Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > 7 žen a jedna záhada: skromný remake 8 žen nepostrádá kouzlo

7 žen a jedna záhada: skromný remake 8 žen nepostrádá kouzlo

Foto: Warner Bros. Italia
Foto: Warner Bros. Italia
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Skupina žen, kte­ré se na svát­ky sejdou na odlehlém ital­ském ven­ko­vě, zjis­tí, že byl zavraž­děn patri­ar­cha rodi­ny a jed­na z nich musí být vrah - ve fil­mu 7 žen a jed­na záha­da (7 don­ne e un miste­ro), kte­rý měl pre­mi­é­ru v ital­ských kinech o loň­ských Vánocích a nyní je k vidě­ní po celém svě­tě na Netflixu.

Tato odleh­če­ná vari­a­ce na film Françoise Ozona 8 žen, bez jed­né z žen, se ori­gi­ná­lu nevy­rov­ná, ale díky někte­rým chut­ným herec­kým výko­nům a sviž­né­mu podá­ní doká­že prcha­vě okouz­lit.

Děj fil­mu 7 žen a jed­na záha­da se ode­hrá­vá o Vánocích v ital­ském ven­kov­ském síd­le a hlav­ní roli v něm hra­je Diana Del Bufalo jako Susanna, dce­ra ital­ských rodi­čů z vyš­ší tří­dy, kte­rá na svát­ky navští­ví rodin­né leto­vis­ko u jeze­ra.

Již tam jsou babič­ka Rachele (Ornella Vanoni), mamin­ka Margherita (Margherita Buy) a mlad­ší sest­ra Catarina (Benedetta Porcaroli z Perfect Strangers) spo­lu s tetou Agostinou (Sabrina Impacciatore). A neče­ka­ně svůd­ná nová slu­žeb­ná Maria (Luisa Ranieri), její­hož vzhle­du si Susanna oka­mži­tě všim­ne.

Když se však ženy z domu vyda­jí zkon­t­ro­lo­vat nevi­di­tel­né­ho patri­ar­chu rodi­ny, zjis­tí, že byl zavraž­děn... a jed­na z nich je s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí vra­hem. Když se v domě obje­ví milen­ka Veronika (Micaela Ramazzottiová), aby zkon­t­ro­lo­va­la své­ho milen­ce, při­bu­de do pří­pa­du dal­ší pode­zře­lý, kte­rý dosta­ne hoř­kou

Bez pomo­ci úřa­dů, dokud se nevy­no­ří sně­ho­vá bou­ře, se ženy poku­sí vyře­šit záha­du sto­jí­cí za vraž­dou samy. Místo toho odha­lí řadu moti­vů a jen málo ali­bi, když odha­lí dlou­ho dří­ma­jí­cí rodin­ná tajem­ství a něko­lik nových pře­kva­pe­ní.

Film 7 žen a jed­na záha­da, kte­rý reží­ro­val Alessandro Genovesi, jenž spo­lu s Lisou Nur Sultan napsal i scé­nář, se doce­la přes­ně drží pří­bě­hu Ozonova fil­mu z roku 2002, kte­rý sám vzni­kl pod­le diva­del­ní hry Roberta Thomase z roku 1958. Vzhledem k tomu, že vrchol­né odha­le­ní je jed­ním z nejdy­na­mič­těj­ších prv­ků pří­bě­hu, ti, kdo už pří­běh zna­jí, si z této nej­no­věj­ší ver­ze mož­ná mno­ho neod­ne­sou.

Ale pro ty, kdo si film nala­dí nasle­po pro­střed­nic­tvím Netflixu, je 7 žen a jed­na záha­da leh­kou zába­vou posí­le­nou svá­teč­ní atmo­sfé­rou a někte­rý­mi atrak­tiv­ní­mi herec­ký­mi výko­ny. Impacciatore, kte­rá si nedáv­no zahrá­la hote­li­ér­ku v dru­hé sérii seri­á­lu HBO Bílý lotos, je v roli opuš­tě­né tety obzvlášť okouz­lu­jí­cí.

7 žen a jed­na záha­da nepři­ná­ší nic podob­né­ho jako Ozonův před­cho­zí film - pře­hna­ný muzi­kál ve sty­lu Hollywoodu 50. let, ale mís­to toho roz­plé­tá svůj pří­běh pří­mo­ča­ře a do znač­né míry neškod­ně a ve výsled­ku je doko­na­le nená­roč­nou stre­a­mo­va­nou zába­vou.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení 7 žen a jedna záhada na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,70039 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71615 KB. | 23.06.2024 - 02:58:06