Kritiky.cz > Zajímavosti > Před 25 lety Mulder a Scullyová poprvé promluvili česky

Před 25 lety Mulder a Scullyová poprvé promluvili česky

p ed 25 lety mulder a scullyov poprv promluvili esky nZ 8CaAad1o
p ed 25 lety mulder a scullyov poprv promluvili esky nZ 8CaAad1o
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V úte­rý uply­ne rov­né čtvrt­sto­le­tí od prv­ní­ho uve­de­ní seri­á­lu Akta X v České repub­li­ce. Svůj his­to­ric­ky prv­ní pří­pad na čes­kých tele­viz­ních obra­zov­kách Mulder a Scullyová ote­vře­li v pátek 26. květ­na 1995 na TV Nova. Tato dru­há nej­star­ší čes­ká komerč­ní pore­vo­luč­ní sta­ni­ce zača­la vysí­lat v úno­ru 1994 pod tak­tov­kou Vladimíra „dobrou chuť, pokud prá­vě oběd­vá­te“ Železného a seri­ál Akta X se stal jed­ním z prv­ních vel­kých ame­ric­kých titu­lů, na nějž tele­vi­ze vsa­di­la.

První série byla od 26. květ­na vysí­lá­na v týden­ním inter­va­lu až do kon­ce roku 1995, posled­ní epi­zo­du Nova uved­la 3. lis­to­pa­du. Poté sta­ni­ce prv­ní řadu reprí­zo­va­la. Nových epi­zod jsme se dočka­li až s roč­ním odstu­pem. V pon­dě­lí 6. led­na 1997 byla vysí­lá­na pre­mi­é­ra dru­hé řady. Ta skon­či­la 3. čer­ven­ce, ale hned 10. čer­ven­ce 1997 na ni navá­za­la tře­tí sezó­na, kte­rá běže­la až do kon­ce roku. Roky hoj­nos­ti však neskon­či­ly, a tak finá­le tře­tí řady 23. pro­sin­ce 1997 pokra­čo­va­lo pre­mi­é­rou čtvr­té série hned po svát­cích. Již 8. led­na 1998 měla pre­mi­é­ru čtvr­tá série a její posled­ní epi­zo­du jsme vidě­li kon­cem červ­na toho roku. Všechna data pře­hled­ně zde.

Když v polo­vi­ně roku 1998, v době, kdy Nova vysí­la­la posled­ní díly skvě­lé čtvr­té série, vyšel k tomu vše­mu Half-Life, do kin nastou­pil Big Lebowski a hol­ky kolem C.J., Shauni a Summer stá­le tak pěk­ně běha­ly po kali­forn­ských plá­žích, mno­zí včet­ně auto­ra toho­to tex­tu pova­žo­va­li své živo­ty za kom­plet­ní. Dokonce Bruce Willis toho léta srov­nal do latě jeden nepo­sed­ný aste­ro­id, a tak nic nena­svěd­čo­va­lo tomu, že sku­teč­ný armaged­don se blí­ží kvap­ným kro­kem.

Nikdo z nás neče­kal, že 25. červ­na 1998 při vysí­lá­ní finá­le čtvr­té řady v epi­zo­dě Gethsemane vez­me Mulder pis­to­li a jed­ním dob­ře míře­ným zása­hem si pro­vr­tá leb­ku, že ho ani Skinner nepo­zná. Mnozí z nás si plá­no­va­li dovo­le­né, vět­ši­na z těch, kte­ří čtou tyto řád­ky a danou dobu si živě vyba­vu­jí, se těši­la na léto plné zmrz­ky, vody a pla­vek. S tím vším byl najed­nou v pátek večer 25. červ­na roku 1998 konec.

Začalo nejdel­ších 18 měsí­ců našich živo­tů.

Ty z nás, kte­ří již teh­dy byli jazy­ko­vě zdat­něj­ší a nau­či­li se pra­co­vat s tele­viz­ním pro­gra­mem, spa­si­la zápa­do­ně­mec­ká tele­vi­ze. Poprvé od pádu komu­nis­tic­ké dik­ta­tu­ry jsme opět vzhlí­že­li k němec­kým vysí­la­čům a již 14. září 1998 si moh­li nala­dit prv­ní epi­zo­du páté řady. Jen s drob­nou vadou na krá­se v podo­bě němec­ké­ho dabin­gu, kde Muldera a Scullyovou dabu­jí dva chla­pi.

