Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Na dotek - recenze

Na dotek - recenze

nadotek2
nadotek2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Úspěšná diva­del­ní hra Closer se dočka­la své­ho fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní. Režisérem není nikdo men­ší než Mike Nichols (reži­sér pěti­os­ca­ro­vé­ho Kdo se boji Virginie Woolfové?), což je důvo­dem k tomu, abys­te zvý­ši­li svo­ji pozor­nost a začet­li se do násle­du­jí­cích řád­ků.

Recenze naše­ho part­ne­ra:

Na dotek se totiž fil­mu Kdo se bojí Virginie Woolfové? v lec­čems podo­bá. Jedná se také o zpra­co­vá­ní diva­del­ní hry (Kdo se bojí Virginie Woolfové? napsal pro diva­dlo Edward Albee a Closer Patrick Marber). Hlavními hrdi­ny je tu opět čtve­ři­ce postav. Zatímco v psy­chod­ra­ma­tu ze 70.let sle­du­je­me kru­tou psy­cho­lo­gic­kou hru mezi star­ším man­žel­ským párem (vyni­ka­jí­cí Elizabeth Taylorová a Richard Burton) a nově při­stě­ho­va­lý­mi
man­že­ly (George Segal a Sandy Dennisová), tak v Na dotek jsou nám před­sta­ve­ni čty­ři mla­dí svo­bod­ní lidé a my sle­du­je­me bolest­nou podí­va­nou, kte­rou s nimi roze­hrál sám osud...
Alice (Natalie Portman) se živi­la v New Yorku jako striptér­ka. Kvůli roz­cho­du s part­ne­rem se však roz­hod­la odjet do Londýna. Jak už to tak bývá, jako vět­ši­na návštěv­ní­ků této met­ro­po­le na řece Temži, si neu­vě­do­mi­la, že auta tu jez­dí vle­vo, což se rázem stá­vá pří­le­ži­tos­tí pro sezná­me­ní pro pisa­te­le nekro­lo­gů Dana (Jude Law), kte­rý Alici dopro­vo­dí do nemoc­ni­ce.
Anna (Julia Roberts) je mla­dá, ambi­ci­óz­ní foto­gra­f­ka, kte­rá jed­no­ho dne foto­gra­fu­je Dana na pře­bal jeho kni­hy. Bohužel nezů­sta­ne jen u pou­hé­ho foce­ní a ti dva si evi­dent­ně pad­nou do oka, což se záhy dozví Alice (nebo Jane?)...
Posledním do par­ty je tedy dok­tor Larry, kte­rý se veli­ce bizar­ně, na ero­tic­kém cha­tu, sezná­mí s Danem (kte­rý se vydá­vá za Annu) a domlu­ví si s ním schůzku v akvá­riu, kde Larry potká foto­gra­f­ku Dana a čtve­rec se nám uza­vřel. Nutno podotknout, že scé­na cha­to­vá­ní a násled­né­ho „sezná­me­ní Larryho a Anny“ pat­ří k veli­ce pove­de­ným a nej­zá­bav­něj­ším scé­nám fil­mu.
Osudy těch­to čtyř hlav­ních pro­ta­go­nis­tů se začnou zají­ma­vě pro­plé­tat a divák je zhru­ba polo­vi­nu fil­mu neu­stá­le udr­žo­ván v napě­tí, co bude dál a kdo s kým nako­nec skon­čí. Tomu vše­mu figu­ru­jí úžas­né herec­ké výko­ny, obzvláš­tě Clive Owen se pře­ko­ná­vá a hra­je své­ho Larryho napros­to pře­svěd­či­vě, když říká Anně „I love you“ zní to mno­hem pře­svěd­či­vě­ji než když to řek­ne Jude Law, kte­rý měl být zřej­mě hlav­ním tahou­nem fil­mu, nicmé­ně toto žezlo pře­bral prá­vě Clive Owen.
Taktéž Julia Roberts potvr­zu­je, že je to hereč­ka par exce­len­ce a nedě­lá jí pro­blém veli­ce přes­ně vyjá­d­řit své emo­ce. Co se týče Natalie Portman v roli striptér­ky (pán­ská část pub­li­ka bude doza­jis­ta uspo­ko­je­na scé­nou v striptý­zo­vém klu­bu), není až tak pře­svěd­či­vá (hrubý­mi výpo­čty jsem došel k tomu, že v New Yorku s kari­é­rou striptér­ky muse­la začít někdy kolem 19 let), přes­to se nene­chá svý­mi kole­gy zahan­bit a doká­že roze­hrát ner­vy drá­sa­jí­cí cito­vou hru s plným nasa­ze­ním.
Nutno říct, že pří­běh těch­to obě­tí neú­pros­né lás­ky se asi ve sku­teč­nos­ti stát nikdy nemů­že. Co zamr­zí je, že se auto­rům nepo­da­ři­lo udr­žet napě­tí až do kon­ce fil­mu, chci tím říct, že po polo­vi­ně auto­ři nepři­šli s ničím jiným, než s opa­ko­va­ným moti­vem opuš­tě­ní toho dru­hé­ho a navrá­ce­ní se k původ­ní­mu part­ne­ro­vi a nao­pak. Závěr fil­mu je pro­to půso­bi­vý, nicmé­ně tak tro­chu před­ví­da­tel­ný. Kdo čekal, že všich­ni budou šťast­ni, zřej­mě ode­jde ze sálu neu­spo­ko­jen.
Láska doká­že být veli­ce zlo­my­sl­ná, pod­lá a pro­lha­ná a není rad­no si s ní zahrá­vat, pro­to­že stej­ně jako doká­že být bal­zá­mem na duši a věcí, kte­rá vás drží při živo­tě, doká­že také roz­dá­vat kru­té a nemi­lo­srd­né rány. Postavy ke kon­ci fil­mu již neví, čemu mají věřit. Nedůvěru vůči dru­hé­mu, intri­ky, špi­na­vé lži, to vše ve fil­mu ve vel­ké míře nalez­ne­te. Nepochopitelná hon­ba za „prav­dou“ doká­že zni­čit neje­den, byť sebe­krás­něj­ší, vztah. Jsou zkrát­ka věci, kte­ré je lep­ší nevě­dět a není důle­ži­té znát všech­no, když toho dru­hé­ho milu­je­te, pro­to­že mu věří­te a on věří vám...
Ve fil­mu se dočká­te hoj­né­ho pou­ží­vá­ní sprostých výra­zů. Scénář si tak­též veli­ce dob­ře pora­dil s časo­vý­mi posu­ny, kte­ré jsou i v diva­del­ní hře. I přes poměr­ně jed­no­du­chou dějo­vou lin­ku (respek­ti­ve, neče­kej­te žád­ný vět­ší dějo­vý zvrat, než že A opus­tí B a zami­lu­je se do C) se jed­ná o dob­rý film s veli­ce dob­rý­mi herec­ký­mi výko­ny. Co se týče hud­by – soun­d­track je dost pove­de­ný a úvod­ní a záro­veň i závě­reč­ná pís­nič­ka je veli­ce dojem­ná a pod­le mě dob­ře vybra­ná. Sděluje něco o lás­ce na prv­ní pohled a o tom, že jsme všich­ni cizin­ci...


