Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Špína Londýna

Špína Londýna

200408050812 spina1
200408050812 spina1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když při­šla Špína Londýna do čes­kých kin, chys­tal jsem se na ni vyra­zit. Bohužel mi to nevy­šlo, a tak jsem si na skvě­lý pocit po jejím shléd­nu­tí musel počkat až do domá­cí poho­dy.

Špína Londýna se sice ode­hrá­vá v Londýně, ale mno­ho Britů v ní neu­vi­dí­te. Hlavní záplet­ka se točí pře­de­vším kolem nige­rij­ské­ho uprch­lí­ka a turec­ké při­stě­ho­val­ky­ně. Ti spo­lu pra­cu­jí v jed­nom lep­ším hote­lu. Senay nechá­vá Okweho přespá­vat ve svém skrom­ném bytě – ale pou­ze když tam není. Okwe si pro­to musí s mus­lim­kou měnit klíč, jak se dá. Trochu více se jim poda­ří se sblí­žit až po naštěs­tí neú­spěš­ném záta­hu imi­grač­ní­ho oddě­le­ní, při kte­rém Okwe svo­ji kama­rád­ku na posled­ní chví­li zachrá­ní.

Jenže sblí­žit se s Okwem není až tak jed­no­du­ché. Zůstává stá­le tro­chu tajem­ný. Na dru­hou stra­nu je to ale cha­rak­ter, umí se cho­vat a není to žád­ný blbec. V Nigérii vystu­do­val lékař­ství a pra­co­val jako lékař pro vlá­du. Ale v Londýně to sta­čí jen na při­vy­dě­lá­vá­ní si v hote­lu a taxi­ka­ře­ním. Juan, kte­rý má dění v hote­lu pod pal­cem, se dozví o Okweho spe­ci­a­li­za­ci a nabí­zí mu pořád­ný podíl na výděl­ku při nele­gál­ním obcho­du s lid­ský­mi orgá­ny. Stačí, jen když bude ope­ro­vat. V té samé době však Senay potře­bu­je pení­ze a daro­vat led­vi­nu jí při­jde výhod­né... Jak to tedy nako­nec dopad­ne?

Režisér sním­ku Stephen Frears si troufl na vel­mi odváž­nou výpo­věď o při­stě­ho­val­cích a my mu jsme za to vděč­ni. Daří se mu postup­ným stup­ňo­vá­ním napě­tí a roz­vo­jem vzta­hu Okweho se Senay gra­do­vat děj až do koneč­né­ho finá­le, kte­ré je skvě­lou teč­kou za tím­to str­hu­jí­cím fil­mem. Frearsovy hvězdy v titul­ních rolích, Andrey „Amélie z Montmartru“ Tautou a Chiwetel Ejiofor, se cho­pi­li šan­ce zahrát si ve Frearsově fil­mu a odvá­dě­jí jen to nej­lep­ší, co v nich je.

Až tedy bude­te chtít vidět jeden vel­mi drs­ný (ale v tako­vém tom dob­rém slo­va smys­lu: nebo­ju­je se pro­ti mimo­zemš­ťa­nům, ale pro­ti brit­ské­mu imi­grač­ní­mu oddě­le­ní) film, u kte­ré­ho se ani chvil­ku nebu­de­te nudit, dopo­ru­ču­ji šáh­nout v regá­lu v půj­čov­ně prá­vě po Špíně z Londýna. Filmů jsem sice v posled­ní době viděl více než dost, ale tenhle pat­ří k těm nej­lep­ším kous­kům.

O filmu:

Režie: Stephen Frears
Scénář: Steve Knight
V hlav­ních rolích: Audrey Tautou, Chiwetel Ejiofor, Zlatko Burić, Sergi López, Sophie Okonedo, Benedict Wong
Dirty Pretty Things, Velká Británie 2002, 97 minut


Podívejte se na hodnocení Špína Londýna na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52773 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71941 KB. | 20.07.2024 - 22:04:21