Kritiky.cz > Články > 10 let Pažótích Oskarů: velká rekapitulace nejlepších seriálů, herců, hereček, českých seriálů a znělek od roku 2014 do roku 2023

10 let Pažótích Oskarů: velká rekapitulace nejlepších seriálů, herců, hereček, českých seriálů a znělek od roku 2014 do roku 2023

10 let Pažótích Oskarů: velká rekapitulace nejlepších seriálů, herců, hereček, českých seriálů a znělek od roku 2014 do roku 2023
10 let Pažótích Oskarů: velká rekapitulace nejlepších seriálů, herců, hereček, českých seriálů a znělek od roku 2014 do roku 2023
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Blíží se konec roku, a to zna­me­ná čas reka­pi­tu­la­cí a bilan­co­vá­ní, váže­ní čte­ná­ři a přá­te­lé. Letos v čer­ven­ci tomu bylo již pode­sá­té, co naše pažó­tí poro­ta zased­la v redak­ci ke kula­té­mu sto­lu a bed­li­vě vybí­ra­la to nej­lep­ší z uply­nu­lé seri­á­lo­vé sezó­ny. A poně­vadž 10 roků pod­le naše­ho sou­du už sto­jí za něja­ké to vzpo­mín­ko­vé ohled­nu­tí, nachys­ta­li jsme si pro vás sestři­hy vítězů jed­not­li­vých kate­go­rií Pažótích Oskarů. A rov­něž bychom při této pří­le­ži­tos­ti chtě­li napra­vit něja­ké ty chy­by, kte­ré nám neda­jí spát.

Nejlepší seriál

Vůbec prv­ním vítě­zem hlav­ní kate­go­rie Pažótích Oskarů se v roce 2014 sta­la čtvr­tá a pod­le naše­ho názo­ru záro­veň nej­na­du­pa­něj­ší série Hry o trů­ny. V dal­ších letech pak legen­dár­ní Game of Thrones posbí­ra­la něko­lik dal­ších umís­tě­ní v TOP 5 a sta­la se his­to­ric­ky dru­hým nej­ú­spěš­něj­ším seri­á­lem Pažótích Oskarů. Úspěšnějším kous­kem je pou­ze Narcos, kte­rý jako jedi­ný v uply­nu­lých dese­ti letech zví­tě­zil dva­krát.

Přestože se naše redak­ce kaž­do­roč­ně sna­ží co nej­dů­klad­ně­ji o výběr toho nej­chut­něj­ší­ho ze seri­á­lo­vé­ho svě­ta, občas pocho­pi­tel­ně ve vší té zápla­vě sou­čas­né qua­li­ty TV něco unik­ne naše­mu hle­dáč­ku. Buď se k tako­vé­mu vyhlá­še­né­mu kous­ku dosta­ne­me až s odstu­pem, což je tře­ba pří­klad novo­do­bé­ho wes­ter­nu jmé­nem Yellowstone, jehož sle­do­vá­ní jsme v době pre­mi­é­ry v roce 2018 po méně záživ­ném úvo­du vzda­li, abychom mu po chva­lo­zpě­vech ze všech stran letos dali dru­hou šan­ci a nako­nec uzna­li, že jde vprav­dě o vytří­be­né dílo.

Dalším pří­pa­dem toho, proč se někte­rý z kva­lit­ních seri­á­lů daný rok neob­je­vil mezi pažó­tí TOP pěti­cí, je, že jsme zkrát­ka jeho výji­meč­nost napl­no doce­ni­li až při opě­tov­ném zhléd­nu­tí, jak už to tak někdy v živo­tě bývá. Tady musím zmí­nit seri­ál, u kte­ré­ho mě oprav­du veli­ce mrzí, že jsme jej opo­mně­li, a tím je Hannibal. Ačkoliv bychom na něm našli něja­ké ty mou­chy, jeho prv­ní a dru­há série jsou v mno­ha ohle­dech bez pře­há­ně­ní mis­trov­ským dílem. Ať už jde o bri­lant­ní herec­ké výko­ny, kame­ru, umě­lec­ký vizu­ál, skvě­le napsa­né dia­lo­gy nebo téměř neu­stá­lé napě­tí. Formou této dese­ti­le­té reka­pi­tu­la­ce tak může­me ale­spoň čás­teč­ně tuto chy­bu napra­vit a vyzdvih­nout jeho pří­nos seri­á­lo­vé­mu svě­tu.

