Kritiky.cz > Profily osob > Angelina Jolie včera slavila 45 let

Angelina Jolie včera slavila 45 let

AJolie
AJolie
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Angelina Jolie je jed­nou z nej­ú­spěš­něj­ších, ale také nej­o­te­vře­něj­ších here­ček Hollywoodu. Je dce­rou tak­též umě­ním se zabý­va­jí­cí­ho páru, her­ce Jona Voighta (kte­rý je drži­te­lem Oskara) a hereč­ky Marcheline Bertrand.

Smyslná divo­š­ka…

Angelina Jolie je jed­nou z nej­ú­spěš­něj­ších, ale také nej­o­te­vře­něj­ších here­ček Hollywoodu. Je dce­rou tak­též umě­ním se zabý­va­jí­cí­ho páru, her­ce Jona Voighta (kte­rý je drži­te­lem Oskara) a hereč­ky Marcheline Bertrand.

Není tedy vel­kým pře­kva­pe­ním, že k hra­ní se dosta­la už vel­mi brzy. V pěti letech si ode­hrá­la svůj fil­mo­vý debut v titu­lu Lookin´ to Get Out (ve kte­rém si zahrál i její otec). O šest let poz­dě­ji zapo­ča­la svá stu­dia na Lee Strasberg Theater Institute.

A showbusi­nessu se věno­va­la i nadá­le, přes­to­že její dět­ské sny tomu vůbec nena­svěd­čo­va­ly. Angelina se totiž tou­ži­la stát ředi­tel­kou pohřeb­ní­ho ústa­vu. Ale její přá­ní nedo­šlo napl­ně­ní. Již v šest­nác­ti letech půso­bi­la jako pro­fe­si­o­nál­ní model­ka v New Yorku, Los Angeles a Londýně. Kromě toho se obje­vi­la ve video­kli­pech hudeb­ních uměl­ců jako jsou Rolling Stones, Meatloaf, Lenny Kravitz a dal­ších.

Nadále se také věno­va­la stu­diu herec­tví. Vstoupila na pres­tiž­ní Met Theathre Group (mezi absol­ven­ty toho­to insti­tu­tu pat­ří napří­klad Holly Hunter nebo Ed Harris).

Mezi její prv­ní úspě­chy na poli fil­mu pat­ří napří­klad ved­lej­ší posta­va ve sci-fi Cyborg 2: Glass Shadow (1993). Právě díky tomu­to titu­lu si jí všim­nu­li tvůr­ci fil­mu Hackers a Angelina zís­ka­la hlav­ní roli. Během natá­če­ní se setka­la s brit­ským her­cem Jonny Lee Millerem, zami­lo­va­li se a uza­vře­li sňa­tek. Ale samo­zřej­mě by to neby­la Angelina, kdy­by byl cere­mo­ni­ál oby­čej­ný. To jis­tě ne – nevěs­ta byla oble­če­na v čer­ném a jmé­no své­ho man­že­la měla napsá­no krví na hru­di. Manželství však netr­va­lo dlou­ho, ofi­ci­ál­ně byli roz­ve­de­ni v roce 1999.

Osobní život tedy nebyl nej­ú­spěš­něj­ších, ale, co se týče její kari­é­ry, bylo tomu přes­ně nao­pak. Natočila hned něko­lik úspěš­ných titu­lů, kte­ré se zalí­bi­ly nejen pub­li­ku, ale také kri­ti­ce (Without Evidence, Foxfire, Legs nebo All There Is).

Díky fil­mu Playing God z roku 1997 (zahrá­la si v něm spo­lu s Davidem Duchovny) se z ní sta­la sku­teč­ná hvězda.

A tri­um­fo­va­la i nadá­le, za své výko­ny v tele­viz­ních fil­mech byla odmě­ně­na Zlatým Globem za nej­lep­ší hereč­ku ve ved­lej­ší rolí a za posta­vu Comelie Wallance, kte­rou ztvár­ni­la ve fil­mu George Wallace byla nomi­no­vá­na na cenu Emmy.

Svůj dru­hý Zlatý Globe a dal­ší nomi­na­ci na Emmy obdr­že­la za roli Gii Carangi v živo­to­pis­ném sním­ku Gia, mapu­jí­cím život vele­ú­spěš­né model­ky, kte­rá pro­padla dro­gám.

Konečně se obje­vi­la i na „vel­kém“ plát­ně. V roce 1998 si zahrá­la spo­leč­ně se Seanem Connerym, Ryanem Phillippem a Gillian Anderson ve sním­ku Playing By Heart. O rok poz­dě­ji zís­ka­la roli v Pushing Tin a spo­leč­ně s Denzelem Washingtonem se obje­vi­la v thrille­ru Sběratel kos­tí.

