Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Balada o bratrech Daltonových

Balada o bratrech Daltonových

BDalton
BDalton
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bratři Daltonové, na celém Západě obá­va­ní ban­di­ti, byli zatče­ni zná­mým hrdi­nou Lucky Lukem. Ve věze­ní se však dozví­da­jí, že jejich stýc Henry byl obě­šen a odká­zal jim vše­chen maje­tek. Avšak situ­a­ce není tak jed­no­du­chá, jeli­kož brat­ři Daltonové musí pod­le jeho posled­ní vůle zabít všech­ny „kojo­ty“, kte­ří ho posla­li na šibe­ni­ci a až potom jim může být vypla­ce­na odmě­na. A je tu ješ­tě jeden háček. Na vše musí dohlí­žet pod­le jeho výslovné...ho přá­ní prá­vě Lucky Luke. Daltonové tedy uprch­nou jed­né noci z věze­ní, vyhle­da­jí Lucky Luka a pus­tí se do posled­ní­ho přá­ní své­ho strý­ce.....

Při zmín­ce jmé­na René Goscinny se vět­ši­na vyba­ví Asterixova dob­ro­druž­ství za kte­rý­mi Goscinny sto­jí jako scé­náris­ta. Asterixova dob­ro­druž­ství ale roz­hod­ně není jedi­né Goscinniho dílo, v naší zemi se kon­krét­ně jeho dru­hým nej­slav­něj­ší tvor­bou sta­la komik­so­vá série Lucky Luke, kte­rá se podob­ně jako Asterixova dob­ro­druž­ství dočka­la ani­mo­va­né­ho (a poz­dě­ji bohu­žel i hra­né­ho) celo­ve­čer­ní­ho fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní.

První zpra­co­vá­ní pří­bě­hu Luckyho Lukea a bra­trů Daltonů pochá­zí z roku 1971 pod jmé­nem Lucky Luke- Daisy Town. To je roz­hod­ně sluš­ný ani­mák, kte­rý neu­ra­zí, zásad­něj­ší je ale dru­hé zpra­co­vá­ní pří­bě­hů Luckyho Lukea a to kon­krét­ně sní­mek Balada o bra­t­rech Daltonových, kte­rý je reál­ně pove­de­ný ani­mák, kte­rý doká­že též vzo­ro­vi­tě poslou­žit jako ani­mák pro celou rodi­nu, tedy tako­vý, kte­rý si můžou užít rato­les­ti ale záro­veň se u něho vel­mi solid­ně doká­ží poba­vit i divá­ci star­ší.

Autor pří­bě­hů Goscinny si stej­ně jako u Daisy Town vzal na sta­ros­ti režii, ten­to­krá­te ve spo­lu­prá­ci s Henri Gruelem, kte­rý už v roce 1976 spo­leč­ně s Goscinnym a kres­lí­řem Asterixových komik­sů Albertem Uderzoem nadě­lil svě­tu nej­lep­ší fil­mo­vé zpra­co­vá­ní pří­bě­hů Asterixe- 12 úko­lů pro Asterixe. Tentokrátě potom Goscinny a Gruel po nej­lep­ším zástup­ci fil­mo­vých zpra­co­vá­ní Asterixe nadě­li­li též nej­lep­ší zpra­co­vá­ní pří­bě­hů Luckyho Lukea a Daltona, jeli­kož ani před­tím (Daisy Town) a ani poté (Lucky Luke na divo­kém zápa­dě či napros­to pří­šer­né hra­né zpra­co­vá­ní Daltoni) se žád­né zpra­co­vá­ní tak nevy­da­ři­lo.

Oproti Daisy Town má Balada zají­ma­věj­ší pří­běh, kte­rý je sice v zása­dě o pře­míš­ťo­vá­ní z mís­ta na mís­tu a vždy sází na to, že Lucky Luke bra­t­ry Daltonovy zma­ni­pu­lu­je a tato rov­ni­ce se opa­ku­je pořád doko­la, důle­ži­té je ale, že tato for­mu­le i přes své neu­stá­lé opa­ko­vá­ní fun­gu­je. Především je Balada o bra­t­rech Daltonech pro­cpa­ná oprav­du pove­de­ný­mi gagy a pře­de­vším se jed­ná o sku­teč­ně zábav­nou wes­tern tas­ka­ři­ci, kte­rá má štěs­tí v tom, že je ani­mo­va­ná, pro­to­že se díky tomu na plát­ně může stát sku­teč­ně coko­liv a obje­vit coko­liv a fun­gu­je to. Od zabi­jác­ké­ho čín­ské­ho pra­cov­ní­ka prá­del­ny po paro­dii na Zpívání v deš­ti v podá­ní bra­trů Daltonů. Goscinnyho styl humo­ru se pros­tě neza­pře a tenhle odleh­če­ný wes­tern je ve finá­le dost mož­ná nej­lep­ší ukáz­kou Goscinniho tvor­by, kte­rá mi ve finá­le dost mož­ná sed­ne i víc než ty nej­lep­ší dob­ro­druž­ství Asterixe a Obelixe (i když 12 úko­lů pro Asterixe je ve své kate­go­rii také vel­mi pove­de­ná zále­ži­tost!).

Bratři Daltonové jsou tupí, Lucky Luke je přes­ný opak a divák se díky tomu náram­ně baví. Balada o bra­t­rech Daltonech je ve finá­le výraz­ným člá­nek žán­ru Western, kte­rá s pove­de­nou kla­sic­kou ani­ma­cí a pove­de­ným scé­ná­řem doká­že i po mno­ha letech fun­go­vat jako sku­teč­ný ani­mák pro celou rodi­nu. Nejedná se o mis­trov­sky bez­chyb­né dílo, přes­to jde ale o pove­de­ný ani­mák, kte­rý snad sku­teč­ně doká­že zaujmout v jakém­ko­liv věku a nedá se o něm říct, že by byl do urči­té­ho věku. U ani­má­ků pře­de­vším v posled­ní době toto není auto­ma­tic­ká povin­nost a i pro­to je Balada o bra­t­rech Daltonech prá­vem ceně­ný ani­mo­va­ný kle­not, kte­rý své nedu­hy dohá­ní ve sku­teč­ně zácpě sofis­ti­ko­va­ných gagů a dodnes neo­kou­ka­né ani­ma­ci....

Celý film ke zhléd­nu­tí zde:

Verdikt: 4 z 5


Foto:Les Productions René Goscinny


Podívejte se na hodnocení Balada o bratrech Daltonových na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,23987 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71678 KB. | 13.07.2024 - 14:18:26