Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Souboj Titánů

Souboj Titánů

Souboj
Souboj
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Perseus (Sam Worthington) – syn boha vycho­vá­va­ný člo­vě­kem – neu­spě­je v záchra­ně své rodi­ny před Hádem (Ralph Fiennes), pomstych­ti­vým bohem pod­svě­tí. Když už nemá co ztra­tit, roz­hod­ne se pro nebez­peč­nou misi, jejímž cílem je zni­čit Hada dřív, než se jemu poda­ří zni­čit Dia (Liam Neeson) a roz­pou­tat peklo na zemi. Perseus se spo­lu s dal­ší­mi neo­hro­že­ný­mi bojov­ní­ky vydá­vá na nebez­peč­nou ces­tu hlu­bo­ko do zaká­za­ných svě­tů. Musí se utkat s pekel­ný­mi... démo­ny a hrů­zostraš­ný­mi pří­še­ra­mi. Zvítězí pou­ze, pokud při­jme svou moc a sílu jako bůh a vze­pře se své­mu osu­du a půjde svou vlast­ní ces­tou.....

Pojem fil­mo­vý rema­ke se čím dál tím čas­tě­ji stá­vá nená­vi­dě­ným slo­vem a nedá se tomu ve finá­le divit, pro­to­že se u vět­ši­ny rema­keů nedá úpl­ně říct, že by si obhá­ji­li svou exis­ten­ci a v těch lep­ších pří­pa­dech jsou vět­ši­nou pou­ze navíc, jin­dy nao­pak vel­mi špat­né a haní odkaz původ­ní­ho sním­ku. V tomhle ohle­du pat­ří mezi nej­ob­lí­be­něj­ší fil­mo­vé pře­dě­láv­ky Sedm sta­teč­ných (zde ovšem zase tolik lidí netu­ší, že jde o rema­ke Sedmi samu­ra­jů), Zjizvená tvář s Al Pacinem (Ani zde vět­ši­na lidí neví, že jde o rema­ke), Pravdivé lži (stej­ný pří­pad aneb ani zde lidé nevě­dí, že jde o rema­ke), Dannyho par­ťá­ci od Stevena Sodenbergha (dá se říct, že i zde jde o stej­ný pří­pad) nebo Opravdová kuráž od bra­trů Coenů (zde už by lidé tušit měli). Zbytek fil­mo­vých rema­keů je vět­ši­nou prá­vě v tom lep­ším pří­pa­dě pova­žo­ván za nad­by­teč­ný a v tom hor­ším za nená­vi­dě­ný. To ovšem záro­veň nepla­tí, že i ty méně chvá­le­né pře­dě­láv­ky nemů­žou mít své fanouš­ky a stej­ně tak jako u kaž­dé­ho fil­mu pla­tí, že kaž­dý film se může něko­mu líbit a nao­pak něko­mu líbit. A když se tu takhle baví­me o pojmu rema­ke tak za mně je ten rema­ke, kte­rý si pod­le mně nejen doká­že obhá­jit svou exis­ten­ci ale záro­veň dokon­ce doká­že ori­gi­nál pře­dě­lat Souboj titá­nů z roku 2010!

Předtím než budu ozna­čen za nesvé­práv­né­ho člo­vě­ka s tím nej­hor­ším mož­ným názo­rem na svě­tě by bylo sluš­né nechat si můj názor ospravedlnit- Souboj Titánů z roku 1981 je dodnes sluš­ný dob­ro­druž­ný film, kte­rý ale dle mně zestárl a pře­de­vším dle mně půso­bí z něko­li­ka hle­di­sek k popuká­ní a dokon­ce mám pocit, že to roz­hod­ně není jenom zubem času ale fak­tem, že ten film byl tako­vý vždy. Souboj Titánů z roku 1983 dodnes neztra­til nic na něko­li­ka zapa­ma­to­va­tel­ných momen­tech a též sluš­nou atmo­sfé­rou v těch­to momen­tech, záro­veň s ním mám ale dodnes pro­blém kvů­li pra­cí s posta­va­mi, něko­li­ka vylo­že­ně vtip­ným momen­tům, kte­ré ale zce­la jas­ně vtip­né být nemě­li a pře­de­vším co se týče toho, že mi v pří­bě­hu pou­há „ love sto­ry ve sle­pé ulič­ce´´ sku­teč­ně nesta­či­la (jis­té zestár­nu­tí efek­tu zde nebe­ru do úva­hy, pro­to­že ve své době měli tyto efek­ty nesku­teč­nou úro­veň a tře­ba původ­ní Kraken dodnes má své kouz­lo). Přesto vždy ale budu fanou­šek spí­še nověj­ší­ho Souboje Titánů a zce­la vysvět­lím proč.