A pak jsou i seri­á­ly, kte­ré se sice do TOP 5 pra­vi­del­ně dostá­va­ly, ale nikdy nezís­ka­ly zla­té­ho Pažótího Oskara. Tady musím vypích­nout Banshee, kte­ré v roce 2014 skon­či­lo na pátém, v roce 2015 na tře­tím a v roce 2016 na těs­ném dru­hém mís­tě. Jako celek je ovšem akč­ní kri­mi Banshee mimo­řád­ně luxus­ním kous­kem.


Nejlepší herec

Co rok, to vyhlá­še­né herec­ké eso. Pouze Bob Odenkirk jakož­to Jimmy McGill ze seri­á­lu Volejte Saulovi zví­tě­zil v kaž­do­roč­ně našla­pa­né kon­ku­ren­ci dva­krát. Kdybychom moh­li vrá­tit čas, tak bychom dnes mezi tyto vítěz­né holly­wo­od­ské apoš­to­ly zařa­di­li jmé­no Hugh Dancy. Ten sice v roce 2016 zís­kal za roli psy­chic­ky pochrou­ma­né­ho Willa Grahama v Hannibalovi stří­bro, jeho feno­me­nál­ní výkon jsme ovšem zce­la doce­ni­li až při opě­tov­ném zhléd­nu­tí seri­á­lu.


Nejlepší herečka

Tady jed­na per­lič­ka ze seri­á­lo­vé­ho záku­li­sí. Claire Danes, kte­rá za roli agent­ky CIA Carrie Mathison zví­tě­zi­la v uply­nu­lém dese­ti­le­tí cel­kem tři­krát, je od roku 2009 man­žel­kou výše zmí­ně­né­ho Hugha Dancyho. A když jsme u těch výji­meč­ných herec­kých výko­nů, také v této kate­go­rii bychom chtě­li zjed­nat ale­spoň čás­teč­nou nápra­vu jed­nou čest­nou zmín­kou. Temný seri­ál z dob vik­to­ri­án­ské­ho Londýna s názvem Penny Dreadful si nezís­kal naši pozor­nost, pro­to se mezi nej­lep­ší­mi žen­ský­mi herec­ký­mi výko­ny nikdy neob­je­vi­la ani jeho před­ní hvězda a naše vel­ká oblí­ben­ky­ně Eva Green. Z růz­ných komen­tá­řů a recen­zí, trai­le­rů či úryv­ků je jas­né, že její démo­nic­ký výkon si zaslou­ží nema­lý obdiv.


Nejlepší český seriál

Jednou z našich inspi­ra­cí ke vzni­ku Pažótích Oskarů byla před lety začí­na­jí­cí kva­lit­ní čes­ká seri­á­lo­vá tvor­ba. S pří­cho­dem dnes už býva­lé­ho gene­rál­ní­ho ředi­te­le Petra Dvořáka a nové­ho vede­ní České tele­vi­ze zapo­ča­lo zla­té obdo­bí čes­kých seri­á­lů, hned v našem prv­ním roč­ní­ku v roce 2014 obsa­di­ly prv­ní tři mís­ta tako­vé vybrou­še­né dia­man­ty jako Cirkus Bukowsky, Čtvrtá hvězda a Případy 1. oddě­le­ní. České tele­vi­zi v této kate­go­rii dlou­ho zdat­ně sekun­do­va­la čes­ká ver­ze HBO a v posled­ní době se na výslu­ní dere rov­něž Voyo se svý­mi pes­t­rý­mi kous­ky.


Nejlepší seriálová znělka

Znělka Game of Thrones je v pově­do­mí snad všech seri­á­lo­vých fajnšme­krů. Podobně pro­slu­lé je rov­něž intro Narcos. My ale musí­me vypích­nout tři úžas­né zněl­ky, kte­ré nás za uply­nu­lých deset let doslo­va uchvá­ti­ly. Tou prv­ní je intro k prv­ní řadě Temného pří­pa­du s pís­ní Far from Any Road. A pak to jsou dvě zněl­ky seri­á­lu The Deuce: Špína Manhattanu, a sice ke dru­hé sérii ze sedm­de­sá­tých let s pís­ní This Year’s Girl a ke tře­tí řadě se sklad­bou Dreaming od kape­ly Blondie.

Nuže, milí čte­ná­ři, děku­ji za pozor­nost a dal­ší podob­ná reka­pi­tu­la­ce nás čeká, dá-li pánbůh, v roce 2033.Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,94708 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71704 KB. | 17.06.2024 - 18:48:33