Jiní, mezi nimi napros­tá vět­ši­na čes­kých x-philes, se tou dobou lou­či­li se svý­mi rodi­na­mi a počí­na­je 3. zářím 1998 odchá­ze­li trá­vit své živo­ty do kin, kde dost mož­ná ješ­tě dnes mno­zí z nich sedí a kou­ka­jí tam na prv­ní celo­ve­čer­ní film Akta X. Vadou na krá­se v tom­to pří­pa­dě bylo snad jen to, že film svým dějem nava­zu­je na udá­los­ti z kon­ce páté, niko­liv čtvr­té série, kte­rou jsme teh­dy všich­ni měli v živé pamě­ti.

Další kom­pli­ka­ci a dýku do srd­ce čes­kých x-philes si násled­ně při­pra­vi­la Česká tele­vi­ze, kte­rá se roz­hod­la zare­prí­zo­vat rudý nor­ma­li­zač­ní kle­not Třicet pří­pa­dů majo­ra Zemana. Značná část čes­ké popu­la­ce byla kon­ster­no­vá­na a nad­še­na. Příhody komouš­ské­ho fíz­la byly bohu­žel deset let po same­to­vé kome­dii zno­vu hor­kým zbo­žím a láka­dlem o pozná­ní vět­ším, než pří­pa­dy z Akt X. Imperialisté z úřa­du J. Edgara Hoovera tak muse­li opět ustou­pit.

Akta X v nových epi­zo­dách se mezi nás vrá­ti­la až po neko­neč­ném roce a půl, krát­ce před plá­no­va­ným kon­cem svě­ta 30. pro­sin­ce 1999, kdy Nova odvy­sí­la­la prv­ní epi­zo­du páté řady. Chytře však nasa­di­la epi­zo­du Unusual Suspects, popi­su­jí­cí zrod slav­né­ho tria Osamělých střel­ců, kte­rá pro jis­to­tu dějo­vě nena­va­zu­je vůbec na nic. Ke zhrou­ce­ní civi­li­za­ce v rám­ci Y2K nako­nec nedo­šlo, a tak již příští týden, 6. led­na 2000, jsme zjis­ti­li, že Mulder se nako­nec teda neza­stře­lil. Trochu jsme to čeka­li, ale ujiš­tě­ní při­šlo vhod.

S novým tisí­ci­le­tím nade­šlo obtíž­né obdo­bí. Nejenže do módy při­šly mafiánsko-mocenské pak­ty v nej­vyš­ších pat­rech poli­ti­ky a skon­či­la Pobřežní hlíd­ka, pře­de­vším pak posou­vá­ní vysí­la­cí­ho času do stá­le hlub­ší noci zna­me­na­la pro kdy­si popu­lár­ní Akta X defi­ni­tiv­ní kul­ku do zad.

Dodnes nezod­po­vě­ze­nou otáz­kou zůstá­vá, co bylo zapří­či­ně­no čím – zda hor­ší vysí­la­cí čas nezá­jmem, nebo nezá­jem hor­ším vysí­la­cím časem. Výsledkem kaž­do­pád­ně bylo, že šes­tá, tou dobou pre­mi­é­ro­vá série byla v létě 2001 vysí­lá­na kolem jed­né hodi­ny ran­ní. Tehdy seri­ál sle­do­va­lo už jen nej­věr­něj­ší jádro x-philes, což zástup­ci tele­vi­ze pocho­pi­tel­ně nes­li neli­bě a seri­ál sed­mou řadou už nepo­kra­čo­val.

Druhou část člán­ku na téma Před 25 lety Mulder a Scullyová popr­vé pro­mlu­vi­li čes­ky najde­te na part­ner­ském ser­ve­ru Kult X | nej­vět­ší čes­ký fanweb o seri­á­lu Akta X (The X-Files).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37227 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71640 KB. | 14.06.2024 - 20:25:57