Více na Kritiky.cz
Šestý smysl Je to thriller, při kterém se Vám bude tajit dech. Napětí ve stylu Hitchcocka Vás bude prováz...
Titulky k Ten Days in the Valley S01E10 - Day 10: Fade Out Nickole Bilsonová odváží Jane na stanici, ale cestou se něco zvrtne, protože Ali se nedaří j...
Román z pokoje 128 – Cathy Bonidan (recenzní kniha) Za poskytnutí recenzního výtisku velice děkuji nakladatelství Metafora Zdravím všechny sv...
Nová polská strategie War Mongrels si bere inspiraci z... Nová polská strategie War Mongrels si bere inspiraci z Commandos...
Pochybná indikace ...

Zatímco v původ­ním Souboji Titánů hna­la Persea lás­ka, kte­rá dle mně neby­la úpl­ně dob­ře vede­na (i když dle samot­né řec­ké myto­lo­gie to byla lás­ka na prv­ní pohled jako tomu bylo u vět­ši­ny řec­kých bájí), zde je Perseova moti­va­ce zce­la jiná a dle mně zajímavější- Perseus se nevy­dá­vá zni­čit bolí vůli kvů­li citům k Andromedě ale kvů­li nená­vis­ti bohům po zavraž­dě­ní své rodi­ny a moti­va­ci, že zni­če­ním Krakena zni­čí i vel­kou část Hádovy moci. Tahle moti­va­ce je dle mně nejen zají­ma­věj­ší ale i smys­lu­pl­něj­ší. Sam Worthington mi v tomhle pří­pa­dě taky sed­ne jako zají­ma­věj­ší a pře­de­vším sym­pa­tič­těj­ší hrdi­na.

Nový Souboj Titánů byl dra­hý a je to na něm vidět. Angažování Louise Letteriera na post reži­sé­ra sice moh­lo být v době ozná­me­ní brá­no jako těž­ká sáz­ka na nejis­to­tu, ve finá­le si ale sto­jím za tím, že Letterier sku­teč­ně nabí­dl obrov­ský výprav­ný spek­tá­kl, kte­rý je drs­ný, bru­tál­ní a na pomě­ry bloc­kbus­te­ru se sna­ží jít cel­kem výraz­ně i do mor­ku kos­tí důle­ži­tým posta­vám.

Sam Worthington je mož­ná sym­paťák, na post parád­ní­ho her­ce ale tohle samo o sobě nesta­čí a i když je Worthington dle mně jako Perseus super vol­ba, své limi­ty roz­hod­ně má. Proto jsem rád, že mu v Souboji Titánů sekun­du­je posta­va Draca v podá­ní Madse Mikkelsena, kte­rý je dle mně ve finá­le také tou nej­lep­ší změ­nou opro­ti původ­ní­mu Souboji Titánů! K cha­rak­te­ru Draca se hle­dá snad­no ces­ta už jen díky větě, kte­rá ve od něj ve fil­mu zazní- Teprve, až pliv­nu do tvá­ře bohům, tak poté se usmě­ji. Souboj Titánů pra­cu­je s fak­tem, že si Perseus odmí­tá při­znat svůj polo­bož­ský původ a i přes fakt, že mu tatík Zeus posí­lá na jeho výpra­vě dary je zásad­ně odmí­tá. Perseus bohy nená­vi­dí a pořád se drží své lid­ské čás­ti. Postava Draca též bohy nená­vi­dí, uvě­do­mu­je si ale, že tato výpra­va za záchra­nou prin­cez­ny může vyjít pou­ze v pří­pa­dě, že Perseus svůj polo­bož­ský poten­ci­ál vyu­ži­je na jed­nič­ku. Už jen kvů­li tomu jsou scé­ny jako jejich šer­míř­ský tré­nink nebo men­ší dia­lo­go­vá roz­trž­ka (Udělám to ale jako člověk/ Ty ale nejsi jenom člo­věk!) sil­né momen­ty. Draco si ve finá­le mimo­cho­dem pro sebe ukrad­ne i svůj finál­ní moment a je to ve finá­le vlast­ně ten cha­rak­ter u kte­ré­ho by si člo­věk doká­zal před­sta­vit spin-off. Fenomenální Mads Mikkelsen na to totiž má snad sku­teč­ně vždy! A stej­ně tak bych rov­nou nadě­lil i mini­mál­ně mini­sé­rii dži­no­vi Suliemanovi.

