Kritiky.cz > Horory > Beast, The (1996)

Beast, The (1996)

rp Beast2C The 28199629.jpg
rp Beast2C The 28199629.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film na kte­rém jsem ved­le Čelistí vyrůs­tal.
Poblíž malé­ho měs­teč­ka Graves Point se začí­na­jí dít podiv­né věci, kte­ré zne­po­ko­ju­jí vět­ši­nu míst­ních oby­va­tel, pro­to­že se jed­ná vět­ši­nou o rybá­ře. Kromě toho, že se rapid­ně sní­žil v okol­ních vodách počet ryb, začí­ná při­bý­vat i mrtvých lidí. Ve vodě musí řádit něja­ký pre­dá­tor, jinak si to nedo­ká­žou vysvět­lit. Rybář Whip Dalton žije se svou dce­rou Danou cel­kem poklid­ný život. Poslední dny to jde s nimi ale z kop­ce, prá­vě kvů­li nedo­stat­ku ryb. Myslí si, že je to kvů­li meto­dě, kte­rou teď zača­li pou­ží­vat někte­ří rybá­ři a to love­ní za pomo­ci dyna­mi­tu či zaká­za­ných pas­tí. Jednoho dne jej kon­tak­tu­jí čle­no­vé pobřež­ní strá­že, aby jim pomohl s vyta­že­ním opuš­tě­né­ho záchran­né­ho člu­nu. Whip v něm najde dráp, kte­rý musí pat­řit něče­mu, co se uhníz­di­lo v míst­ních vodách. Odešle ho moř­ské­mu bio­lo­go­vi Herbertu Talleymu, kte­rý v něm roz­po­zná dráp Krakatice obrov­ské. Pošle mate­ri­á­ly Daltonovi a sám se roz­je­de do Graves Pointu. Dalton se poku­sí vysvět­lit ostat­ním oby­va­te­lům o co jde, ale sta­ros­ta Graves ho igno­ru­je a za jeho zády vymys­lí plán, jak to všech­no rych­le ukon­čit. Najme něko­lik zdej­ších pochyb­ných exis­ten­cí a ti se vydá­va­jí na lov. Rybář Lucas se zhos­tí toho­to úko­lu a vydá­vá se na hon za Krakaticí. Skutečně se jim poda­ří zabít nebez­peč­né­ho tvo­ra, ale vel­mi záhy všich­ni pozna­jí svůj veli­ký omyl a to, že ta co chyt­li, byla jen mlá­dě a její mat­ka, kte­rá krou­ží kolem se chce pomstít. Začíná tak nerov­ný boj a kaž­dé vyno­ře­ní obřích cha­pa­del, může zna­me­nat smrt pro hrdi­ny toho­to fil­mu…

