Kritiky.cz > Recenze knih > Kniha pro ženy

Kniha pro ženy

358565330 10222138816811516 351763772733775183 n
358565330 10222138816811516 351763772733775183 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kniha pro ženy od auto­rů Olgy Studničkové Šípkové a Milana Studničky, ostat­ně jak už samot­ný název napo­ví­dá, je úžas­ným prů­vod­cem pro všech­ny ženy, kte­ré chtě­jí změ­nit svůj dosa­vad­ní život a opět jej žít napl­no se spous­tou lás­ky a štěs­tí.

Společně s auto­ry se vydá­te nej­pr­ve na ces­tu do své vlast­ní minu­los­ti. Zjistíte, co vás v živo­tě nej­ví­ce ovliv­ni­lo, s čím je nut­né se vyrov­nat, komu odpus­tit a v nepo­sled­ní řadě to vše při­jmout tak, abys­te se s tím vším již zby­teč­ně dále netrá­pi­li a koneč­ně se posu­nu­li dál.

Pomocí jed­no­du­chých návo­dů a cvi­če­ní vám pomů­žou odpou­tat se od své mnoh­dy „boles­ti­vé“ minu­los­ti se vše­mi její­mi křiv­da­mi, a dojít tak pro­ce­su odpuš­tě­ní a smí­ře­ní se sám se sebou.

Kromě jiné­ho vás nau­čí, jak nej­lé­pe pra­co­vat se svou vlast­ní ener­gií a pří­tom­nos­tí tak, abys­te neby­li vyčer­pa­ní a una­ve­ní, a moh­li se tak poz­dě­ji odmě­nit svou vysně­nou budouc­nos­tí.

Kniha je moc hez­ky napsa­ná a vel­mi dob­ře se čte. Možná je to i tím, že zde v kni­ze Olga pro­zra­zu­je vel­kou část ze své­ho osob­ní­ho živo­ta, jaký­mi peri­pe­ti­e­mi si muse­la pro­jít, než se nau­či­la pro­ží­vat svou vnitř­ní radost, kte­rá není jak­si závis­lá na vněj­ším svě­tě.

Prostřednictvím těch­to strá­nek se s čte­ná­ři podě­li­la pře­váž­ně o své život­ní zku­še­nos­ti, za kte­ré je vděč­ná, a to i přes­to, že ji stá­ly spous­tu boles­ti a slz. A kdo ví, tře­ba se jí poda­ří díky pře­da­ným radám odha­lit pod­sta­tu toho, co vás ve sku­teč­nos­ti trá­pí, a tím i nastar­to­vat vaši ces­tu za vět­ší rados­tí ze živo­ta....

Kniha pro ženy je vel­mi inspi­ra­tiv­ní, čer­pa­jí­cí z jed­not­li­vých metod kou­čin­ku, díky čemuž je sku­teč­ně pří­nos­ná pro všech­ny ženy, jež se ve svém živo­tě ztra­ti­ly a hle­da­jí tu správ­nou ces­tu po vytou­že­né změ­ně. Chcete-li svůj život změ­nit od zákla­dů, urči­tě si k ruce vez­mě­te tuto skvě­lou pub­li­ka­ci „Kniha pro ženy. Jak být spo­ko­je­ná sama se sebou a mít vět­ší radost ze živo­ta.“

KNIHA PRO ŽENY. Jak být spo­ko­je­ná sama se sebou a mít vět­ší radost ze živo­ta

Autoři: Olga stud­nič­ko­vá šíp­ko­vá, Milan Studnička

Vydalo nakla­da­tel­ství BizBooks v Brně roku 2023 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

První vydá­ní

Počet stran: 199

ISBN: 978-80-265-1139-7


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58390 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71947 KB. | 20.07.2024 - 12:04:45