Více na Kritiky.cz
The Cast Remembers: John Bradley on Playing Samwell Tarly | Game of Thrones: Season 8 (HBO) ...
Van Helsing - S kým že to byla v posteli Dana Morávková? Kdesi v podzemí Říma, pracuje tajná skupina mnichů, která se po celé Evropě 19. století sna...
Zlato | Gold [65%] Matthew McConaughey už dávno není tím hercem, který se spoléhal na svůj vzhled. Dokonce m...
Robot Chicken: Star Wars Kdo neviděl, jakoby nežil. Nen tu moc co říct, a to, co by se říct dalo, už řečeno bylo, ta...
S30E01: Bart’s Not Dead Titulky na první epizodu 30. sezóny seriálu Simpsonovi....

Liam Neeson a Ralph Fiennes také fun­gu­jí jako bra­tr­ské duo Zeus a Hádes a pře­de­vším Fiennes má šan­ci se v roli boha pod­svě­tí sku­teč­ně vyřá­dit. Stejně tak se vel­mi postup­ně ale zda­ři­le budu­je postup­ný vztah mezi Perseem a Diem, kte­rý se poté sluš­ně dove­de v seque­lu jmé­nem Hněv Titánů. A to samé se dá říct i o vzta­hu Dia a Háda.

Souboj Titánů ale pře­de­vším sku­teč­ně slou­ží jako to co by měl a krom leh­kých váž­něj­ších témat sku­teč­ně fun­gu­je jako parád­ní akč­ní film- Celá akč­ní scé­na se škor­pi­ó­ny je tak skvě­lá jak by měla být a doká­že se do ní i zda­ři­le zapo­jit posta­va Ió v podá­ní Gemmy Arterton (opro­ti Mikkelsenově Dracovi méně pove­de­ná změ­na, přes­to má svou roli a a o Arterton se v rám­ci jejich herec­kých schop­nos­tí nedá říct vlast­ně nic ošk­li­vé­ho). Souboj s Medúsou je tak neu­vě­ři­tel­ný jak by měl být a i když má původ­ní sou­boj s Medúsou z původ­ní­ho fil­mu svou sluš­nou až horo­ro­vou atmo­sfé­ru, tahle vylo­že­ně akč­ní sek­ven­ce dle mého názo­ru roz­hod­ně sto­jí za to a upřím­ně jsem jí viděl něko­li­krát. I finál­ní let na Pegasovi kří­že­ný s honič­kou s furi­e­mi. I scé­na se Styžskými čaro­děj­ni­ce­mi má dle mně skvě­lou horo­ro­vou atmo­sfé­rou než ta lehce směš­ná z původ­ní­ho sním­ku. Finále Souboje Titánů má sice pech v tom, že je legen­da o Perseovi dáv­no zná­má nejen díky původ­ní­mu sním­ku, přes­to to ale nebrá­ní tomu aby byl prů­běh Souboje Titánů dechbe­rou­cí, napí­na­vý a ve svém závě­ru parád­ní teč­kou, kte­rá dodá za těch 100 minut nejen dosta­ču­jí­cí vývoj pro Persea ale také sty­lo­vé finá­le, kte­ré sku­teč­ně nalá­ká na poten­ci­o­nál­ní dal­ší pří­spěv­ky do série (i když kdy­by nako­nec tvůr­ci pou­ži­li alter­na­tiv­ní konec ve kte­rém je Perseus postoj k bohům pořád tak radi­kál­ní tak bych byl mož­ná pře­ce jen spo­ko­je­něj­ší....).

