Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Kingsman: První mise (The King’s Man) – Recenze – 60 %

Kingsman: První mise (The King’s Man) – Recenze – 60 %

KM2
KM2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Režisér, sce­náris­ta a pro­du­cent Matthew Vaughn (Hvězdný prach, Kick-Ass) pojal akčně-komediální film Kingsman: První mise jako prequel k obě­ma svým star­ším sním­kům Kingsman: Tajná služ­ba (2014) a Kingsman: Zlatý kruh (2017) a vyprá­ví v něm o tom, jak ona titul­ní brit­ská nezá­vis­lá taj­ná špi­o­náž­ní služ­ba Kingsman vlast­ně vznik­la. V celém fil­mu, jehož děj je z val­né vět­ši­ny zasa­zen do obdo­bí prv­ní svě­to­vé vál­ky, je tak jeho hlav­ním hrdi­nou váleč­ný post-koloniální vete­rán a ang­lic­ký vévo­da Orlando Oxford (Ralph Fiennes). Dále se v něm vysky­tu­jí pře­de­vším Orlandův čer­s­tvě plno­le­tý syn Conrad (Harris Dickinson), kte­ré­ho otec vel­mi chrá­ní a brá­ní mu vstou­pit do vojen­ské služ­by, Orlandovo slu­žeb­nic­tvo (Gemma Arterton, Djimon Hounsou) a mno­ho his­to­ric­kých osob­nos­tí sig­ni­fi­kant­ních pro začá­tek 20. sto­le­tí, od němec­ké­ho císa­ře Viléma II. (Tom Hollander v troj­ro­li) po Rasputina (Rhys Ifans).

Kingsman: První mise (The King’s Man) – Recenze
Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures

 

Pokud pla­ti­lo, že film Kingsman: Zlatý kruh byl stej­ně dyna­mic­ký, vtip­ný a nápa­di­tý jako jeho před­chůd­ce, opro­ti němuž byl navíc ješ­tě zbě­si­lej­ší a bláz­ni­věj­ší, tak v pří­pa­dě fil­mu Kingsman: První mise došlo nao­pak k výraz­né­mu útlu­mu. Pořád jde o sty­li­zo­va­nou, hra­vou, vypra­věč­sky sviž­nou a zábav­nou podí­va­nou, leč cel­ko­vě sní­mek půso­bí o dost váž­ně­ji, uby­lo v něm akce (kte­rá navíc není nijak zvlášť výrazná či vyna­lé­za­vá a nevy­ni­ká ani z hle­dis­ka cho­re­o­gra­fie), a dokon­ce uby­lo i humo­ru, jenž ten­to­krát sto­jí zejmé­na na legrač­ním pří­stu­pu k his­to­ric­kým osob­nos­tem a na míchá­ní sku­teč­né a alter­na­tiv­ní his­to­rie. A záro­veň se jed­ná z celé tri­lo­gie o suve­rén­ně nej­slab­ší kou­sek, a to pře­váž­ně kvů­li nevy­la­dě­né tonál­ní růz­no­ro­do­sti, hra­ni­čí­cí až s kri­zí iden­ti­ty.

Zatímco někte­ré pasá­že mají půso­bit jako sil­ně nad­sa­ze­né akč­ní dob­ro­druž­ství (v němž si klad­ní hrdi­no­vé při tré­nin­ku neo­hro­že­ně vystře­lu­jí pis­to­le­mi na vzdá­le­nost dva­ce­ti met­rů nože z rukou, jen tak ze sran­dy), tak jiné sek­ven­ce mají atmo­sfé­ru zce­la seri­óz­ní­ho a veskr­ze rea­lis­tic­ké­ho váleč­né­ho dra­ma­tu, kte­ré se sna­ží vyvo­lá­vat v divá­cích emo­ce a oba­vy o posta­vy. V kon­tras­tu s tím jiné scé­ny půso­bí jako sebe-parodie (sko­ro všech­ny, v nichž se obje­vu­je vul­gár­ní, obscén­ní, bis­e­xu­ál­ní, zvra­ce­jí­cí a s těž­kým rus­kým pří­zvu­kem hovo­ří­cí čaro­děj Rasputin). Někdy se sní­mek pokou­ší půso­bit dojem­ně, jin­dy zas při­po­mí­ná zfil­mo­va­nou anekdo­tu. Kombinování růz­ných sty­lů a balan­co­vá­ní mezi akcí a emo­ce­mi při­tom Matthew Vaughn vždy skvě­le ovlá­dal, a to i v obou před­cho­zích Kingsmanech, tady však ty nekon­zis­tent­ní nála­dy půso­bí až pří­liš roz­klí­že­ně a takřka mezi sebou nespo­lu­pra­cu­jí.

