Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Holky na tahu - 45 %

Holky na tahu - 45 %

Holky01 1
Holky01 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tento název pro film mi při­pa­dá tro­chu zavá­dě­jí­cí. Nejedná se o pří­běh puber­tál­ních ško­la­ček, kte­ré měly tako­vé štěs­tí a smůlu záro­veň, že se jim poda­ří se pořád­ně nafe­to­vat nebo opít. Jsou nao­pak pořád­né „sle­pi­ce“, kte­ré už před lety vylét­ly z kur­ní­ku, ale v hla­vě jim během při­bý­va­jí­cích let rozu­mu  nepři­by­lo. Ale to nebrá­ní tomu, aby se hlav­ní hrdin­ka Jess  nechys­ta­la na kari­é­ru sená­tor­ky a sou­čas­ně se lou­či­la se svo­bo­dou. Pozve své čty­ři kama­rád­ky z vyso­ké ško­ly do plá­žo­vé­ho domu, kde si chtě­jí spo­lu uží­vat. Alkohol a dro­gy se jim líbí víc než muži. Ačkoliv jed­no­mu na Jess hod­ně zále­ží. Kamarádky se před­há­ně­jí v obhroublém žva­ně­ní, ječe­ní i vymýš­le­ní bláz­ni­vých nápa­dů tak, že si na závěr pogra­tu­lu­jí, jak je jejich přá­tel­ství pev­né a úžas­né.

Americká spi­so­va­tel­ka, pro­du­cent­ka a reži­sér­ka Lucia Aniello není v reží­ro­vá­ní kome­dii žád­ný nová­ček a zku­še­nos­ti zís­ka­la při tvor­bě seri­á­lu Broad City pro ame­ric­kou kabe­lo­vou a sate­lit­ní tele­viz­ní sta­ni­ci. Broad City sle­du­je pří­běhy dvou žen kolem dva­ce­ti let, kte­ré žijí v New Yorku a z kaž­do­den­ních malič­kos­tí děla­jí hys­te­ric­ké a zne­po­ko­ju­jí­cí udá­los­ti. Ženské hrdin­ky jsou patr­ně pro Luciu hod­ně inspi­ra­tiv­ní, pro­to­že si je vybra­la i do scé­ná­ře k celo­ve­čer­ní­mu fil­mu Holky na tahu. Zvolila vět­ší sku­pi­nu, pro­to­že to umož­ňu­je více kom­bi­na­cí ve spo­leč­ných  scé­nách a dají se vyu­žít růz­né herec­ké typy. Scénář nabí­zí komic­ké situ­a­ce v kom­bi­na­ci se slov­ní­mi vti­py hrub­ší­ho zrna. Většinou se tako­vé scé­ná­ře píšou pro muž­ské posta­vy, ale ten­to­krát jsou hlav­ní­mi hrdin­ka­mi mla­dé ženy. Vypadá to, že se Lucia sna­ží o pře­ne­se­ní muž­ské­ho humo­ru do svě­ta žen, kdy domi­nu­je hys­te­ric­ké ječe­ní jako základ pro jed­ná­ní v kri­zo­vých situ­a­cích. Je to pocho­pi­tel­ně myš­le­no v humor­né nad­sáz­ce, ale je to zce­la odliš­ný humor, než kte­rý zná­me z čes­kých fil­mo­vých kome­dií. Každopádně se hereč­ky moh­ly „vyřá­dit“. Trochu zkrát­ka vyšly ve fil­mu muž­ské posta­vy a nejsou to žád­ní hrdi­no­vé. Ženy ve fil­mu domi­nu­jí a doka­zu­jí, že i pod suk­ně­mi se mohou scho­vá­vat “kou­le“ a žád­né spros­té slo­vo není pro jem­nou žen­skou pusin­ku nevy­slo­vi­tel­né.

Pětici kama­rá­dek hra­je Scarlett Johansson (Jess), Kate McKinnon (Pippa ), Zoë Kravitz (Blair), Jillian Bell (Alice) a Ilana Glazer (Frankie), se kte­rou reži­sér­ka spo­lu­pra­co­va­la už při natá­če­ní seri­á­lu Broad City. Všechny hereč­ky se sna­ží dostat do svých postav ale­spoň tro­chu lid­sky nor­mál­ní­ho cho­vá­ní, ale vět­ši­nou scé­ny gra­du­jí až na hra­ni­ci trap­nos­ti. Ale to v pod­sta­tě této kome­dii pro­spí­vá. Herce v muž­ských rolích je mi doce­la líto. Jejich posta­vy jsou čas­to pasiv­ní nebo půso­bí jako lehce retar­do­va­ní a neši­ko­vé. Nejtrapnější roli snou­ben­ce pobí­ha­jí­cí­ho v plen­ko­vých kalhot­kách hra­je Paul W. Downs. Docela ho chá­pu. Takovou roli by asi jiný muž s chu­tí odmí­tl. Paul však si zahrál pod­le vlast­ní­ho scé­ná­ře, pro­to­že se podí­lel na jeho tvor­bě a sou­čas­ně je jed­ním z pro­du­cen­tů fil­mu.

Holky na tahu jsou bláz­ni­vou kome­dií, kte­rá není vhod­ná pro mlá­dež a děti. Nevím, jak si své­ráz­ný humor uži­jí muži. Určitě zde ženy nepů­so­bí jako pří­klad vzor­ných matek a milu­jí­cích ženu­šek. Chvílemi se děj nikam nepo­sou­vá, pro­to­že se hod­ně času pro­tla­chá a pro­je­čí. Ale pro let­ní večer s lehce una­ve­nou mys­lí může být film sne­si­tel­ný.


Podívejte se na hodnocení Holky na tahu na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,19109 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71945 KB. | 25.07.2024 - 14:53:33