Kritiky.cz > Horory > Stepfather II (1989)

Stepfather II (1989)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Šílený otčím je zpět. Další rodin­ka se bude třást stra­chy!

Jerry Blake pře­žil a nyní je zavře­ný v psy­chi­at­ric­ké léčeb­ně, kde dále sní svůj sen o doko­na­lé rodi­ně. Podaří se mu zís­kat důvě­ru své­ho léka­ře a spo­leč­ně se stráž­ným je oba zabi­je. Tím se mu ote­vře ces­ta za svo­bo­dou a poda­ří se mu cel­kem bez pro­blé­mů z léčeb­ny uprch­nout. Odjíždí do měs­teč­ka Pau Midou, kde si pod novou iden­ti­tou pro­najme dům a začne se vydá­vat za psy­cho­lo­ga. Stane se zněj dok­tor Gene Clifford a mezi míst­ní­mi žena­mi se stá­vá veli­ce oblí­be­ný. Seznámí se s pohled­nou Carol Graylandovou, kte­rá prá­vě pro­chá­zí man­žel­skou kri­zí a žije sama jen se svým synem Toddem. Jerry „Gene“ se do ní ihned zami­lu­je a opět si před­sta­vu­je svůj vysně­ný rodin­ný život. Jedinou pře­káž­kou je man­žel Carol Phil a její kama­rád­ka Matty, kte­ré se nový dok­tor moc nelí­bí. Šílený otčím začí­ná spřá­dat svůj ďábel­ský plán a vel­mi brzy pocí­tí samot­ná Carol i lidé v oko­lí, čeho všech­no je ten­to na prv­ní pohled milý chlá­pek schop­ný.

Český název: Otčím 2
Režie: Jeff Burr
Rok výro­by: 1989
Délka: 93 min
Země: USA

Hrají:
Terry O’Quinn ... (Jerry Blake / Dr. Gene Clifford)
Meg Foster ... (Carol Grayland)
Jonathan Brandis ... (Todd Grayland)
Caroline Williams ... (Matty Crimmins)
Mitchell Laurance ... (Phil Grayland)
... a dal­ší

Režisér Burr se roz­ho­dl, že po dvou letech je svět při­pra­ve­ný na dal­ší pokra­čo­vá­ní o šíle­ném otčí­mo­vi, a tak se roz­ho­dl jej nato­čit. Z novým reži­sé­rem nasta­la i spous­ta změn. Ta se netý­ka­la jen herec­ké­ho obsa­ze­ní, ale i cel­ko­vé nápl­ně fil­mu. Burr v té době neměl ješ­tě tolik zku­še­nos­tí, ale roz­ho­dl se, že se bude držet osvěd­če­né osno­vy z jed­nič­ky, jen jí udě­lá ješ­tě bru­tál­něj­ší a krva­věj­ší. Tento záměr se mu úpl­ně nepo­ve­dl a při srov­ná­ní s prv­ním dílem musím říct, že je o něco hor­ší. Kromě toho­to fil­mu má reži­sér ješ­tě na svém kon­tě napří­klad čtvr­té a páté pokra­čo­vá­ní Puppet Master nebo Pumpkinhead II: Blood Wings.

Na začát­ku uvi­dí­me pří­mé pokra­čo­vá­ní závě­ru pře­de­šlé­ho dílu. Dostane se nám men­ší­ho vysvět­le­ní co se dělo potom a jak to doká­zal Jerry pře­žít. Když při­šla scén­ka s dok­to­rem a stráž­ným vypa­da­lo to, že dvoj­ka poje­de ve vel­kém sty­lu, pro­to­že prá­vě pro­bí­ha­jí­cí masa­kr v kan­ce­lá­ři byl nato­če­ní oprav­du hod­ně dob­ře, jen­že postu­pem času zača­lo nad­še­ní poma­lu opa­dá­vat. Nějak se vytra­ti­la ta dusi­vá atmo­sfé­ra a samot­né kouz­lo hlav­ní­ho hrdi­ny. Jeho výle­vy už neby­ly tak záživ­né a při­šly mi jen jako tru­co­vá­ní malé­ho dítě­te. Nic méně se obje­vi­li i pasá­že, kte­ré doká­za­li cel­ko­vý dojem vynést ale­spoň do prů­mě­ru. Atmosféra fil­mu hod­ně utr­pě­la prá­vě kvů­li ne moc kva­lit­ní­mu hudeb­ní­mu dopro­vo­du, kte­rý se hodí spí­še do roman­tic­kých či dra­ma­tic­kých fil­mů. Jedinou výjim­kou byla scé­na na vra­ko­viš­ti, kde vybra­ná hud­ba před­či­la samot­ný děj.