V Narušených zno­vu před­ved­la své herec­ké doved­nos­ti a kri­ti­ka se roz­hod­la její talent oce­nit nomi­na­cí na Emmy a Oscarem za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli.

Taktéž sta­či­la uzavřít dru­hé man­žel­ství s her­cem Billy Bob Thortonem. I přes to, že vel­mi dlou­ho se zdá­lo, že jejich vztah nemů­že nic naru­šit, došlo k roz­vo­du.

Angelina ale nepro­padla sple­e­nu a s plnou ver­vou se vrh­la na svou prá­ci, spo­lu s Nicolasem Cagem byla nej­vět­ší hvězdou sním­ku 60 Sekund a tak­též se uvo­li­la stát před­sta­vi­tel­kou Lary Croft, hlav­ní hrdin­ky fil­mů inspi­ro­va­ných vele­ú­spěš­ný­mi počí­ta­čo­vý­mi hra­mi…

Takto nesmír­ně pohled­ná hereč­ka je nejen veli­ce nada­ná, ale zdá se, že jí není cizí ani tro­š­ka rebe­lant­ství, neu­stá­le jí pro­vá­zí men­ší či vet­ší skan­dá­ly. Kromě toho je také vel­mi ote­vře­ná, a tak jí neči­ní pro­blém, pro­bí­rat na veřej­nos­ti svou bis­e­xu­a­li­tu.

Samozřejmě, že neza­po­mí­ná na ostat­ní a veli­ce inten­ziv­ně se věnu­je cha­ri­ta­tiv­ní čin­nos­ti. A přes­to­že je v sou­čas­né době svo­bod­ná, roz­hod­la se pro adop­ci kam­bodžské­ho chlap­ce.

Angelina Jolie už dáv­no vystou­pi­la ze stí­nu své­ho slav­né­ho otce, a mys­lím, že tať­ku Voida pře­ko­na­la. Kdoví, co pro nás v budouc­nos­ti ješ­tě při­pra­ví, Angelina je totiž jed­no (vět­ši­nou pří­jem­né) pře­kva­pe­ní ved­le dru­hé­ho. Nespoutaná, divo­ká, ale svá, to je Angelina…

Výběrová fil­mo­gra­fie

Taking Lives (2004)

Tomb Raider: The Cradle of Life (2003)

Sedmý hřích (2001)

Tomb Raider (2001)

60 Sekund (2000)

Narušení (1999)

Sběratel kos­tí (1999)

Pushing Tin (1999)

Playing by Heart (1998)

Gia (1998)

George Wallace (1997)

Love Is All There (1996)

Hackers (1995)

Cyborg 2: Glass Shadow (1993)

Lookin´ to Get Out (1982)

A mno­ho dal­ších…


Foto:

Popis

Popis Angelina Jolie spe­a­king at the 2019 San Diego Comic Con International, for „The Eternals“, at the San Diego Convention Center in San Diego, California.

Please attri­bu­te to Gage Skidmore if used elsewhe­re.

Datum
Zdroj Angelina Jolie
Autor Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America
Pozice foto­gra­fa 32° 42′ 19,74″ S, 117° 09′ 36,56″ Z Kartographer map based on OpenStreetMap. Tento sní­mek a mno­hé dal­ší na: OpenStreetMap - Google Earth info

Licence

w:cs:Creative Commons
uveďte autora zachovejte licenci
Tento sou­bor pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licen­ci 2.0 Generic
Dílo smí­te:
  • šířit – kopí­ro­vat, dis­tri­bu­o­vat a sdě­lo­vat veřej­nos­ti
  • upra­vo­vat – poz­mě­ňo­vat, dopl­ňo­vat, vyu­ží­vat celé nebo čás­teč­ně v jiných dílech
Za těch­to pod­mí­nek:
  • uveď­te auto­ra – Máte povin­nost uvést autor­ství, poskyt­nout odkaz na licen­ci a uvést, pokud jste pro­ved­li změ­ny. Toho může­te docí­lit jakým­ko­li rozum­ným způ­so­bem, avšak ne způ­so­bem nazna­ču­jí­cím, že by posky­to­va­tel licen­ce schva­lo­val nebo pod­po­ro­val vás nebo vaše uži­tí díla.
  • zacho­vej­te licen­ci – Pokud ten­to mate­ri­ál jak­ko­liv upra­ví­te, pře­pra­cu­je­te nebo pou­ži­je­te ve svém díle, musí­te své pří­spěv­ky šířit pod stej­nou nebo slu­či­tel­nou licen­cí jako ori­gi­nál.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75690 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71559 KB. | 23.06.2024 - 07:48:59