­rý se podí­vám kdy­ko­liv zno­vu a rád. Je zde jen málo věcí, kte­ré bych mohl reži­sé­ro­vi vytknout a spí­še pře­va­žu­jí ty klad­né. Film byl totiž lehce ulít­lý, bru­tál­ní a hlav­ně pořád­ně krva­vý, přes­ně tak jak to mám rád.

Hodnocení:
70%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Red Dead Redemption 2 / část 3 / Lov / 1080 HD / 60 FPS29. října 2020 Red Dead Redemption 2 / část 3 / Lov / 1080 HD / 60 FPS Posted in Videa
  • Nikdy neodvracej zrak (Werk ohne Autor) – Recenze – 80%30. dubna 2019 Nikdy neodvracej zrak (Werk ohne Autor) – Recenze – 80% Německý režisér a scenárista Florian Henckel von Donnersmarck získal v roce 2007 za svůj celovečerní debut s názvem Životy těch druhých Oscara za nejlepší neanglicky mluvený film. O tři […] Posted in Filmové recenze
  • Batmanova historie15. března 2016 Batmanova historie Film, ve kterém se bůh postaví člověku, nás čeká již za necelé dva týdny, proto dnešním článkem navážu na shrnutí supermanské historie. Tentokrát se pokusím shrnout nejdůležitější počiny, […] Posted in Kritický Klub
  • Telefonování25. ledna 2022 Telefonování Posted in Komiks
  • Povolení zabíjet29. ledna 2021 Povolení zabíjet Brzy po svatbě je žena Felixe Leitera (David Hedison) Dela (Priscila Barnes) zavražděna a Felix je znetvořen svým úhlavním nepřítelem, narkobaronem Franzem Sanchezem (Robert Davi). James […] Posted in Retro filmové recenze
  • Nejlepší hudební alba roku 201820. ledna 2019 Nejlepší hudební alba roku 2018 Rok 2019 už nějaký ten pátek pobývá v našich kalendářích, což mimo jiné znamená, že je čas na už tradiční přehled toho nejlepšího, co se dle mé maličkosti urodilo na hudebním […] Posted in Hudební recenze
  • Ju-on: The Grudge (2002)31. srpna 2012 Ju-on: The Grudge (2002) NENÁVIST si tě najde všude!!! Rita pracuje jako sociální dobrovolnice pro tokijskou agenturu starající se o staré a nemohoucí lidi. Jednoho dne jí její šéf přikáže, aby se zašla […] Posted in Horory
  • Pojízdná čajovna splněných snů-domov může být, kdekoli zastavíte28. února 2024 Pojízdná čajovna splněných snů-domov může být, kdekoli zastavíte Milujete cestování? Hledáte příjemné čtení plné voňavého čaje a výtečných zákusků? Právě vám je určena novinka s názvem Pojízdná čajovna splněných snů, která předčila moje očekávání a její […] Posted in Recenze knih
  • Wolf Man, The (1941)22. ledna 2018 Wolf Man, The (1941) Legenda mezi filmy s vlkodlačí tématikou… Larry Talbot se vrací z Ameriky zpět do Británie, aby byl svému otci podporou a časem přebral své povinnosti i panství. […] Posted in Horory
  • Frenzy (1972)22. prosince 2012 Frenzy (1972) Jeden z posledních filmů velkého Alfreda Hitchcocka nás zavede do londýnských uliček, kde řádí sériový vrah s kravatou. Londýnská policie řeší zapeklitý případ. V místních uličkách […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68008 s | počet dotazů: 272 | paměť: 71869 KB. | 23.07.2024 - 13:06:18