Na prv­ní pohled je vidět, že scé­náris­té chtě­li při­tvr­dit a tak máme šan­ci vidět mno­hem více vražd či psy­chic­ké­ho nási­lí než v prv­ním díle. Jenže tady se přes­ně vysky­tl pro­blém s tím, že kvan­ti­ta před­či­la kva­li­tu. Většina vražd byla vidět jen těs­ně před vyvr­cho­le­ním, ale když došlo na akci, tak se obje­vil střih a potom už jen otčí­mo­vo aran­žo­vá­ní a mas­ko­vá­ní svých činů. Ani v tom­to díle se hlav­ní hrdi­na nevy­va­ro­val hrubých chyb, za kte­ré poz­dě­ji pikal. Některé z nich byly tak tri­vi­ál­ní, že se pros­tě této posta­vě moc fan­dit nedá. Na dru­hou stra­nu musí být Jerry Black (tak­zva­ným sovět­ským mužem), pro­to­že se pokaž­dé dosta­ne z tako­vých zra­ně­ní jenž by ostat­ní hned zabi­lo. Dokonce se nato­či­lo i dal­ší pokra­čo­vá­ní, kte­ré jsem ovšem nevi­děl. Možná se dočká­me dal­ší­ho nesmr­tel­né­ho hrdi­ny, kte­rý se bude neu­stá­le vra­cet. Vždyť už se natá­čí rema­ke původ­ní­ho fil­mu a kdo­ví koli­ka se dočká­me ješ­tě pokra­čo­vá­ní.

Stejně tak jako tomu bylo u prv­ní­ho dílu, tak i zde je hlav­ním tahou­nem herec Terry O’Quinn, kte­rý se sna­žil seč mohl, aby měl film ale­spoň něja­kou úro­veň. Bohužel ani on už nebyl zas až tak okouz­lu­jí­cí, jako posled­ně. Objevilo se tu i něko­lik dal­ších zná­měj­ších tvá­ří, ale jejich výko­ny mě moc nepo­tě­ši­li. Herečku Meg Foster jste moh­li vidět napří­klad ve fil­mu Leviathan (1989), nebo The Minus Man (1999). Objevila se tu i dět­ská hvěz­dič­ka Jonathan Brandis, kte­rý se nej­ví­ce pro­sla­vil ve fil­mu The NeverEnding Story II: The Next Chapter (1989). Vidět jste jej moh­li i v thrille­ru Fall Into Darkness (1996). Bohužel ten­to člo­věk již není mezi námi, pro­to­že v roce 2003 spáchal sebe­vraž­du, když se nedo­ká­zal smí­řit s tím, že jeho dět­ská slá­va pohas­la a v dospě­los­ti o něj již není sko­ro žád­ný zájem.

Jde o slab­ší pokra­čo­vá­ní své­ho před­chůd­ce, ale urči­tě sto­jí za pozor­nost. Jak už to tak vět­ši­nou ale bývá, tak i přes zjev­nou sna­hu film povznést se to auto­rům moc nepo­ved­lo, spí­še uško­di­lo. Fanouškům podob­ných fil­mů by však neměl ten­to film ve sbír­ce chy­bět.

Hodnocení:
Už jen pro těch něko­lik veli­ce dob­ře zpra­co­va­ných scén, kte­ré mě pře­svěd­či­li abych dal 50%. Za zmín­ku tak­též urči­tě sto­jí výkon hlav­ní­ho hrdi­ny.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,11893 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71696 KB. | 17.07.2024 - 18:33:12