Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Soumrak mrtvých - Simon Pegg a Nick Frost jsou již osvědčená dvojka, což nám dokazují i ve skvělé zombie komedii pod taktovkou neméně skvělého Edgara Wrighta.

Soumrak mrtvých - Simon Pegg a Nick Frost jsou již osvědčená dvojka, což nám dokazují i ve skvělé zombie komedii pod taktovkou neméně skvělého Edgara Wrighta.

Soumrak
Soumrak
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Simon Pegg a Nick Frost jsou skvě­lá dvo­ji­ce. Ověřil jsem si to na „Jednotce pří­liš rych­lé­ho nasa­ze­ní“ a teď i na „Soumraku mrtvých“. Musím říct, že se hod­ně těším na „Paula“. Ale tohle má být o horo­ru, tak­že jedi­ně „Soumrak mrtvých“. Je to kome­die, ale kome­die, kte­rá se zatra­ce­ně dob­ře drží pra­vi­del, kte­rá jsou pro žánr sta­no­ve­na.

Osobní problémy jsou důležitější než to, co se děje kolem.

            Simon Pegg je člo­věk, kte­rý si doká­že vybrat film, kte­rý umí být vtip­ný, ale není to zby­teč­ná taš­ka­ři­ce, ve vět­ši­ně pří­pa­dů se jed­ná o film s myš­len­kou. A ani „Soumrak mrtvých“ není výjim­kou. Tenhle film má pří­běh. Sledujeme Shauna, kte­rý je pro­da­va­čem v elek­tru, ale jeho pro­blémy se točí kolem odpu­di­vé­ho spo­lubyd­lí­cí­ho, kte­rý je nejen nepo­řád­ný, ale také doce­la nechut­ný. Problémy se pro­je­vu­jí na vzta­hu s dal­ším nájem­ní­kem, ale hlav­ně na vzta­hu s Liz, jeho dív­kou. Zrovna nema­jí nej­lep­ší obdo­bí, což chce Shaun napra­vit tím, že Liz vez­me do pěk­né restau­ra­ce. Jenže zapo­me­ne rezer­vo­vat stůl a od té doby jde všech­no do háje. Liz s ním nemlu­ví, máma má naro­ze­ni­ny a svět se mění v zom­bie­land.

Billy Nighy nezklame nikdy.

            Nastaly těž­ké časy a Shaun se musí posta­rat o sebe, Eda, Liz a její spo­lubyd­lí­cí, ale také o svou mat­ku a své­ho nevlast­ní­ho otce. Co si bude­me poví­dat, jeho sta­rost­li­vost je mír­ně pro­blé­mo­vá a nedo­ká­že zastat vše, což se nako­nec uká­že v závě­ru fil­mu, kdy to mno­ho jeho kum­pá­nů nezvládlo. Ale za to má koneč­ně svůj vysně­ný život, kte­rý si tolik přál.

Film je plný zombie.

            Líbí se mi, že trio Pegg-Frost-Wright nena­tá­če­jí něco, co je nejen paro­dií, ale sku­teč­ným hra­ním si se žánrem. Kolem Shauna se dějí div­né věci, všech­no nasvěd­ču­je tomu, že svět se řítí do záhu­by, média Británii zapla­vu­jí zprá­va­mi o úto­cích, ale on si pro­blé­mů všim­ne až ve chví­li, kdy ho doslo­va praští do obli­če­je. I když se jed­ná o zom­bie kome­dii, film zůstá­vá u soci­ál­ní kri­ti­ky, jako kla­sic­ké drs­né zom­bie fil­my. Jenže ona nechy­bí ani důle­ži­tá sou­část žán­ru – gore. A gore je zde stej­ně pro­maka­né, i když mož­ná ne tak čas­té, jako v kla­si­kách ze 70. let. Rozervání člo­vě­ka je zde jako ze sta­ré ško­ly. Prostě pará­da. A navíc je to podá­no s humo­rem. Tohle se pros­tě cení. Film má myš­len­ku, drží se žán­ru a navíc má skvě­lé hrdi­ny. Nick Frost je správ­ně pro­tiv­ný, Simon Pegg je zase sil­ným hrdi­nou, kte­rý doká­že ronit slzy. Podobně jako v „Jednotce pří­liš rych­lé­ho nasa­ze­ní“. A jsou zde momen­ty, kte­ré jsou pro oba fil­my spo­leč­né. Navíc do toho zazní­va­jí pís­ně od Queen – pro mě dal­ší plus, kte­ré tenhle film má.

Kdybyste hledali zbraň proti nemrtvým, tady máte inspiraci.

            Neříkám, že se u téhle kome­die bude­te válet, ale jest­li se vám líbí ang­lic­ký humor, kte­rý je inte­li­gent­ní a mís­ty hod­ně čer­ný, chyt­ne vás „Soumrak mrtvých“ za srd­ce. U mě se to poda­ři­lo, a tak dávám hod­ně vyso­ké hod­no­ce­ní, kte­ré už jsem něja­kou dobu nedal. Už bylo na čase. V Americe se točí špat­né fil­my, tak je potře­ba hod­no­tit něco z Evropy. Jen ško­da, že je to film, kte­rý už je sedm let sta­rý. Ale jsem si jis­tý, že se dosta­ne­me i k něče­mu lep­ší­mu, co budu opět moct hod­no­tit hod­ně vyso­ko.

Recenze napsá­na dne 26. 07. 2011.


Podívejte se na hodnocení Soumrak mrtvých na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,80114 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71642 KB. | 25.06.2024 - 20:25:47