Kingsman: První mise (The King’s Man) – Recenze
Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures

Nápaditá režie Matthewa Vaughna se ten­to­krát pro­je­vu­je spí­še jen v jed­not­li­vos­tech, mezi nimiž se skví hlav­ně jed­na sek­ven­ce z váleč­ných záko­pů, jed­na baletně-bojová potyč­ka a také jed­na scé­na, v níž byla při šer­míř­ském sou­bo­ji kame­ra při­dě­lá­na na čepel kor­du. Místy je i doce­la vtip­né, jakým způ­so­bem se Vaughnovi poda­ři­lo narou­bo­vat zná­mé his­to­ric­ké udá­los­ti na pří­běh hlav­ních hrdi­nů, kte­ří se tu a tam nacho­mýt­nou k něja­ké­mu zásad­ní­mu oka­mži­ku, jako je aten­tát v Sarajevu nebo vstup USA do prv­ní svě­to­vé vál­ky. To ostat­ní, tedy rodin­né melod­ra­ma o vzta­hu syna a otce, je opro­ti tomu navzdo­ry sna­ži­vé­mu výko­nu Ralpha Fiennese veskr­ze všed­ní a nevý­raz­né.

Co pak v reži­sé­ro­vě fil­mo­gra­fii nezvykle vyční­vá svou pod­prů­měr­nos­tí, je sce­náris­tic­ká prá­ce s hlav­ním zápo­rá­kem, kte­rý v pod­sta­tě jen pase kozy na jakési skal­ní vyvý­še­ni­ně, a přes­to se mu poda­ří omo­tat si kolem prs­tu nej­vět­ší důvěr­ní­ky a rád­ce nej­vliv­něj­ších svě­to­vých moc­ná­řů a vytvo­řit spo­lu s nimi obrov­ské taj­né spik­nu­tí, zod­po­věd­né za vypuk­nu­tí vál­ky. Zároveň ale vinou něko­li­ka cha­tr­ných sce­náris­tic­kých ber­li­ček dělá všech­no pro­to, aby ono spik­nu­tí i jeho taj­ný úkryt moh­ly být snad­no odha­le­ny.

Kingsman: První mise (The King’s Man) – Recenze
Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures

Zatímco kaž­dý před­cho­zí film Matthewa Vaughna před­sta­vo­val uni­kát­ní, osvě­žu­jí­cí a výji­meč­nou udá­lost (a Kingsman: Zlatý kruh byl ale­spoň solid­ním pokra­čo­vá­ním vyni­ka­jí­cí­ho prv­ní­ho dílu), tak Kingsman: První misetěmi­to pří­vlast­ky neo­plý­vá. Avšak přes­to­že jde o zatím nejmé­ně pove­de­ný reži­sé­rův počin, tak stá­le není pod hra­ni­cí prů­mě­ru a před­sta­vu­je uchá­ze­jí­cí zába­vu, kte­rá zkla­má­vá hlav­ně v tom, jak moc to v ní na Vaughnovy vyso­ké stan­dar­dy skří­pe.

 

Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures


Podívejte se na hodnocení Kingsman: První mise na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Kingsman: První mise - 75%6. ledna 2022 Kingsman: První mise - 75% Sebranka nejhorších tyranů a geniálních zločinců se připravuje rozpoutat válku, jež má zahubit miliony lidí. Skupina lidí musí vyhrát závod s časem a zastavit je. To celé povede ke zrodu […] Posted in Filmové recenze
  • Královna Alžběta: Zlatý věk8. září 2022 Královna Alžběta: Zlatý věk Snímek Královna Alžběta z roku 1998 sklidil pro svůj pohled do zákulisí středověké politiky vesměs příznivé ohlasy a katapultoval do všeobecného povědomí herečku Cate Blanchett, která se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?30. června 2022 Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu? Řádění Ultrona (mluví Ross Marquand) donutí Watchera (mluví Jeffrey Wright) k tomu, aby porušil svou přísahu o zasahování do dění v multivesmíru...... Finále 1. série What If...? […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byl Thor jedináček?26. června 2022 Co kdyby… byl Thor jedináček? Co kdyby Thor (mluví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jediné dítě v královské dítě a Loki (mluví Tom Hiddleston) by nevyrůstal po jeho boku? V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger?24. června 2022 Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger? Co kdyby se Tony Stark (mluví Mick Wingert) nikdy nestal Iron Manem a byl by v osudný moment zachráněn Erikem Killmongerem (mluví Michael B. Jordan) ? Byl to právě první Iron Man, který […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Zombie?!22. června 2022 Co kdyby… Zombie?! Co kdyby po návratu Bruce Bannera (Mark Ruffalo) na Zem nebyl největší hrozbou brzký příchod Thanose, ale něco úplně jiného? 5. epizoda seriálu What If...? přichází s proslulou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce?20. června 2022 Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce? Co kdyby Stephen Strange (mluví Benedict Cumberbatch) místo rukou ztratil svou lásku Christine Palmer (mluví Rachel McAdams) ? Čtvrtá epizoda What If...? předvedla velké věci. Zásadní […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa?18. června 2022 Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa? Nick Fury (mluví Samuel L. Jackson) se snaží dát dohromady iniciativu Avengers, neznámý sériový vrah ovšem začne vraždit jeho kandidáty..... Třetí epizoda What If...? je v podstatě o […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,16724 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72349 KB. | 28.05.2024 - 03:20:14