Kritiky.cz > Horory > UKM: The Ultimate Killing Machine (2006)

UKM: The Ultimate Killing Machine (2006)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pořádně si roz­mys­le­te, zda chce­te slou­žit své vlas­ti...

Výzkumné stře­dis­ko Millhaven: Doktor Stroheim se svo­jí asi­s­tent­kou se pod nátla­kem armád­ní­ho ser­žan­ta Blevinse pokou­ší pro­vá­dět taj­ný expe­ri­ment na lidech. Mají se z nich stát super­vo­já­ci.

Český název: Elektrické křes­lo
Režie: David Mitchell
Rok výro­by: 2006
Délka: 90 min
Země: USA/ Kanada

Hrají:
Michael Madsen ... (Major Blevins)
Mac Fyfe ... (Waylon)
Steve Arbuckle ... ( Buddy)
Victoria Nestorowicz ... (Zoe)
Erin Mackinnon ... (Carrie)
...a dal­ší

Právě pro­bí­há armád­ní nábor a noví zájem­ci jsou oprav­du pěk­ná indi­vi­dua. A tak se sta­ne, že čty­ři z nich Waylon, Buddy, Zoe a Carrie se dosta­nou prá­vě do zmí­ně­né­ho stře­dis­ka. Všichni jsou podro­be­ni men­ší pro­hlíd­ce a uzamče­ni v jed­né míst­nos­ti. A tak se delik­vent, feťač­ka, neú­spěš­ný stu­dent a hol­ka na útě­ku z domo­va mají mož­nost sezná­mit. Doktor pro­ve­de opět svůj expe­ri­ment, ale všech­no nedo­pad­ne tak, jak si před­sta­vo­val. Něco se zvrt­ne a najed­nou se z lov­ců stá­va­jí obě­ti. Čtveřice tak brzy zjis­tí, že při­hlá­sit se do armá­dy nebyl ten nej­lep­ší nápad.

Název fil­mu Elektrické křes­lo je hod­ně zavá­dě­jí­cí (čes­ké pře­kla­dy jsou otřes­né), pro­to­že s tím­to vyná­le­zem, kte­rý je nor­mál­ně pou­ží­ván k popra­vě odsou­ze­ných, má v tom­to sním­ku pra­má­lo spo­leč­né­ho. Scénáristé se zřej­mě poku­si­li o men­ší napo­do­be­ní Univerzálního vojá­ka s J. C. Van Dammem v hlav­ní roli, pro­to­že tady chtě­li taky stvo­řit super­vo­já­ky. Moc se jim to tedy nepo­ved­lo.

Spíš než o horror se jed­ná o tako­vou nepo­ve­de­nou akč­ní čer­nou kome­dii s pár dob­rý­mi hláš­ka­mi. Herecké výko­ny jsou ješ­tě v mezích při­ja­tel­nos­ti. Filmové tri­ky však už niko­liv. Kutálející se usek­nu­tá hla­va byla už na prv­ní pohled jas­ně umě­lá a při tak­zva­ných leka­cích scé­nách by se nelek­la ani moje babič­ka.

O hud­bě ani nemlu­vím. Staré sla­ďá­ky z 80.let, kte­ré by v roman­tic­kých nebo dra­ma­tic­kých fil­mech jis­tě uspě­ly – u horro­ru však asi ne. Jediné vel­ké pozi­ti­vum je, že tady hrál Michael Madsen, kte­ré­ho může­te znát z fil­mů Sin City, Kill Bill nebo Species. Další z her­ců Steve Arbuckle hrál v H2O.

Hodnocení:
Hodnotil bych film něco mezi 30-40%, líbi­la se mi jak posta­va Zoe tak i výkon Michaela Madsena.
To ale k cel­ko­vé­mu dojmu k fil­mu nesta­čí, pro­to­že jako celek za moc nestál. Takže se při­klá­ním spí­še k men­ší­mu hod­no­ce­ní 30%.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49037 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72150 KB. | 22.05.2024 - 03:41:48