Souboj Titánů z roku 2010 pros­tě beru parád­ní řemes­lo a to nej­lep­ší zpra­co­vá­ní řec­ké myto­lo­gie všech dob (Trója v režii Wolfganga Petersona je v těs­ném závě­su). Ve finá­le jsem vlast­ně až pře­kva­pe­ný do jaké míry je tenhle rema­ke v rám­ci mož­nos­tí nená­vi­děn a je mi to líto. Na ten­to film jsem se totiž při jeho dal­ších zhléd­nu­tích pokou­šel kou­kat i tak tro­chu „ více kri­tic­ky´´ a sku­teč­ně mi dal­ší zhléd­nu­tí dojem z toho­hle zpra­co­vá­ní nesní­ži­li. Skutečně si totiž sto­jím za tím, že vše co má Souboj Titánů z roku 2010 je zají­ma­věj­ší a kon­flikt Persea s tím zůstat člo­vě­kem nebo pou­žít svůj polo­bož­ský poten­ci­ál dle mně pros­tě fun­gu­je sty­lo­vě.

Více na Kritiky.cz
Titulky k Grantchester S06E08 - Episode #6.8 Máme tu poslední díl šesté série. Will a Geordie řeší případ vraždy, která se jeví jak...
Chernobyl: The Weeks Ahead | HBO ...
Trauma-informovaný přístup v sociální práci Došlo ve vašem okolí k tragédii, neštěstí nebo přepadení? Osoby, jež nepříjemné situace...
RICHARD GERE ZÍSKÁ CENU ZA MIMOŘÁDNÝ UMĚLECKÝ PŘÍNOS SVĚTOVÉ KINEMATOGRAFII Významný americký herec Richard Gere, převezme na 50. MFF Karlovy Vary nejvyšší ocenění - K...
Tiché místo Quiet Place ač jsem tomu zpočátku úplně nevěřil je definitivně nejlepším novodobým horore...

Hněv Titánů o 2 roky poz­dě­ji poté sice tenhle hrdi­nův kon­flikt tak tro­chu skli­dil z ces­ty a stal se spí­še pře­de­vším před­vá­děč­kou kla­sic­ké­ho dob­ro­druž­né­ho fil­mu i když pla­tí, že i v Hněvu Titánů se obje­ví pár zají­ma­vých myš­le­nek a cha­rak­ter­ních posto­jů se kte­rý­mi se ale bohu­žel nepra­cu­je tak moc jako v původ­ním sním­ku. Celkově jsem dou­fal , že po závě­ru nové­ho Souboje Titánů se dočká­me dvou dal­ších dílů epic­ké fan­ta­sy tri­lo­gie, kte­rá defi­ni­tiv­ně vyu­ži­je poten­ci­ál řec­ké myto­lo­gie a bude čer­pat i z jiných pověs­tí (dvoj­ka nám pře­ce jen nabíd­la Minotaury, Kyklopy, Chiméry nebo dokon­ce samot­né­ho Krona) a i když je Hněv Titánů jed­no­znač­ně slab­ší, na plá­no­va­nou troj­ku Pomstu Titánů jsem se těšil. Bohužel ale na film nikdy nedo­šlo, pro­to­že Hněv Titánů nevy­dě­lal dosta­tek peněz a defi­ni­tiv­ně to také vypa­dá zabil (spo­leč­ně s dru­hým zpra­co­vá­ním Percyho Jacksona a Herkulem s Dwaynem Johnsonem) jaké­ko­liv ambi­ce pro dal­ší pří­běhy z řec­ké myto­lo­gie (ostat­ně o zpra­co­vá­ní Odyssea se něko­li­krát mlu­vi­lo a pořád se nehý­be z mís­ta). A je to ško­da, pro­to­že Řecká myto­lo­gie má po fil­mař­ské strán­ce poten­ci­ál. Sice je vel­mi těž­ké někte­ré její pasá­že pro plát­no zpra­co­vat (pře­de­vším úvod s Tartarem, Gáiou a Uranem), přes­to si ale sto­jím za tím, že jest­li něco sou­čas­ný Hollywood potře­bu­je tak je to o 100% více fil­mů čer­pa­jí­cích z Řecké myto­lo­gie než je tomu v sou­čas­nos­ti.....

