Kritiky.cz > Festivaly > Oslavte s námi český film a buďte hrdí na naše filmaře, vzkazují organizátoři 32. ročníku festivalu Finále Plzeň divákům

Oslavte s námi český film a buďte hrdí na naše filmaře, vzkazují organizátoři 32. ročníku festivalu Finále Plzeň divákům

upraveny FP logo
upraveny FP logo
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Finále Plzeň zve­řej­ňu­je pro­gram své­ho 32. roč­ní­ku, kte­rý pro­běh­ne od 11. do 16. dub­na v Plzni. I v letoš­ním roce je fil­mo­vá pře­hlíd­ka pře­de­vším osla­vou čes­ké­ho fil­mu a jeho tvůr­ců – jako jedi­ný domá­cí fes­ti­val má v hle­dáč­ku své­ho zájmu čes­kou fil­mo­vou, tele­viz­ní i inter­ne­to­vou tvor­bu a nově­ji také poči­ny, kte­ré vznik­ly v čes­ké kopro­duk­ci. Šestidenní pro­gram nabíd­ne divá­kům cel­kem 124 pro­jek­cí, fil­my v 5 sou­těž­ních a 10 nesou­těž­ních sek­cích, dopro­vod­né kon­cer­ty, autor­ská čte­ní a mimo jiné také tře­ba ven­kov­ní silent kino s mara­to­ny nových seri­á­lů České tele­vi­ze Most! a Zkáza Dejvického diva­dla. Zahajovacím fil­mem fes­ti­va­lu bude ve čtvr­tek 11. dub­na od 19.00 ces­to­pis­ný doku­ment Cesta jako žád­ná ze sta s akté­ry Lukášem Sochou a Tomášem Vaňourkem. Ti se roz­hod­li vydat se po sto­pách legend Jiřího Hanzelky a plzeň­ské­ho rodá­ka Miroslava Zikmunda, kte­rý letos osla­vil 100. naro­ze­ni­ny.

Průvodci fes­ti­va­lem - a mode­rá­to­ry zaha­jo­va­cí­ho i finá­lo­vé­ho veče­ra - budou her­ci Jan Cina a Petr Vančura, kte­ří jsou rov­něž hlav­ní­mi tvá­ře­mi fes­ti­va­lo­vé kam­pa­ně. Finále Plzeň se tra­dič­ně bude konat v pro­sto­rách Měšťanské bese­dy, dále DEPO2015, Anděl Music Baru, Café Regner, MōōVEMENTu a pro­gram bude zasa­zen i do Kopeckého sadů. Pro rych­lej­ší pohyb mezi fes­ti­va­lo­vý­mi sta­no­viš­ti mohou návštěv­ní­ci vyu­žít půj­čov­nu kol před Besedou, kte­rou zajis­tí Kolem Plzně.

„Rádi bychom, aby fes­ti­val lidem umož­nil užít si čes­kou fil­mo­vou tvor­bu a pod­po­řit ji. Stejně jako fan­dí­me čes­kým hoke­jis­tům nebo vyhle­dá­vá­me lokál­ní potra­vi­ny, může­me být hrdí i na naše fil­ma­ře,“ vzka­zu­je ředi­tel­ka fes­ti­va­lu Eva Veruňková Košařová. „Finále Plzeň již něko­li­ká­tým rokem není pou­hou bilanč­ní pře­hlíd­kou, tedy neob­sa­hu­je kom­plet­ní pře­hled fil­mů z minu­lé­ho roku, ale vybí­rá­me pozo­ru­hod­né fil­mo­vé, tele­viz­ní a inter­ne­to­vé poči­ny z uply­nu­lé­ho roku nebo také fil­my v pre­mi­é­ře či před­pre­mi­é­ře. A nově jsou v sou­tě­ži zahr­nu­ty také sním­ky, kte­ré vznik­ly v mezi­ná­rod­ních kopro­duk­cích,“ dodá­vá

Filmy v sou­tě­ži

Tvůrci moh­li do 32. roč­ní­ku Finále Plzeň při­hla­šo­vat své poči­ny v níže vypsa­ných kate­go­ri­ích, z nichž vzejde vždy jeden vítěz­ný pro­jekt, kte­rý zís­ká Zlatého led­ňáč­ka.
Vítěze čeká skle­ně­ná soš­ka sty­li­zo­va­né­ho led­ňáč­ka, kte­rou vyrá­bě­jí čeští sklá­ři
z Kolektiv Ateliers v Novém Boru.

