Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Sněhurka a lovec

Sněhurka a lovec

Snehurka
Snehurka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sněhurka a lovec byl poměr­ně oče­ká­va­ný a hlav­ně hod­ně mar­ke­tingo­vě pro­sa­zo­va­ný sní­mek s mla­dý­mi naděj­ný­mi her­ci v čele. Výsledek? Posuďte sami.

Kristen Stewart je hvěz­dič­kou, kte­rá začí­ná hořet pořád­ným pla­me­nem. Rozhodně to není něja­ká prvo­plá­no­vá krás­ka, kte­rá by se řadi­la po bok těch nác­ti­le­tých sle­či­nek a prin­ce­zen, ale nao­pak jed­ná se o jed­nu z těch mla­dých, kte­ré v sobě herec­tví mají. Rozhodně to uká­za­la ve fil­mech, kte­ré nema­jí na začát­ku názvu „Twilight Saga“. „Sněhurka a lovec“ ale roz­hod­ně není jed­ním z těch fil­mů, kvů­li kte­rým by se Kristen měla zařa­dit po bok svých uzná­va­ných kole­gyň.

Pro tuhle dámu stojí na film jít.
Photo © Universal Pictures

S trai­le­rem ke sním­ku ke mně při­šel pocit, že tohle bude doce­la horo­ro­vá podí­va­ná, kte­rá posu­ne kla­sic­kou pohád­ku do tem­ných hájem­ství, kam někte­ré pohád­ky vylo­že­ně pat­ří. Prostě si o to říka­jí. Byl by to krás­ný kon­trast ke komic­ké a vizu­ál­ně až pře­plá­ca­né „Sněhurce“, kte­rá se do kin dosta­la o něco dří­ve. Jenže kosa nara­zi­la na kámen. Ne úpl­ně, ale tro­chu ano. Ztupila se.

Kristen není špatná, ale Charlize ji dle mého zastiňuje.
Photo © Universal Pictures

Prvně je potře­ba si uvě­do­mit, že „Sněhurka a lovec“ je main­stre­a­mo­vý film, kte­rý měl za úkol zaujmout širo­ké pub­li­kum. Proč jinak také ta masiv­ní reklam­ní kam­paň, kte­rá se dosta­la i k nám. Už z toho­to samot­né­ho fak­tu jas­ně vyplý­vá, že film nemů­že být moc drs­ný. Někteří lidé by to nesnes­li. Ale přes­to je zde něko­lik momen­tů, kte­ré lze roz­hod­ně ozna­čit za pořád­ně sil­né – napří­klad roz­ře­zá­vá­ní ptáč­ka a pojí­dá­ní jeho vnitř­nos­tí, tro­cha toho use­ká­vá­ní. Ne, není to úpl­ně jem­ný film, ale je fakt, že by to šlo ješ­tě hůř, čímž mys­lím drs­ně­ji.

Důvod, proč ženy dostanou na film i své mužské protějšky.
Photo © Universal Pictures

Problém fil­mu je v tom, že je to vlast­ně tako­vá smě­si­ce něko­li­ka fil­mů najed­nou. Opět. Chvíli má člo­věk pocit, že sle­du­je „Pána prs­te­nů“, pak zase „Avengers“, stře­do­vě­ký horor „Černá smrt“, najed­nou je z toho horor v lesích, stře­do­vě­ké dra­ma, pak zase krás­ný pohád­ko­vý film. Scény se stří­da­jí, jako kdy­by byly sem tam pros­tě jen posklá­dá­ny za sebou. Scény z jiných sním­ků, ale se stej­ný­mi her­ci. Z původ­ní­ho pří­bě­hu navíc sku­teč­ně nezů­sta­lo mno­ho, a tak je zde jen Sněhurka a zlá mace­cha. No a samo­zřej­mě trpas­lí­ci.

I na pohádkové scény dojde.
Photo © Universal Pictures

Výkony her­ců jsou uchá­ze­jí­cí, nej­lep­ší je roz­hod­ně Charlize Theron, kte­rá je pros­tě krás­ná, s tím člo­věk moc nena­dě­lá. Navíc umí hrát. Trpaslíci mi vadi­li, pro­to­že to byli nor­mál­ně vyso­cí her­ci, kte­ré jen digi­tál­ně zmen­ši­li. Liliputi ve fil­mu „Sněhurka“ mi při­šli mno­hem při­ro­ze­něj­ší. Vidět Boba Hoskinse nebo Nicka Frosta jako trpas­lí­ka mi pros­tě nepři­šlo tak skvě­lé, i když – pokud nic jiné­ho – aspoň byli vtip­ní. Film je hod­ně nevy­vá­že­ný. Na jed­nu stra­nu se sna­ží být epic­ký, na dru­hou stra­nu pak zase vrůs­tá do malých scén. Za nevy­rov­na­nost a za to, že je to poměr­ně roz­ta­ha­né, dávám jen mír­ně nad­prů­měr­né hod­no­ce­ní. Žádný vel­ký záži­tek se ani v kině neko­ná.

Více na Kritiky.cz
Letní praxe - Úvod do pediatrie ...
„Tyrion and Tywin“ #ForTheThrone Clip | Game of Thrones | Season 4 ...
American Truck Simulator: DLC Montana - Zastávky kamionů Montana je sice domovem nádherné přírody a zajímavé historie, ale nabízí také řadu praktic...
Své filmové biografie se dočká také Lemmy Kilmister,... Své filmové biografie se dočká také Lemmy Kilmister, zakladatel skupiny Motörhead. Režírova...
MasterChef Česko řada II. díl 10 Díl z 14.9.2016...

Hodnocení: 55 %


Photo © Universal Pictures


Podívejte se na hodnocení Sněhurka na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,25804 s | počet dotazů: 281 | paměť: 69855 KB. | 29.11.2023 - 19:28:54