Kritiky.cz > Horory > Friday the 13th (1980)

Friday the 13th (1980)

rp Friday the 13th 28198029.jpg
rp Friday the 13th 28198029.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nedbali varo­vá­ní a tak musel při­jít záko­ni­tě trest! Legendární série byla prá­vě odstar­to­vá­na…


Steve Christy se roz­ho­dl spo­leč­ně s něko­li­ka mla­dý­mi vedou­cí­mi zno­vu po letech otevřít let­ní tábor u jeze­ra Crystal Lake. Nedbal varo­vá­ní míst­ních, že toto mís­to má tra­gic­kou a pěk­ně krva­vou his­to­rii, kte­rá i po dva­ce­ti letech děsí oby­va­te­lé neda­le­ké­ho měs­teč­ka. Nejen že se zde roku 1958 údaj­ně kvů­li nepo­zor­nos­ti dospě­lých uto­pil malý chla­pec Jason, jehož tělo se nikdy nena­šlo, ale o rok poz­dě­ji někdo bru­tál­ně zavraž­dil dva mla­dé vedou­cí a zalo­žil úmy­sl­ný požár. Od té doby se všech­ny dal­ší poku­sy o zno­vu ote­vře­ní tábo­ra potý­ka­li s něja­ký­mi neho­da­mi, nebo živel­ný­mi pohro­ma­mi a pro­to mno­zí toto mís­to ozna­či­li za pro­kle­té a radě­ji se mu vyhý­ba­jí. Steve si z toho však nic nedě­lá a omla­di­na to pova­žu­je za báchor­ky sta­rých used­lí­ků. Ovšem jen do osud­né deš­ti­vé noci, kdy se k jeze­ru Crystal Lake vrá­tí smrt a utr­pe­ní. Nikdo toto mís­to nemá opus­tit živý a tábor nesmí být zno­vu ote­vřen…!!!


Český název: Pátek tři­nác­té­ho

Režie: Sean S. Cunningham
Rok výro­by: 1980
Délka: 95 min
Země: USA
Hrají:
Betsy Palmer...(Pamela Voorhees)
Adrienne King...(Alice)
Laurie Bartram...(Brenda)
Kevin Bacon...(Jack)
Jeannine Taylor...(Marcie)
Harry Crosby...(Bill)
...a dal­ší


Dnes je pří­hod­né datum / den, abych koneč­ně začal plnit své res­ty a dlou­ho­do­bé sli­by, že i já se koneč­ně podí­vám na tuto dnes již kul­tov­ní sérii. Samozřejmě jsem musel začít prv­ním dílem, na kte­rý mám dost roz­po­ru­pl­né vzpo­mín­ky – potaž­mo na celou sérii. Dodnes si vzpo­mí­nám, jak všich­ni bás­ni­li o Pátku 13 a já už coby nác­ti­le­tý jsem pořád nevi­děl ani jeden díl. V dět­ství mě totiž tato série tak nějak minu­la – já dával před­nost Noční můře, Vetřelcům a zví­ře­cím horo­rům typu Čelisti a Orca. Když to pak dáva­li v tele­vi­zi, celý nad­še­ný jsme teh­dy s bra­tran­cem used­li k TV, zača­li nahrá­vat na video. Během toho jsme si pořád říka­li: kde je sak­ra ten opě­vo­va­ný Jason? Takže troš­ku při­šlo dost vel­ké zkla­má­ní a svým způ­so­bem i zane­vře­ní. No a za něja­ký čas se mi dostal do rukou 9 a 10 díl – no a co si bude­me poví­dat, o moc lep­ší pocit (no spíš ješ­tě hor­ší) jsem nepo­cí­til. Následoval Freddy vs Jason a já si mohl koneč­ně vychut­nat i legen­dár­ní­ho kille­ra od jeze­ra Crystal Lake.
Teď po letech jsem se tedy vrá­til úpl­ně na začá­tek a hod­lám si jeho „sto­ry“ vychut­nat pěk­ně postup­ně. No a v mno­ha pří­pa­dech to bude má pre­mi­é­ra. Konečně jsem však mohl oce­nit pří­nos Seana S. Cunninghama jak pro celý sla­sher (coby sub­žánr) tak i horo­ro­vý žánr jako tako­vý. Zrodila se legen­da a ani mi moc neva­di­lo, že to vlast­ně bylo „bez Jasona“. Základy pro kvan­tum násle­dov­ní­ků byly polo­že­ny a spo­leč­ně (a hlav­ně) s Halloweenem (kte­rý jsem mimo­cho­dem rov­něž dodnes nevi­děl kom­plet – taky jen asi dva-tři díly) se sta­li iko­na­mi a vzo­ry pro něko­lik násle­du­jí­cích gene­ra­cí i hro­ma­du dal­ších tvůr­ců.
Ač má film potaž­mo celá záplet­ka něko­lik doce­la vidi­tel­ných nedo­stat­ků, v té době to muse­la být napros­tá bom­ba. Ponuré pro­stře­dí s ješ­tě děsi­věj­ší minu­los­tí, záhad­ný vrah, kte­rý nelí­tost­ně likvi­du­je všech­ny živé – někte­ré obzvláš­tě bru­tál­ní­mi způ­so­by, jiné kla­sic­ky mimo záběr kame­ry – což nám však neza­brá­ní si násled­ně vychut­nat obje­ve­ní mrt­vol. K tomu tam pobí­ha­jí polo­na­hé děv­ča­ta i chlap­ci – no pros­tě všech­ny potřeb­né ingre­di­en­ce k uspo­ko­je­ní divá­ka. Jasně, dá se tu nara­zit na dost chyb a nelo­gič­nos­tí, ale jak jinak by vznik­lo ono „klišé“, kte­ré násled­ně všich­ni tak rádi oko­pí­ro­va­li. Tady to máte pře­ce v ori­gi­nál­ním pro­ve­de­ní. Dodnes mi však vrtá hla­vou, jak se kurňa vecpa­la pod tu postel Kevina Bacona. Já ale pros­tě nemůžu jinak, ale tohle je lehce nad­prů­měr­ná zále­ži­tost, kte­rá sice není doko­na­lá, ale sak­ra tohle je začá­tek „kul­tu“…

Hodnocení:
70%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,87655 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72213 KB. | 20.05.2024 - 04:00:03