Nejlepší celo­ve­čer­ní hra­ný nebo ani­mo­va­ný film
Novinkou letoš­ní­ho roč­ní­ku je, že se do této sou­těž­ní sek­ce moh­ly hlá­sit i fil­my, kte­ré vznik­ly pou­ze v čes­ké kopro­duk­ci a měly pre­mi­é­ru v roce 2018. V pro­gra­mu se tak obje­ví napří­klad pol­ský film Útěk, nebo rumun­ský film Nevadí mi, že se do dějin zapí­še­me jako bar­ba­ři. Kromě výše jme­no­va­ných jsou v této sek­ci zařa­ze­ny loni pre­mi­é­ro­va­né fil­my:

Domestik, Hastrman, Chata na pro­dej, Toman, Jan Palach a Všechno bude

Nejlepší doku­men­tár­ní film
V doku­men­tár­ní sou­těž­ní sek­ci se divá­kům před­sta­ví cel­kem 9 sním­ků :

Archa svě­tel a stí­nů, Až při­jde vál­ka, Central Bus Station, Cirkus Rwanda, King Skate,
Mimořádná zprá­va, Okupace 1968, Svědkové Putinovi a Vratislav Effenberger

Nejlepší tele­viz­ní a inter­ne­to­vý pro­jekt v kate­go­rii „seri­á­lo­vá tvor­ba“
V uply­nu­lém roce vznik­lo či bylo vysí­lá­no něko­lik výji­meč­ných tele­viz­ních sérií. O
Zlatého led­ňáč­ka budou svá­dět boj seri­á­ly :

Dabing Street, Most!, Profesor T., Terapie, Rédl a Vzteklina.

Nejlepší tele­viz­ní a inter­ne­to­vý pro­jekt v kate­go­rii „film a mini­sé­rie“

O Zlatého led­ňáč­ka v kate­go­rie věno­va­né tele­viz­ním a inter­ne­to­vým fil­mům a
mini­sé­ri­ím se utka­jí :

Dukla 61, Trojí život, Metanol, Můj strý­ček Archimedes a Balada o pilo­to­vi

Nejlepší stu­dent­ský krát­ko­me­tráž­ní film

Ve stu­dent­ské sek­ci budou zápo­lit ani­mo­va­né sním­ky :

Bloody Fairy Tales, Spolu sami, Prázdniny a Na okra­ji.

Hrané krát­ko­me­tráž­ní stu­dent­ské fil­my v sou­tě­ži jsou :

Release, Jail Break a Sto dva­cet osm tisíc

„Soutěžní fil­my opět hod­no­tí mezi­ná­rod­ní poro­ty, což při­ná­ší jiný pohled na tuzem­skou
fil­mo­vou a seri­á­lo­vou tvor­bu. Je zají­ma­vé sle­do­vat, jak se názo­ry čes­kých a
slo­ven­ských pro­fe­si­o­ná­lů liší od těch zahra­nič­ních,“ podo­tý­ká ředi­tel­ka fes­ti­va­lu.

Nesoutěžní fil­mo­vé sek­ce

První úlo­vek – part­ne­rem sek­ce je spo­leč­nost Škoda JS: V rám­ci sek­ce budou uve­de­ny zají­ma­vé pre­mi­é­ry a před­pre­mi­é­ry – např. čtve­ři­ce krát­kých sním­ků Problémy prv­ní­ho svě­ta, psy­cho­lo­gic­ké dra­ma Beze sto­py či film První akč­ní hrdi­na s Jiřím Mádlem v hlav­ní roli.

Na vlně: Sekce před­sta­vu­je výběr nej­no­věj­ších fil­mů, kte­ré měly pre­mi­é­ru od led­na do dub­na letoš­ní­ho roku. Objeví se mezi nimi napří­klad sním­ky Teroristka, Ženy v běhu, Léto s gentle­ma­nem, Trabantem tam a zase zpát­ky a dal­ší.

