Kritiky.cz > Horory > Goosebumps (2015)

Goosebumps (2015)

rp Goosebumps 28201529.jpg
rp Goosebumps 28201529.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jack Black v rodin­né kome­dii, kte­rá tak tro­chu koke­tu­je i s horo­ro­vým žánrem.
Mladík Zach se při­stě­hu­je se svou mat­kou do malé­ho měs­teč­ka a z této změ­ny není vůbec nad­še­ný. Tedy jen do chví­le, kdy se sezná­mí se sou­se­do­vou dce­rou Hannah. Má to však jeden háček a tím je její nepří­liš vlíd­ný otec Stine. Ten si totiž nepře­je, aby se Zach ocho­mí­tal oko­lo jeho dce­ry a pře­de­vším jejich domu. Když však jed­no­ho veče­ra usly­ší z jejich domu dívčin křik, roz­hod­ne se jed­nat. Nejprve kon­tak­tu­je poli­cii, ale ta po výsle­chu Stinea ode­jde, aniž by se pře­svěd­či­la, jest­li je jeho dce­ra v pořád­ku. Proto se Zach roz­hod­ne jed­nat na vlast­ní pěst. Společně se svým jedi­ným „pří­te­lem“ Champem se vkra­dou do sou­se­do­va domu. Zde zjis­tí, že Stine je ve sku­teč­nos­ti úspěš­ným auto­rem série úspěš­ných best­selle­rů a ve svém domě má všech­ny své kni­hy zamče­né na zámek. Svou nevě­do­mos­tí ote­vřou jed­nu z knih a způ­so­bí tím hoto­vou kata­stro­fu. Stineova mon­stra z knih jsou totiž sku­teč­ná a on je drží z dosa­hu lidí uvěz­ně­né prá­vě ve svých kni­hách. Zlomyslné mon­stra pod vede­ním bři­cho­mluvec­ké lout­ky začnou tero­ri­zo­vat oby­va­te­lé měs­teč­ka a hod­la­jí se své­mu tvůr­ci šered­ně pomstít. Stine, Zach, Hannach a Champ tak musí spo­jit své síly, aby jejich řádě­ní zasta­vi­li a navrá­ti­li je zpět tam kam pat­ří…

Český název: Husí kůže
Režie: Rob Letterman
Rok výro­by: 2015
Délka: 104 min
Země: USA
Hrají:
Dylan Minnette...(Zach)
Odeya Rush...(Hannah)
Jack Black...(Stine)
Ryan Lee...(Champ)
Amy Ryan...(Gale)
...a dal­ší
Přiznám se, že kdy­bych na tohle šel do kina s domně­ním, že se bude jed­nat o „kla­sic­kou“ horo­ro­vou kome­dii, odchá­zel bych zřej­mě hod­ně zkla­mán. Pokud bych tam tedy nešel s dítě­tem. Tento film je totiž oprav­du určen hlav­ně pro men­ší pub­li­kum a nálep­ka „rodin­ný film“ je zce­la opráv­ně­ná. Naštěstí jsem si ten­to­krát dopře­du zjis­til, o co v něm půjde, tak­že se žád­né nemi­lé pře­kva­pe­ní neko­na­lo. Spíš jsem od toho neče­kal vůbec nic. Jack Black mi sice není nezná­mý, ale jeli­kož moc nesle­du­ji při­blb­lé ame­ric­ké kome­die, ani jsem nikterak nepo­stře­hl jeho kari­ér­ní úpa­dek.
Ničím extra ovšem mezi svý­mi mlad­ší­mi kole­gy nevy­ční­val. Stejně jako zby­tek osa­zen­stva podal oby­čej­ný prů­měr­ný výkon. Milovníci podob­ných fan­ta­sy dob­ro­druž­ných kome­dií si snad při­šli na své, ale já byl hlav­ně zvě­da­vý na horo­ro­vou strán­ku děje. Ta zde byla zastou­pe­na roz­ma­ni­tý­mi posta­va­mi (fil­mo­vý­mi mon­st­ry), z nichž někte­ří byli po vizu­ál­ní strán­ce doce­la pove­de­ní. Hlavně se mi líbil ten pudl. Vlkodlak v tren­kách či vra­žed­ní trpas­lí­ci byli spíš k smí­chu, ale tak coby se taky v podob­né kome­dii dalo čekat. On cel­ko­vě ten pří­běh zas až tak špat­ný nebyl, tedy hlav­ně z pohle­du dět­ské­ho divá­ka. Dobro pro­ti zlu, tro­cha roman­ti­ky a hlav­ně neo­hro­že­ní dět­ští hrdi­no­vé.
Mně však lezl nesku­teč­ně na ner­vy před­sta­vi­tel Champa, kte­ré­mu bych nej­ra­dě­ji zakrou­til tím jeho zuba­tým úsmě­vem již po něko­li­ka minu­tách. Jeho posta­va byla nesku­teč­ně odpu­zu­jí­cí, stej­ně jako ten jeho řev. Chápu, že v podob­ných fil­mech musí být vždy něja­ký ten debí­lek, ale tenhle byl koru­no­va­ný pablb. Vrátil bych se ale k samot­né­mu fil­mu – ač nám mís­ty tvůr­ci nabíd­li doce­la pove­de­nou atmo­sfé­ru i moment­ky (a to hlav­ně podo­bě úto­ků kniž­ních mon­ster), tak zde pře­vy­šo­va­ly pasá­že, při kte­rých jsem se dost nudil. Právě ten­to fakt mě nej­ví­ce nahlo­dá­val při koneč­ném roz­ho­do­vá­ní, jak ten­to film vlast­ně ohod­no­tit. Nebyl jsem vylo­že­ně zkla­mán, ale vlast­ně ani nevím, zda Husí kůži potře­bu­ji ješ­tě vidět zno­vu. V mých očích jde o oby­čej­ný prů­měr, kte­rý mi brzy vyšumí z hla­vy.
Hodnocení:
50%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,10589 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72196 KB. | 21.05.2024 - 22:01:09