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Foto: Warner Bros. Picture


Podívejte se na hodnocení Souboj Titánů na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Hněv Titánů - Stručný obsah28. března 2012 Hněv Titánů - Stručný obsah Deset let po tom, co hrdinně porazil obrovského Krakena (film Souboj Titánů), se Perseus (Sam Worthington), polobůh a Diův syn, snaží vést klidný život jako vesnický rybář a otec […] Posted in Články
  • Hněv Titánů - 50 %28. března 2012 Hněv Titánů - 50 % Děj filmu sice začíná poklidně, aby se zanedlouho rozjela první z mnoha soubojů a bitev. Děj je dosti přímočarý, žádné velké převraty a změny se nekonají. Až na krátké oddychové […] Posted in Filmové recenze
  • Špičkový Spielbergův epos: Oskar Schindler - zachránce životů v černobílém dramatu druhé světové války22. září 2023 Špičkový Spielbergův epos: Oskar Schindler - zachránce životů v černobílém dramatu druhé světové války Jeden z nejúspěšnějších filmů Stevena Spielberga. Krásně zpracované válečné drama z období druhé světové války. Příběh se odehrává v okupovaném Polsku do kterého přijíždí Oskar Schindler, […] Posted in Zajímavosti
  • Marlowe: Liam Neeson je pátračem v ospalé záhadě Neila Jordana.9. března 2023 Marlowe: Liam Neeson je pátračem v ospalé záhadě Neila Jordana. Liam Neeson v roli slavného soukromého detektiva Raymonda Chandlera ve filmu Marlowe, luxusně zpracované, krásně natočené, ale ospalé a nakonec neuspokojivé detektivce, kterou si nyní […] Posted in Filmové recenze
  • Game of Thrones (Hra o trůny) 20113. srpna 2022 Game of Thrones (Hra o trůny) 2011 Současné televizní stanice jsou plné seriálů, jejichž náplň je různorodá. Zahrnuje situační komedie, sci-fi příběhy, krimi, či soap opery. Fantasy seriálů je však jako šafránu a pokud už […] Posted in TV Recenze
  • Batman začíná28. února 2022 Batman začíná První film Batman Začíná nám ukazuje smrt Brucových rodičů, jeho vyrůstání a touhu po pomstě. Zničený mladý Bruce Wayne odjíždí do Tibetu, aby lépe poznal zločince. Právě v Tibetu se ho […] Posted in Retro filmové recenze
  • Sněhurka a lovec11. ledna 2022 Sněhurka a lovec Sněhurka a lovec byl poměrně očekávaný a hlavně hodně marketingově prosazovaný snímek s mladými nadějnými herci v čele. Výsledek? Posuďte sami. Kristen Stewart je hvězdičkou, která začíná […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kingsman: První mise (The King’s Man) – Recenze – 60 %6. ledna 2022 Kingsman: První mise (The King’s Man) – Recenze – 60 % Režisér, scenárista a producent Matthew Vaughn (Hvězdný prach, Kick-Ass) pojal akčně-komediální film Kingsman: První mise jako prequel k oběma svým starším snímkům Kingsman: Tajná služba […] Posted in Filmové recenze
  • Kingsman: První mise - 75%6. ledna 2022 Kingsman: První mise - 75% Sebranka nejhorších tyranů a geniálních zločinců se připravuje rozpoutat válku, jež má zahubit miliony lidí. Skupina lidí musí vyhrát závod s časem a zastavit je. To celé povede ke zrodu […] Posted in Filmové recenze
  • Království nebeské25. července 2021 Království nebeské Příběh začíná před třetím křižáckým tažením. Balian (Orlando Bloom), který přišel o dítě a následně i o svou ženu, která spáchala sebevraždu, žije ve Francii a živí se jako kovář. Jednoho […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,03131 s | počet dotazů: 303 | paměť: 70160 KB. | 30.11.2023 - 15:22:56