V síti 2018: V pro­gra­mo­vé sek­ci V síti při­ná­ší­me prů­řez čes­kou kine­ma­to­gra­fií roku 2018 s cílem upo­zor­nit na zají­ma­vé titu­ly, kte­ré byly uve­de­ny v kino­dis­tri­buci a bez pochy­by sto­jí za pozor­nost. Diváci se mohou těšit na sním­ky : jako Hovory s TGM, Miss Hanoi, Zlatý pod­raz, Mars, Úsměvy smut­ných mužů a dal­ší.

České sto­py v mezi­ná­rod­ních kopro­duk­cích: Českou kine­ma­to­gra­fii netvo­ří jen ryze čes­ké fil­my, ale také fil­my zahra­nič­ní, kte­ré jsou mino­rit­ní­mi kopro­duk­ce­mi, ane­bo také sním­ky, na kte­rých se podí­le­li čeští tvůr­ci a her­ci.
Tento rok budou popr­vé uve­de­ny pro­jek­ce něko­li­ka zají­ma­vých čes­kých kopro­duk­cí se Slovenskem, Polskem,Lotyšskem, Rumunskem nebo Ruskem.

ZOOM: Finále Plzeň v rám­ci sek­ce ZOOM pre­zen­tu­je vítěz­né fil­my z národ­ních
fil­mo­vých fes­ti­va­lů v Chorvatsku a Rakousku.

Německé kino: I ten­to rok při­pra­vi­lo Finále Plzeň ve spo­lu­prá­ci s fil­mo­vým fes­ti­va­lem v Cottbus sek­ci Německé kino, kde budou pro­mí­tá­ny celo­ve­čer­ní akrát­ké fil­my mla­dých tvůr­ců, kte­ré zís­ka­ly ohlas i mimo Německo.
Dimenze doku­men­tu: Dokumentární sek­ce před­sta­ví 6 nesou­těž­ních doku­men­tů, mezi nimi je tře­ba film V Mosulu.
U pra­me­ne: Sekce U pra­me­ne je věno­vá­na stu­dent­ským fil­mům mimo sou­těž. Například jedi­né­ho čes­ké­ho repre­zen­tan­ta na letoš­ním Berlinále, lout­ko­vý film Pouštět draka.

Archiv: Ve fes­ti­va­lo­vém pro­gra­mu nechy­bí ani archiv­ní skvos­ty, pro­mí­ta­né pod širým nebem v Kopeckého sadech na spe­ci­ál­ní insta­la­ci z vod­ních bare­lů. Sekce je letos věno­vá­na same­to­vé revo­lu­ci – pro­mí­tat se bude skle­pác­ký film Kouř či Pějme píseň doho­la.

Zvláštní uve­de­ní: Sekce potě­ší návštěv­ní­ky vysí­lá­ním celé­ho seri­á­lu Most!Zkáza dej­vic­ké­ho diva­dla ven­ku před Měšťanskou bese­dou. Uveden bude také nový inter­ne­to­vý seri­ál Skvrna.

Mladá krev: Tři mla­dí naděj­ní her­ci Zdeněk Piškula, Antonie Formanová a Josef Trojan vybra­li fil­my, kte­ré je z fes­ti­va­lo­vé nabíd­ky nej­ví­ce oslo­vi­ly. Zároveň sami účin­ku­jí ve fil­mech, kte­ré se dosta­ly do pro­gra­mu 32. roč­ní­ku Finále Plzeň. Zdeněk ztvár­nil roli ve fil­mu Zlatý pod­raz, Antonie zazá­ři­la v Baladě o pilo­to­vi a Dukle 61 a Josef se napo­sle­dy před­sta­vil v netra­dič­ním posta­po­ka­lyp­tic­kém inter­ne­to­vém seri­á­lu Skvrna, před­sta­ví se i ve fil­mu Cena za štěs­tí, kde účin­ku­je i se svou mat­kou.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55448 s | počet dotazů: 250 | paměť: 72282 KB. | 18.05.2024 - 06:45:59