Kritiky.cz > Horory > 2001 Maniacs: Field of Screams (2010)

2001 Maniacs: Field of Screams (2010)

rp 2001 Maniacs Field of Screams 2010.png
rp 2001 Maniacs Field of Screams 2010.png
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Krvelační bura­ni z Pleasant Valley ješ­tě neřek­li své posled­ní slo­vo…

Sestry Tina a Rome sice pří­liš inte­li­gen­ce nepo­bra­ly, ale jeli­kož zdě­di­ly sluš­ný balík peněz, roz­hod­ly se vytvo­řit vlast­ní rea­li­ty show. Společně se svým týmem objíž­dě­jí Státy a uta­hu­jí si nejen samy ze sebe, ale i z oby­va­tel jed­not­li­vých měst. Nepozornost řidi­če Jesuse je zave­de až do Iowy, kde se setká­va­jí s něko­li­ka vidlá­ky z Pleasant Valley. Co děla­jí tak dale­ko od své­ho domo­va? Starosta Buckman a hrst­ka jeho nej­věr­něj­ších spo­lu­ob­ča­nů již déle nevy­dr­že­li čeká­ní na dal­ší seve­řa­ny a roz­hod­li se jim vydat napro­ti. Nadešel totiž čas jejich dal­ších zvrá­ce­ných „oslav“ a nyní se jim naskyt­la pří­le­ži­tost, uko­jit své krva­vé chout­ky…


Český název: 2001 mani­a­ků: Pole vřís­ko­tu
Režie: Tom Sullivan
Rok výro­by: 2010
Délka: 84 min
Země: USA
Hrají:
Bill Moseley...(starosta George W. Buckman)
Lin Shaye...(Granny Boone)
Katy Johnson Evans...(Rome Sheraton)
Asa Hope...(Tina Sheraton)
Christa Campbell...(Milk Maiden)
Ryan Fleming...(Hucklebilly)
...a dal­ší


Tim Sullivan dostal po pěti letech opět chuť, podě­lit se z divá­ky o své zvrá­ce­né před­sta­vy a tak moh­lo vznik­nout vol­né pokra­čo­vá­ní 2001 mani­a­ků. Jenže dost pochy­bu­ji, že to byl zrov­na nej­lep­ší nápad, pro­to­že ten­to sequel roz­hod­ně nena­pl­nil ani z polo­vi­ny oče­ká­vá­ní nadr­že­ných divá­ků a spí­še dost poka­zil reži­sé­ro­vi jeho reno­mé. Opakovaný „vtip“ totiž už není vti­pem a zvláš­tě, když je vše mno­hem trap­něj­ší a ubo­žej­ší, než tomu bylo minu­le. Spíš bych ten­to film ozna­čil za vel­mi sla­bou paro­dii rema­ku a vůbec se nedi­vím, že s tím Robert Englund nechtěl mít nic doči­ně­ní.
Bill Moseley kte­rý ho v roli Buckmana nahra­dil, je sice dob­rý herec, ale tady mu neša­hal ani po kot­ní­ky. Oni cel­ko­vě byli všich­ni jižan­ští bura­ni ten­to­krát dost sla­bí – v rema­ku jsem si tu jejich zvrh­lost a demen­ci užil mno­hem více, ale Lin Shaye a Christa Campbell se sna­ži­ly, co to šlo, aby ten­to film byl ale­spoň tro­chu stra­vi­tel­ný. Jako celek to totiž byla jed­na vel­ká ubo­host, ale přes­to jsem tu našel něko­lik scén, kte­ré roz­hod­ně sto­jí za pozor­nost a pře­ce jenom mě doká­za­ly ale­spoň čás­teč­ně uspo­ko­jit (viz scé­na s cir­ku­lár­kou). Opět je zde spous­ta keců o sexu, rasis­tic­kých a sexis­tic­kých urá­žek, dušev­ních mrzá­ků a pře­de­vším naho­ty. Docela se divím, že se našlo tolik rádo­by „here­ček“, kte­ré odlo­ži­ly svrš­ky – jen­že ničím jiným by Sullivan ten­to­krát neza­bo­do­val.
Remake z roku 2005 byl totiž sice taky pěk­ně zvrá­ce­ný, ale v urči­tých momen­tech nám nabí­dl ale­spoň sluš­nou dáv­ku atmo­sfé­ry a bru­ta­li­ty. Navíc pří­běh nebyl tak dement­ní a hlav­ně trap­ný. Po horo­ro­vé strán­ce to tedy byla jed­na vel­ká bída, kte­rou udr­že­lo nad pádem do odpad­ní sto­ky jen něko­lik vtip­ných scén a hlá­šek, jed­na solid­ní vraž­da, no a ty polo­na­há děv­ča­ta.


Hodnocení:
40% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60662 s | počet dotazů: 250 | paměť: 71858 KB. | 18.07.2024 - 17:08:49