Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Marlowe: Liam Neeson je pátračem v ospalé záhadě Neila Jordana.

Marlowe: Liam Neeson je pátračem v ospalé záhadě Neila Jordana.

Foto: Open Road Films
Foto: Open Road Films
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Liam Neeson v roli slav­né­ho sou­kro­mé­ho detek­ti­va Raymonda Chandlera ve fil­mu Marlowe, luxus­ně zpra­co­va­né, krás­ně nato­če­né, ale ospa­lé a nako­nec neu­spo­ko­ji­vé detek­tiv­ce, kte­rou si nyní může­te půj­čit nebo zakou­pit na Prime Video, Apple TV a dal­ších stre­a­mo­va­cích služ­bách. Režisér Neil Jordan adap­to­val román Johna Banvilla Černooký blonďák, nový pří­běh z roku 2014, v němž vystu­pu­je původ­ní Chandlerova posta­va.

Jako samot­ný Marlowe není Neeson mož­ná tak iko­nic­ký jako Humphrey Bogart, kte­rý hrál Marlowa v kla­si­ce Velký spá­nek z roku 1946, ani tak vzlet­ně cha­risma­tic­ký jako Elliott Gould v Dlouhém lou­če­ní z roku 1972. Přesto hvězda fil­mu 96 hodin  podá­vá pří­jem­ně nená­pad­ný výkon v roli zestár­lé­ho detek­ti­va, kte­ré­ho pro­ná­sle­du­je dáv­ná služ­ba v prv­ní svě­to­vé vál­ce a kte­rý je pří­liš una­ve­ný na afé­ry holly­wo­od­ské sme­tán­ky, do nichž se nyní zaplé­tá.

Marlowe začí­ná, jak už to u těch­to pří­bě­hů bývá, atrak­tiv­ní blon­dýn­kou, kte­rá vklouz­ne do detek­ti­vo­vy kan­ce­lá­ře. Je před­ve­čer dru­hé svě­to­vé vál­ky - „Hitler vzka­zu­je Británii, že Československo je hoto­vá věc,“ sly­ší­me z rádia - a tou ženou je Clare Cavendishová (Diane Krugerová), boha­tá dce­ra slav­né hereč­ky, kte­rá si Marlowa najme, aby vypá­t­ral její­ho uprchlé­ho milen­ce Nica Petersona (François Arnaud).

Neesonův detek­tiv se nemů­že zají­mat o pří­běh, kte­rý Clare spřá­dá; „pře­jdi k věci,“ ště­ká na ni. Ale pří­pad vez­me, pro­to­že je to pla­ce­ná prá­ce, a my máme dojem, že nemá nic lep­ší­ho na prá­ci. Brzy se Marlowe ocit­ne upro­střed plno­hod­not­né záha­dy, do níž jsou zaple­te­ni její man­žel Richard (Patrick Muldoon), mat­ka Dorothy Quincannonová (Jessica Langeová) a její nápad­ník, ame­ric­ký vel­vy­sla­nec v Británii (Mitchell Mullen).

Případ ho zave­de až do exklu­ziv­ní­ho noč­ní­ho klu­bu, kte­rý vlast­ní Floyd Hanson (hra­je ho Danny Huston, tak­že víme, že nemá nic za lubem), napro­ti Petersenově sestře Lynn (Daniela Melchior) a do náru­če zlo­či­nec­ké­ho bos­se Lou Hendrickse (Alan Cumming) a jeho dob­ro­ti­vé­ho řidi­če Cedrica (Adewale Akinnuoye-Agbaje).

A zatím­co Marlowe pro­ni­ká hlou­bě­ji do pochyb­ných zále­ži­tos­tí pod­svě­tí, pomá­ha­jí mu jeho sta­ří zná­mí z losan­ge­les­ké­ho poli­cej­ní­ho oddě­le­ní v podá­ní Iana Harta a Colma Meaneyho, kte­ří oce­ňu­jí, že si nemu­sí sami špi­nit ruce.

Všechny ingre­di­en­ce jsou tu pro uspo­ko­ji­vou záha­du, ale stej­ně jako její hlav­ní hrdi­na, ani Marlowe na to kaš­le. Je to vesměs pří­jem­ně sta­ro­mód­ní detek­tiv­ka, ale ten tak-tak pří­stup k záha­dě a la Big Lebowski nebo Inherent Vice je hoř­ce ana­chro­nic­ký. To je zvlášt­ní, když Marlowea napsal reži­sér Jordan spo­lu se skvě­lým Williamem Monahanem (Postradatelní, Londýnský bul­vár).

Jistý bod, kde by se měl Marlowe zlo­mit, je zde: kde je ten­to drs­ný chan­dle­rov­ský detek­tiv, kte­ré­mu je pří­pad, kte­rý vyšet­řu­je, úpl­ně ukra­de­ný, nucen smí­řit se s nevin­nou obě­tí, kte­rou nedo­ká­zal ochrá­nit, zváž­nět a vyko­nat pomstu. A i když se něco tako­vé­ho v rám­ci vyprá­vě­ní sta­ne, v duchu se to nikdy nedo­sta­ví.

Ačkoli se Jordan o záha­du v cen­t­ru své­ho pří­bě­hu nesta­rá, podá­vá ji v dechbe­rou­cím podá­ní: Marlowe vypa­dá napros­to úžas­ně, prvotříd­ní dobo­vé detai­ly divá­ka plně pře­ne­sou do Los Angeles kon­ce tři­cá­tých let. Dokonce i inte­ri­é­ry, zali­té měk­kým svět­lem skr­ze žalu­zie, zachy­cu­jí druh fil­ma­ři­ny, kte­rý se už jen tak nevi­dí.

Ačkoli se tato detek­tiv­ka nepři­bli­žu­je chan­dle­rov­ské kla­si­ce, má co nabíd­nout a řadí se spí­še k dvo­ji­ci rema­ků ze 70. let s Robertem Mitchumem v roli sou­kro­mé­ho detek­ti­va. Díky atrak­tiv­ní výpra­vě a kame­ře, chut­ným herec­kým výko­nům prvotříd­ní­ho obsa­ze­ní a pří­jem­né­mu poje­tí staré­ho Marlowa je tu dost věcí, kte­ré si zaslou­ží ale­spoň mír­né dopo­ru­če­ní.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Marlowe na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25814 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71646 KB. | 24.06.2024 - 04:29:01