Český název: Krakatice
Režie: Jeff Bleckner
Rok výro­by: 1996
Délka: 180 min
Země: USA
Hrají:
William Petersen...( Whip Dalton)
Ronald Guttman...(Dr. Herbert Talley)
Missy Crider...(Dana Dalton)
Charles Martin Smith...(Schuyler Graves)
Karen Sillas...(Kathryn Marcus)
...a dal­ší
Film je nato­če­ný pod­le stej­no­jmen­né kni­hy Petera Benchleyho, kte­rý je i auto­rem Čelistí. Takže se oče­ká­va­lo dílo se stej­ným úspě­chem. Jenže je tomu sku­teč­ně tak? Nemusíte být ani pozor­ným divá­kem a všim­ne­te si vel­ké podo­by mezi těmi­to fil­my. Samozřejmě Krakatice čás­teč­ně kopí­ru­je děj i někte­ré scé­ny z Čelistí (jen namát­kou: moř­ský bio­log, dráp (minu­le zub), mrt­ví potá­pě­či, zbyt­ky velry­by na plá­ži, zabi­tí špat­né­ho zví­ře­te, atd… Je toho cel­kem dost. Jde vlast­ně o film pro tele­viz­ní úče­ly což se pro­je­vi­lo i na roz­počtu. Film je tři hodi­ny dlou­hý a v tele­vi­zi ho čas­to dáva­jí ve dvou dílech. Nic méně musím podotknout,že kdy­by se to zhru­ba o 30-40 minut zkrá­ti­lo, vůbec by to neva­di­lo a fil­mu asi i pomoh­lo.
To však nic nemě­ní na tom, že mám Krakatici veli­ce rád a dodnes pat­ří mezi moje srdeč­ní zále­ži­tos­ti. Vždyť já na ní po boku Čelistí a Orcy vyrůs­tal a pořád je řadím mezi svo­je TOP horo­ry se zví­ře­cí téma­ti­kou. Efekty samot­né mě však moc nepo­tě­ši­li. Filmaři podo­bu samot­né Krakatice však dost odflák­li. V někte­rých zábě­rech vypa­da­la spíš jako gumo­vá lout­ka, kte­rá se pod nápo­rem vody celá pro­hý­ba­la a to nemlu­vím o jejím až moc oka­tém digi­tál­ním vzhle­du. Hudbu slo­žil Don Davis, kte­rý odve­dl doce­la solid­ní prá­ci. Herecké obsa­ze­ní bylo cel­kem uchá­ze­jí­cí, ale u někte­rých zná­měj­ších tvá­ří byly vidět znač­né rezer­vy. William Petersen je asi nej­zná­měj­ším her­cem toho­to fil­mu. Zahrál si ve fil­mech jako Mladé puš­ky 2, Manhunter, The Skulls a seri­á­lu kri­mi­nál­ka Las Vegas. Ve své době byl nej­lé­pe pla­ce­ným seri­á­lo­vým her­cem – má (měl) 500 000 dola­rů za jeden nato­če­ný díl.
Ách ty cho­bot­nič­ky:
Pohled cho­bot­ni­ce má v sobě něco magic­ké­ho. Dosvědčují to potá­pě­či, kte­ří jí pohléd­li pří­mo do očí. Čekali výraz pri­mi­tiv­ní­ho živo­či­cha, mís­to toho se na ně díval zne­po­ko­ji­vě inte­li­gent­ní tvor. Zdá se, že o mno­hých oby­va­te­lích pohy­bu­jí­cích se v nepro­bá­da­ných moř­ských zákou­tích, toho víme stá­le vel­mi málo.
Legendy o obřích Krakaticích si může­te pře­číst jak v kni­hách, tak i růz­ných sta­rých lod­ních spi­sech. Určitě to nejsou jen báchor­ky ožra­lých námoř­ní­ků, pro­to­že něko­lik dva­ce­ti­me­t­ro­vých jedin­ců už moře vypla­vi­lo na břeh. Vědci je stu­do­va­li a jsou jimi fas­ci­no­vá­ni. Má jed­no hlav­ní a dvě ved­lej­ší srd­ce, kte­ré pře­čer­pá­va­jí krev do dva­nác­ti­me­t­ro­vých cha­pa­del. Kromě svých obřích cha­pa­del má nesku­teč­ně vel­ké a sil­né čelis­ti. Navíc jsou veli­ce inte­li­gent­ní a mají výbor­nou paměť. Vědci stu­do­va­li růz­né dru­hy cho­bot­nic a pokaž­dé když jim za odmě­nu dali jídlo,chobotnice si doká­za­la zapa­ma­to­vat, kde je scho­va­né a našla ho. Dokonce i necvi­če­né exem­plá­ře si s tím doká­za­li pora­dit.
Verdikt:
- kopí­ro­vá­ní někte­rých scén z Čelistí
- špat­né digi­tál­ní efek­ty
- samot­ná Krakatice
+ hud­ba
+ William Petersen
+ kniž­ní zpra­co­va­ní
Je to můj oblí­be­ný film z dospí­vá­ní, tak­že budu asi tro­chu zau­ja­tý, ale dám tomu lehce nad­prů­měr­né hod­no­ce­ní. I přes ty zápo­ry se totiž na Krakatici vždy rád podí­vám zno­vu.
Hodnocení:
60%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,67448 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71596 KB. | 20.06.2024 - 14:11:23