Kritiky.cz > Recenze knih > Milfaitová Blanka: Příběh opravdové vášně

Milfaitová Blanka: Příběh opravdové vášně

PribehVasne
PribehVasne
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Blanku Milfaitovou jsem do pře­čte­ní její kni­hy nezna­la. A to i přes­to, že pat­ří k zná­mým osob­nos­tem, je drži­tel­kou něko­li­ka pres­tiž­ních „mar­me­lá­do­vých“ oce­ně­ní (dokon­ce i za nej­lep­ší mar­me­lá­du na svě­tě!), má svou kavár­nič­ku na Šumavě… Důvodů, proč mě zau­ja­la její kni­ha „Příběh oprav­do­vé váš­ně“ bylo hned něko­lik – ráda se poroz­hléd­nu po něja­kém titu­lu, kte­rý tro­chu vybo­ču­je z řady romá­nů. I když milu­ju kni­hy a růz­né kla­sic­ké pří­běhy čtu děs­ně ráda (ať už je to coko­liv – thriller, dysto­pie, roman­ti­ka…), tak jed­nou to chce pros­tě něja­kou změ­nu. A tu jsem potře­bo­va­la teď. Kniha má sym­pa­tic­kou obál­ku, vyza­řu­je z ní štěs­tí - to způ­so­bu­je urči­tě úsmě­va­vá a sym­pa­tic­ká autor­ka Blanka, kte­rá drží své mar­me­lád­ky, jako kdy­by to byly kle­no­ty. Naprosto chá­pu její vášeň k vaře­ní mar­me­lád, jídlu a obje­vo­vá­ní, pro­to mi kni­ha hned padla do oka a já jsem se nemoh­la dočkat, až dora­zí domů.

Když jsem kni­hu vyba­lo­va­la, řek­la jsem si jen: páni! Takhle kva­lit­ně zpra­co­va­nou kni­hu jsem už dlou­ho nedr­že­la v ruce. Přestože čtu čas­to kni­hy v pev­né vaz­bě, tak ten­to har­dback byl pocti­vý a pro­pra­co­va­ný do kaž­dé­ho detai­lu. Kniha je vel­ká a také pořád­ně těž­ká (tedy co se dneš­ních knih z ten­ké­ho a leh­ké­ho papí­ru týče). Ale to je správ­né! Po dlou­hé době jsem ote­vře­la oprav­do­vou, pořád­nou kni­hu! A to ani nemlu­vím o barev­ném zpra­co­vá­ní, fot­kách, kte­ré tvo­ří vel­kou část obsa­hu a také i prak­tic­ké šňůrce-záložce, kte­rá se vždy hodí. Tohle zvládlo nakla­da­tel­ství Mladá Fronta na jed­nič­ku s hvěz­dič­kou!

Ale nyní už k obsa­hu, o to pře­ci hlav­ně jde. Nečekejte žád­né smys­lu­pl­né vyprá­vě­ní z cest, deníč­ko­vé zápis­ky, kte­ré na sebe nava­zu­jí. Nečekejte epic­ký závěr, i když… ten má vlast­ně doce­la šťá­vu! Buďte při­pra­ve­ni na pří­jem­né a pře­de­vším lid­ské vyprá­vě­ní, rady o živo­tě, ze živo­ta a do živo­ta. Blanka není žád­ná mis­tr­ná spi­so­va­tel­ka, to nemys­lím nijak zle, jen chci podotknout, že se nesmí­te zara­zit nad jejím oso­bi­tým sty­lem psa­ní. Mě její kama­rád­ský styl ale moc vyho­vo­val, pře­ne­sl mě do tako­vé­ho domá­cí­ho pro­stře­dí a z jejích krás­ných a pouč­ných slov čiše­la jen upřím­nost.

Asi se ptá­te, o čem Příběh oprav­do­vé váš­ně vlast­ně je? Já bych ho osob­ně ozna­či­la jako skvě­lý život­ní prů­vod­ce, kte­rý vás nakop­ne. Ale lep­ší bude nej­spíš napsat to, že se jed­ná o zápis­ky z cest, kdy se Blanka spo­leč­ně s jejím pří­te­lem a čer­s­tvě naro­ze­nou dce­rou Eliškou vyda­la na roč­ní mar­me­lá­do­vou expe­di­ci, pro­je­la tři kon­ti­nen­ty, sbí­ra­la mno­ho růz­ných plo­dů, jejichž názvy ani nezná­me, potka­la záhad­né cizin­ce, nebez­peč­né mla­dí­ky, zjis­ti­la, jaké je to být okra­de­na, vaři­la kila mar­me­lád, uva­ři­la nej­vět­ší mar­me­lá­du na svě­tě, zís­ka­la oce­ně­ní za nej­lep­ší mar­me­lá­du na svě­tě… Nejraději bych Blance pogra­tu­lo­va­la a straš­ně ráda bych ji někdy potka­la a popo­ví­da­la si s ní. Příběh totiž není jen o recep­tech na mar­me­lá­dy (což je skvě­lé, že je nám autor­ka pro­zra­di­la!), ale před­sta­vu­je také Blančin život­ní pří­běh, neleh­ká roz­hod­nu­tí, roze­pře s rodi­nou, hle­dá­ní sebe sama v dneš­ním tech­nic­kém a moder­ním svě­tě. Kniha mě nakop­la k navrá­ce­ní ke „koře­nům“, leh­kos­ti bytí a pros­té­ho žití. Proč si nejsme schop­ni uží­vat živo­ta, jaký máme? Proč si nece­ní­me kva­lit­ních potra­vin, kte­ré nám jsou dostup­né? Vždyť tuto zpr­vu slo­ži­těj­ší a draž­ší mož­nost nechce­me vidět a radě­ji naku­pu­je­me jídlo-nejídlo v super­mar­ke­tech. Proč se nepo­za­sta­vit a popře­mýš­let o tom, co, jak a proč vůbec dělám? K čemu, pro koho je to dob­ré? Pomůže to něko­mu?

Jak si asi doká­že­te před­sta­vit, moh­la bych pokra­čo­vat done­ko­neč­na. Tím chci jen říct, že mi Příběh oprav­do­vé váš­ně pomohl otevřít oči a popře­mýš­let o živo­tě a o kva­li­tě suro­vin, kte­ré den­ně jím. Jinak recep­ty, fot­ky z cest, pří­ho­dy… celá kni­ha pro mě nemě­la chy­bu a já jsem jen čet­la a byla une­še­ná.

Tak lid­skou, pocti­vou, od srdíč­ka a s lás­kou psa­nou kni­hu jsem dlou­ho nečet­la a vím, že už dlou­ho číst také nebu­du. Nemohu nic jiné­ho, než vře­le dopo­ru­čit! U nás doma kni­ha měla obrov­ský úspěch, a to u všech gene­ra­cí, tak­že se neboj­te a s chu­tí do čte­ní a mar­me­lá­do­vé­ho mlsá­ní!


  • Vydavatel/výrobce:Mladá fron­ta
  • Počet stran:320
  • Vazba:Pevná bez pře­ba­lu lesk­lá
  • Rozměry:190 x 245
  • Kód:9788020432346
  • EAN:9788020432346
  • ISBN:978-80-204-3234-6
  • Rok vydá­ní:2014

Kniha ke kou­pi na Kniha.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,25841 s | počet dotazů: 249 | paměť: 72066 KB. | 21.04.2024 - 20:16:55