Podívejte se na hodnocení Na dotek na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • ROLAND EMMERICH28. června 2016 ROLAND EMMERICH ROLAND EMMERICH (režie, scénář, produkce) je jedním z nejtalentovanějších a nejvyhledávanějších režisérů na světě. Emmerich je absolventem mnichovské televizní a filmové univerzity. Jeho […] Posted in Profily osob
  • Awaken (2015)14. května 2023 Awaken (2015) Řada známých tváří ještě neznamená cestu k úspěchu. Zvláště když vám film nabídne dosti jalovou podívanou s trochou té akce a násilí…Kickboxerka Billie se vydává hledat […] Posted in Horory
  • Jak jsem se zamilovala do gangstera (2022)12. ledna 2022 Jak jsem se zamilovala do gangstera (2022) Raději budu žít rok jako Tygr, než 20 let jako želva! Maciej Kawulski po svém minuloročním gangsterkém nářezu Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa servíruje další silně příběhový […] Posted in Krátké recenze
  • Petra Špalková14. října 2016 Petra Špalková  Narodila se v Brně a již od svých deseti let účinkovala v inscenacích brněnského Divadla na provázku. Mezi její další angažmá patří pražský Činoherní klub, Divadlo Na zábradlí a Národní […] Posted in Rozhovory
  • Decibely lásky – Recenze – 20%12. února 2016 Decibely lásky – Recenze – 20% Decibely lásky jsou letním muzikálem plným romantiky a písniček Michala Davida, který film spoluprodukoval a hraje v něm sám sebe ve scéně, která se odehrává na jeho koncertu. V podstatě […] Posted in Filmové recenze
  • Pampeliškový med se skořicí12. července 2014 Pampeliškový med se skořicí Právě teď je to pravé a ideální období, kdy si do zásoby navařit pampeliškový med. Všude v trávě se na nás žlutě usmívají pampelišky a volají po tom, abychom je utrhly a vhodným způsobem […] Posted in Domácí rady
  • Long Weekend (1978)9. června 2012 Long Weekend (1978) Australská divočina dokáže být někdy opravdu krutá. Proto se k ní chovejte s úctou a pokorou! Manželství Petera a Marcie prochází vážnou krizí a oba vážně uvažují o rozvodu. On […] Posted in Horory
  • #82 - Jakubův žebřík (1990)28. září 2020 #82 - Jakubův žebřík (1990) Vietnamská válka a její nekonečný odkaz, který se bude promítat ještě do mnoha generací amerických filmařů. Adrian Lyne ukázal, že natočí skoro vše. Jakubův […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • ...19. června 2020 ... Nové fotky z Tenetu+3 Posted in Krátké aktuality
  • Rozhovor s Michalem Vieweghem14. srpna 2012 Rozhovor s Michalem Vieweghem V současnosti patří k nejúspěšnějším českým spisovatelům (mj. knihy Povídky o manželství a o sexu, Účastníci zájezdu, Román pro ženy, Zapisovatelé otcovský lásky, Báječná léta s Klausem, […] Posted in Rozhovory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,08704 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71925 KB. | 09.12.2023 - 06:04:48