Kritiky.cz > Horory > Children of the Corn IV: The Gathering (1996)

Children of the Corn IV: The Gathering (1996)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Naomi Watts při­chá­zí ale­spoň čás­teč­ně zachrá­nit upa­da­jí­cí kva­li­tu této horo­ro­vé ságy.

Studentka medi­cí­ny Grace se vra­cí do rod­né­ho měs­teč­ka Grand Island, aby pomoh­la své mat­ce a dvě­ma sou­ro­zen­cům. Matku trá­pí zlé sny a vidi­ny ve kte­rých se jí zje­vu­je malý chla­pec, kte­rý ji zavraž­dí zuba­tou kosou. Grace záro­veň nastou­pí do míst­ní nemoc­ni­ce jako výpo­moc a brzy začne mít vše­ho nad hla­vu. Během jedi­né noci dosta­nou všech­ny děti vel­kou horeč­ku, kte­rá se začne vymy­kat lékař­ské vědě a ta jak rych­le při­šla zase ode­šla, ale děti se od té doby změ­ni­ly. Začali si říkat jiný­mi jmé­ny, nepo­slou­cha­jí své rodi­če a začí­na­jí být agre­siv­ní. Netrvá to dlou­ho a v měs­teč­ku začnou umí­rat a mizet dospě­lí. Grace kon­tak­tu­je zou­fa­lý muž Donald, kte­rý tvr­dí, že všech­ny děti jsou posed­lé a ovlá­dá je podiv­ný pro­rok, kte­rý slou­ží „Tomu, jenž cho­dí mezi řád­ky“. Grace se musí zlu posta­vit v tvá­ří tvář dřív, než posed­ne i její sou­ro­zen­ce.

Český název: Kukuřičné děti 4: Zjevení / Kukuřičné děti: Krvavá skli­zeň
Režie: Greg Spence
Rok výro­by: 1996
Délka: 85 min
Země: USA

Hrají:
Naomi Watts ... (Grace Rhodes)
Karen Black ... (June Rhodes)
Brandon Kleyla ... (Josiah)
William Windom ... (Doktor Larson)
Brent Jennings ... (Donald Atkins)
... a dal­ší

Sága Children of the Corn posled­ní dobou dostá­va­la na frak, kdy sla­bá dvoj­ka i troj­ka nedo­ká­za­ly uspo­ko­jit divác­kou vášeň, kte­rou roz­pou­ta­la jed­nič­ka a tak prá­va na natá­če­ní kou­pi­lo studioDimension Films a roz­hod­lo se pro radi­kál­ní řeše­ní. Do reži­sér­ské­ho křes­la posa­di­li sice zele­ná­če Grega Spenceho, ale ten­to ambi­ci­óz­ní chla­pík se své šan­ci cho­pil s vel­kou ver­vou a navíc mu byla při­slí­be­ná účast něko­li­ka zná­mých tvá­ří v podo­bě skvě­lé aus­tral­ské hereč­ky Naomi Watts a ame­ric­ké stá­li­ce Karen Black. Obě tyto dámy před­ved­ly v čem, že tkví jejich síla a to v nad­prů­měr­ném herec­kém talen­tu. Přestože na inter­ne­to­vých strán­kách jako jsou csfd a imdb není ten­to díl hod­no­cen moc licho­ti­vě já musím říct, že pro mne to byl krok kupře­du.

Samotný děj fil­mu se dost liší od svých před­chůd­ců, pro­to­že Gatlin se stá­vá minu­los­tí a ten­to­krát o něm neu­sly­ší­me žád­nou zmín­ku. I ten­to­krát zde si uvi­dí­me pro­ro­ka v podo­bě malé­ho chlap­ce, kte­rý ovlá­dá a vede všech­ny děti, ale v tro­chu odliš­né podo­bě než kdy­ko­liv před­tím. Protože v prů­bě­hu fil­mu se dozví­me o malém chlap­ci Josiahovy, kte­rý byl výji­meč­ným potul­ným pro­ro­kem, ale potkal jej tra­gic­ký osud, kte­rý v něm vyvo­lal chuť po pomstě. Tato posta­va se ve fil­mu zje­vu­je hlav­ně ve snech a noč­ních můrách dospě­lých, doká­že však i zabí­jet o čem se pře­svěd­čí hned něko­lik postav. V ději však hra­je tro­chu ved­lej­ší roli, pro­to­že tím nej­dů­le­ži­těj­ším jsou tady samot­né děti z Grand Island. Postupně sle­du­je­me jejich pro­mě­nu a vra­žed­né chout­ky, jenž vyvr­cho­lí men­ším masa­krem. Diváci si zde oblí­bí hned něko­lik haran­tů najed­nou a u mě osob­ně ved­li dvoj­ča­ta.

Podobně jako u původ­ních Kukuřičných dětí zde vlád­ne tajem­ná atmo­sfé­ra, kte­rá se neu­stá­le stup­ňu­je až vyvr­cho­lí doce­la zají­ma­vým finishem. Z mého pohle­du se zde tvůr­cům poda­ři­lo to, co jsem postrá­dal u dru­hé­ho a tře­tí­ho dílu. Vraždící scén­ky byly doce­la pří­jem­ným zpes­t­ře­ním a divá­ci si tak moh­li vychut­nat něko­lik důmy­sl­ných poprav dospě­lých jedin­ců. Nejvíce se mi líbi­ly asi scén­ky z nemoc­ni­ce a úvod­ní ve sto­do­le. Tady bylo jas­ně vidět, že pře­ce jenom byl po ruce vět­ší kapi­tál peněz. Dalším důle­ži­tým fak­to­rem k ces­tě úspě­chu byla pří­tom­nost Naomi Watts. Tuhle hereč­ku jsem ješ­tě nikdy nevi­děl hrát špat­ně a i když se film potý­ká se špat­ným scé­ná­řem, nebo slab­ší atmo­sfé­rou, tak její výkon vždyc­ky uspo­ko­jí a divá­ci to ví.

Samozřejmě se zde najde i doce­la vel­ké množ­ství nelo­gic­kých scén či napros­to trap­ných dia­lo­gů. Nejsem sice odbor­ní­kem na ame­ric­ké čís­lo­vá­ní horeč­ky či tep­lo­ty, ale pokud na pří­stro­ji mají děti 105 stup­ňů tak by měly být už dáv­no po smr­ti, ale tady sta­či­lo jen pus­tit stu­de­nou vodu do vany a bylo zase dob­ře. Dost mi chy­bě­la i absen­ce kuku­řič­ných lánů, lépe řeče­no něja­kých pří­hod v nich, ale zase lep­ší než totál­ně zpac­ka­ný závěr troj­ky a uká­za­ná podo­ba kuku­řič­né­ho démo­na. Jako plus bych při­psal k dob­ru nápad pohrát si troš­ku s krví a ten­to­krát jí máme mož­nost vidět víc, než jenom pár kapek.

Tenhle díl urči­tě není žád­né vele­dí­lo, ale já mám z něho lep­ší pocit než z jeho dvou před­chůd­ců. Zřejmě hlav­ně díky Naomi a její­mu pocti­vé­mu výko­nu. Najde se tady spous­ta nesmys­lů a nelo­gič­nos­tí, ale po dlou­hé době jsem si zase užil sluš­nou atmo­sfé­ru a zají­ma­vé vraž­dí­cí scé­ny, kte­ré urči­tě sto­jí za povšim­nu­tí. Pro mě je to troš­ku lep­ší prů­měr.

Hodnocení:
60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,82954 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71968 KB. | 25.04.2024 - 15:26:54