Kritiky.cz > Horory > Contracted: Phase II (2015)

Contracted: Phase II (2015)

rp Contracted Phase II 28201529.jpg
rp Contracted Phase II 28201529.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nechráněný sex může mít občas oprav­du nedo­zír­né násled­ky. Zvláště když se mís­to pohlav­ní cho­ro­by naka­zí­te agre­siv­ním virem!

Samantha nako­nec pro­hrá­la mar­ný boj se svou pro­mě­nou, ztra­ti­la zbyt­ky své lid­skosti a její trans­for­ma­ce v „zom­bie“ byla dota­že­na do smut­né­ho kon­ce. Teď je na řadě Riley, kte­ré­mu se pohled­ná lesbič­ka vždyc­ky líbi­la a po nehut­né intim­ní chvil­ce, byl nezná­mým a agre­siv­ním viru­sem naka­žen i on. Jeho tělo začí­ná poci­ťo­vat znám­ky pro­mě­ny a tak zby­tek času, kte­rý mu zbý­vá, hod­lá věno­vat pát­rá­ní po tajem­ném muži, kte­rý Samanthu naka­zil. Ten je totiž vidi­tel­ně vůči němu imun­ní a navíc hod­lá vědo­mě dal­ším šíře­ním roz­pou­tat oprav­do­vou apo­ka­ly­p­su. Riley si však neu­vě­do­mu­je, že díky němu jsou v obrov­ském nebez­pe­čí i jeho nej­bliž­ší, kte­ré tolik milu­je…Režie: Josh Forbes

Rok výro­by: 2015

Délka: 78 min

Země: USA

 

Hrají:

Matt Mercer...(Riley)

Marianna Palka...(Crystal Young)

Morgan Peter Brown...(BJ)

Anna Lore...(Harper)

Najarra Townsend...(Samantha)

...a dal­ší


Existuje celá řada fil­mů, jejichž pokra­čo­vá­ní jsou mnoh­dy lep­ší, než samot­ný ori­gi­nál. Je však i spous­ta těch, jenž radě­ji nikdy nemě­li být nato­če­né. Tento kou­sek zůstá­vá někde upro­střed, ale i tak si trou­fám tvr­dit, že jde spí­še o zby­teč­ný sequel. Ani prv­ní Contracted totiž nepa­t­řil mezi zrov­na okouz­lu­jí­cí fil­my, přes­to si mou pozor­nost nako­nec vyslou­žil. Mohla za to hlav­ně doce­la sym­pa­tic­ká hlav­ní hrdin­ka v podá­ní Najarry Townsend, kte­rá odved­la sluš­ný herec­ký výkon a mís­ty jsem se dočkal i zají­ma­vé atmo­sfé­ry + humu­sác­ké­ho finál­ní­ho sexu.

 

Dvojka však už tak dob­rá neby­la. Nový reži­sér chtěl hlav­ně při­dat na akč­nos­ti, čímž však prá­vě trpě­lo budo­vá­ní pochmur­né atmo­sfé­ry. Navíc podru­hé už tak neza­u­ja­la ani postup­ná pro­mě­na naka­že­ných. Vše pod­stat­né bylo vidě­no minu­le (vypa­dá­vá­ní zubů, zvra­ce­ní, čer­ví­ci, krva­vé oči…). No i tady však nako­nec došlo na gore (vydloub­nu­té oko, řezá­ní kober­co­vým noží­kem do těla, kou­sá­ní do krku, bab­ča a těhot­ná sest­ra…), ovšem dost pod­stat­ná dél­ka fil­mu se věno­va­la pát­rá­ní a pood­ha­lo­vá­ní tajem­né­ho chláp­ka, kte­rý tohle všech­no měl na svě­do­mí a poprav­dě BJ moc sym­pa­tií nepo­bral. Stejně jako nám neby­lo vysvět­le­no dost pod­stat­ných infor­ma­cí ohled­ně viru.

 

Phase II nám tak sice rov­něž nabíd­la něko­lik nechut­něj­ších scén a počet mrtvých taky nebyl zrov­na zane­dba­tel­ný, ale mně samot­né­mu se více líbi­la jis­tá for­ma „inti­mi­ty“ jed­nič­ky. Jelikož jsem prv­ní díl ohod­no­til prů­měr­nou znám­kou, tady musím jít tro­chu dolů.


Hodnocení:

40% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60567 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71998 KB. | 21.04.2024 - 23:02:14