Kritiky.cz > Horory > Catacombs (2007)

Catacombs (2007)

rp Catacombs 28200729.jpg
rp Catacombs 28200729.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Návštěva sest­ry v Paříži se záhy změ­ní v zou­fa­lý boj o pře­ži­tí v míst­ních kata­kom­bách…
Victoria při­lé­tá do Paříže, aby zde navští­vi­la svou sest­ru Carolyn a uži­la si něko­lik spo­leč­ných dní. Její sest­ra však vede poně­kud divo­ký život a tak mís­to pro­hlí­dek muzeí jí uká­že jinou his­to­ric­kou památ­ku. Tou jsou roz­sáh­lé pod­zem­ní kata­kom­by, kte­ré v minu­los­ti poslou­ži­ly jako nej­vět­ší maso­vý hrob pro mili­o­ny těl. Nyní se zde pota­jí kona­jí nej­růz­něj­ší pár­ty a alko­hol zde teče prou­dem. Victoria se zde sezná­mí se sestři­ný­mi kama­rá­dy, kte­ří jí poví stra­ši­del­nou his­tor­ku o tajem­ném kul­tu a jejich potom­ku – obdo­bě anti­kris­ta v koz­lí kůži /masce, kte­rý pře­ží­vá v kata­kom­bách a zabi­jí lidi. Jde jen o míst­ní pově­ru, nebo sku­teč­nost? To brzy pocí­tí Victoria na vlast­ní kůži, pro­to­že se v tem­ných chod­bách ztra­tí a začí­ná nabý­vat dojmu, že jí někdo nebo něco sle­du­je. Její nej­hor­ší před­tu­cha se sku­teč­ně napl­ní a boj o holý život může začít…

Český název: Katakomby
Režie: Tomm Coker, David Elliot
Rok výro­by: 2007
Délka: 89 min
Země: USA
Hrají:
Shannyn Sossamon...(Victoria)
Pink...(Carolyn)
Mihai Stanescu...(Jean Michele)
Emil Hostina...(Henry)
Sandi Dragoi...(Llaves)
...a dal­ší
Filmy ode­hrá­va­jí­cí se v tem­ných stís­ně­ných pro­sto­rách, mám doce­la rád. Ve vět­ši­ně z nich se totiž roz­pou­tá slib­ně se stup­ňu­jí­cí atmo­sfé­ra a samo­zřej­mě v nich nechy­bí ani napě­tí. Jenže u toho­to kous­ku jsem byl váž­ně na váž­kách, zda si z nás tvůr­ci neu­dě­la­li stej­nou prdel, jako z Victorie. Samotné pro­stře­dí bylo doce­la dob­ré, ale jinak kro­mě neu­stá­lé­ho řva­ní hlav­ní hereč­ky a zábě­rů na kmi­ta­jí­cí se nohy, to za moc nestá­lo. Napětí jsem zde totiž postrá­dal téměř celou dobu a přes­to­že mno­zí tvr­dí opak, tak si za tím­to tvr­ze­ním budu stát.
Celé mi to totiž při­šlo až moc vyuměl­ko­va­né a zjed­no­du­še­ně řeče­no mi to pros­tě chy­bě­ly ony pověst­né šoku­jí­cí zvra­ty, či vybaf­nu­tí zpo­za rohu. Hlavní hrdin­ka pořád jen utí­ka­la za miho­tá­ní svět­la bater­ky, řva­la aby na sebe lépe upo­zor­ni­la i během scho­vá­vá­ní se za urči­té věci a kame­ra mnoh­dy sní­ma­la radě­ji leb­ky a kos­ter­ní pozůstat­ky, než aby se věno­va­la tomu, co by divák viděl mno­hem radě­ji. Ona ta „výzdo­ba“ kata­komb sku­teč­ně nahá­ně­la hrů­zu (tedy pokud by jste se tam pro­chá­ze­li sami), ale po chví­li to už pře­sta­lo být zají­ma­vé.
Nezachránil to ani smaž­kov­ský hudeb­ní dopro­vod. Zpěvačka Pink by se měla radě­ji věno­vat jenom tomu co umí a hra­ní to roz­hod­ně není. Škoda, že v tom jezír­ku neby­ly ale­spoň něja­ké orgie. Musím se ovšem při­znat, že ke kon­ci mě to doce­la chyt­lo. Konečně se výraz­ně zlep­ši­la atmo­sfé­ra a já dou­fal ale­spoň ve str­hu­jí­cí finá­le. Jenže ten úpl­ný finish to celé posral a to na plné čáře. Ono šoku­jí­cí odha­le­ní kdo že za tím sto­jí, totiž vůbec šoku­jí­cí neby­lo – tedy pokud jste pozor­ným divá­kem a nemu­sí­te se ani moc namá­hat. Shannyn Sossamon si tak sice moh­la vyřvat hla­siv­ky, ale viděl jsem jí už před­vést mno­hem lep­ší výko­ny a tady pros­tě ani ona nedo­ká­za­la zachrá­nit ale­spoň prů­měr­né hod­no­ce­ní.
Hodnocení:
40%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,78884 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71558 KB. | 18.06.2024 - 19:12:03